خالق تتر کیست؟


به نفس کشیدن خود توجه کنید. احساس دم و بازدم را یادداشت کنید. هنگام تنفس بالا و پایین شدن شکم خود را نگاه کنید.

سوالات متن درس اول دین و زندگی دوازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس اول دین و زندگی دوازدهم با جواب همه رشته غیر انسانی همراه شما دوازدهمی ها هستیم شما در ادامه می توانید جزوه پرسش و پاسخ درس اول دین و زندگی پایه دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول دین و زندگی دوازدهم

هر کدام از ما بر اساس ……. »» خدا را در می یابیم و حضورش را درک می کنیم.

ما بر اساس فطرت الهی] خویش، می دانیم که در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟

پاسخ: در جهانی زندگی می کنیم که، آفریننده ای «حکیم» آن را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند.

آیا شناخت اولیه از جهانی که در آن زندگی می کنیم، کافی است توضیح دهید.

پاسخ: خیر، با وجود این شناخت اولیه و فطری، قرآن کریم؛ ما را به معرفت عمیق تر درباره خداوند فرا می خواند و راههای گوناگونی برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد. یکی از این راهها، تفکر درباره نیازمند بودن جهان در پیدایش خود، به آفریننده و خالق است.

اگر به خودمان نظر کنیم، خود را «پدیده» می یابیم یا پدیدار»توضیح دهید

پاسخ: خود را «پدیده ای» می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست. اگر در اشیای پیرامون خود نیز تأمل کنیم، آنها را همین گونه می بینیم؛ حيوانات، نباتات، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه را پدیده هایی می یابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست. )

پدیدهها – که وجودشان از خودشان نیست برای موجود شدن، نیازمند به چه کسی هستند؟ بنویسید

پاسخ: نیازمند به پدید آورندهای (پدیداری) هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد.

«عبدالرحمان جامی» این معنا را در دو بیت چنین بیان می کند:

ذات نایافته از هستی، بخش چون تواند که بود هستی بخش خشک ابری که بود ز آب تهی ناید از وی صفت آب دهی

در آفرینش، یک موجود فقط در چه صورتی در وجود خود» نیازمند به دیگری نیست بنویسید

پاسخ: فقط در صورتی که «خودش ذاتا موجود باشد» در این صورت، چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدید آورنده نخواهد داشت؛ زیرا همواره بوده است و خواهد بود.

ما و همه پدیدههای جهان در پدید آمدن و هست شدن خوده به چه کسی نیازمند و محتاجیم؟

پاسخ: به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد. این موجود برتر و متعالی «خدا» نامیده می شود.

آیا رابطه «جهان» با «خدا» مانند رابطه جنا» با «مسجد» است توضیح دهید

پاسخ: اگر اندکی دقت کنیم، در می یابیم که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد.مسجد، از مصالح ساختمانی مانند خاک، سنگ، گچ، چوب، کاشی و… تشکیل شده که هیچ کدام از آنها را بنا به وجود نیاورده است. هر یک از این مصالح نیز خواصی دارند که با آن را ایجاد نمی کند. بنا، نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی و استحکام سنگ را. به عبارت دیگر؛ بنا، نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. کار بنا، فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است.

اما خداوند، خالق سنگ، گچ، چوب و خواص آنها و حتی خالق خود بنا است. بر این اساس وجود و هستی بنا و نیز وجود مصالح و خواص آنها، همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها را از بین می برد و ساختمان متلاشی می گردد. به همین جهت، جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود

در مقام مثال؛ رابطه «خداوند» با «جهان»، تا حتی شبیه کدام نوع رابطه است؟ بنویسید

پاسخ: رابطه «مولد» با «جریان برق» است؛همین که «مولد» متوقف شود، «جریان برق» هم قطع می گردد ولامپهای متصل به آن نیز خاموش می شوند.

تفاوت مسجد وساختمان را با پدیده ها و موجودات در مرحله پیدایش مقایسه نمایید

پاسخ: مسجد و ساختمان با ساخته شدن، از بنا، بی نیاز می شوند اما پدیده ها و موجودات چنین نیستند و پس از پیدایش نیز همچنان مانند لحظه نخست خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند. از این رو دائما با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند.

تفاوت انسانهای نا آگاه» و انسانهای «آگاه» نسبت به نیازهای دائمی به خداوند را بنویسید.

پاسخ: انسان های «ناآگاه» نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، «بی توجه اند» اما انسانهای «آگاه»، دائما سایه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند

هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

پاسخ: نیاز به خدا را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را به او، بیشتر ابراز می کند. افزایش خودشناسی و درک بیشتر فقر و نیاز به افزایش عبودیت و بندگی خداوند

« پیامبر گرامی ما با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه همه لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند.» کدام گزینه، وافی مطلب است؟

الف) اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا –

ب) الله نور السماوات والأرض ك

ج) يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد

د) يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

قرآن کریم، رابطه میان «خداوند» و «جهان هستی» را با چه کلمه ای بیان می کند؟ بنویسید

پاسخ: با کلمه ای بیان می کند که در نظر اول برای ما شگفت انگیز می نماید. اما پس از تفکر دقیق، به معنای آن پی می بریم؛ قرآن کریم می فرماید: «الله نور السماوات والأرض ؛ خداوند، نور آسمانها و زمین است. ما با نور خورشید، نور لامپ وانواع نورهای دیگر آشنا هستیم و می دانیم که خداوند از نورهایی نیست که از اجسام ناشی می شوند، یعنی منشأ مادی دارند

نور» چیست؟ بنویسید

پاسخ: آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز می شود. نورهای | معمولی هم خالق تتر کیست؟ این خاصیت را دارند که خودشان آشکار هستند و سبب آشکار شدن اشیای دیگر می شوند.

نور بودن خداوند» به چه معناست؟

پاسخ: خداوند، «نور هستی» است. یعنی تمام موجودات «وجود» خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می گذارند. در واقع، هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، چگونه قابل دسترسی و تحقق است بنویسید

پاسخ: این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و والاست که در نگاه نخست، مشکل به نظر می آید، اما هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای نوجوانان و جوانان که «پاکی و صفای قلب» دارند. اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

موضوعاتی که می خواهیم درباره آنها شناخت پیدا کنیم، چند دسته اند؟ آنها را بنویسید

پاسخ: دسته اول موضوعاتی هستند که در محدوده شناخت» ما قرار می گیرند، مانند گیاهان، حیوانها، ستارگان و کهکشان

ها؛ حتی کهکشان های بسیار بسیار دور هم ممکن است روزی مورد شناسایی واقع شوند و انسان بتواند ماهیت و ذات آنها را شناسایی کند. در حقیقت، ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات چنین موضوعاتی را دارد؛ زیرا همه آنها اموری محدود» هستند. دسته دوم موضوعاتی هستند که «نامحدودند» و ذهن ما گنجایش درک آنها را ندارد؛ زیرا لازمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است.

آیا می توان به ذات خداوند پی برد و چیستی او را مشخص کرد؟ توضیح دهید.

پاسخ: ذات خداوند از موضوعات دسته دوم در شناخت قرار می گیرد، یعنی ذات خداوند، از موضوعات «نامحدود» است که ذهن ما گنجایش درک آن را ندارد، به عبارت دیگر، لازمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است، در حالی که ذهن ما توانایی احاطه و دسترسی بر ذات و چیستی خداوند را ندارد. به دلیل محدود بودن ذهن خود، نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.]

چرا ذهن ما نمی تواند به حقیقت خداوند احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید بنویسید

پاسخ: خالق تتر کیست؟ زیرا خداوند، حقیقتی «نامحدود» دارد؛ به عبارت دیگر، به دلیل محدود بودن ذهن خود، نمی توانیم ذات خدای نامحدود را تصور و چگونگی وجودش را دریابیم.

دو پیام برای حدیث پیامبر اکرم (ص) که در آن می فرماید: «فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله » بنویسید

پاسخ: ۱) ما می توانیم به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم.

۲) ما نمی توانیم ذات و چیستی خداوند را به دلیل محدود بودن ذهن خود، تصور کنیم.

تهیه کننده سوالات متن درس اول دین و زندگی دوازدهم: جناب آقای قاسم مندوانی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن دین و زندگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

جام مهر

یکی از نویسندگان فرانسوی آندره ژید است . کتاب مائده های زمینی او ، حاصل شور و شوق جوانی نویسنده است نثر سنگین کتاب به تأثیر از آثار شاتو بریان است.

جملات این اثر شاعرانه زیبا و لطیف است ژید گاه به طنز نیز گرایش پیدا می کند . بخش منتخب از کتاب نوعی معرفت شناسی و خداجویی شاعرانه است .ژید می خواهد خدا را حس کند و به دانستن این که خدا هست اکتفا نمی کند . از این حیث این بخش کتاب خود را به آثار عرفانی عرفای ما نزدیک ساخته است . مائده های زمینی را جلال آل احمدو پرویز داریوش ترجمه کرده اند.

شرح مفاهیم مشکل درس:

مائده آسمانی یا مائده ی مسیح : غذای بهشتی

روایت کنند که تا مدتی هر روز به وسیله ی ابر ، خوانی ( سفره ای ) بر عیسی (ع) نازل می شد ودرآن ماهی بریان بود ( ر.ک. فرهنگ معین ) نام این کتاب خالی از طنز نیست ، آندره ژید به زبان طنز « اموال غیر منقول » را مائده های زمینی می داند.

«ناتانائیل» ، آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی . «ناتانائیل» خدا در همه جا هست خدا بزرگتر از آن است که در جایی خاص ( غیر از همه جا بتوانی او را بیابی .)

«ناتانائیل» در عهد عقیق ( تورات ) به معنی « خداداد» آمده است. یک مخاطب فرضی است . آندره زید در آغاز کتابش می نویسد : «ناتانائیل» سخن می گوید در حالی که او را هنوز ندیده است »

هر مخلوقي نشاني از خداست و هيچ مخلوقي او را هويدا نمي سازد.

قرابت معنايي دارد با آيه «لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار» و بيت

پنهان ز ديده ها و همه ديده ها ازاوست آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست

همان دم که مخلوقی نظر مارابه خویشتن منحصر کند ما را از خدا بر می گرداند.

تا وقتی خدا را در «همه ی هستی » می بینیم خدا را دیده ایم همین که مخلوق خاصی را خدا بدانیم از خدا روی گردانده ایم واین آغاز بت پرستی است .

دریغا که نمی دانیم هم چنان که در انتظار او به سر می بریم ، به کدام درگاه نیاز آوردیم.

نویسنده عجز انسان را از شناخت خدا بیان می کند .

اودر همه جا هست ؛ هر جا و نایافتنی است.

چون همه جا هست نایافتنی است ( این بخش با آیه ی «لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار» چشم هااو را نمی بیند ولی او چشم هارا می بیند قابل مقایسه است .)

خدا همان است که پیش روی ماست . «ناتانائیل» ای کاش « عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری .

به هر چیز که بنگری به خدا نگریسته ای . اگر عظمت خداوندی را در آنچه پیش روی توست نمی بینی برای آن است که عظمت در نگاه تونیست ، تو نگاه خدا بین نداری.

قرابت معنايي دارد با شعر سهراب سپهری : چشم ها را باید شست ؛ جور دیگر باید دید . و اين جمله ي خواجه عبدالله:« الهي به بهشت و حور چه نازم؛ مرا ديده اي ده كه از هر نظر بهشتي سازم.»

«ناتانائیل» ، من شوق را به تو را يه تو خواهم آموخت ؛اعمال ما به ما وابسته است، هم چنان كه درخشندگي به فسفر.

«ناتانائیل» می خواهم معنی « شوق » را به تو بیاموزم : اول باید بپذیری که نتیجه ی اعمال ما به ما باز می گردد

تشبيه نسبت اعمال ما به ما به نسبت درخشندگي به فسفر

ارتباط معنايي دارد با بيت:

اين جهان كوه است و فعل ا ندا سوي ما آيد صداها را ندا

درست است كه اعمال ما ما را مي سوزانند ولي تابندگي ما از همين است و اگر روح ما ارزش چيزي داشته دليل بر آن است كه سخت تر از ديگران سوخته است.

و نیز قبول کنی که اعمال نیک ما باعث سختی و عذاب ما می شوند: ولی ارزش و تابندگی انسان ، از همین سوختن در راه نیکی حاصل می شود . واین معنی حقیقی شوق است ، شوق به نیکی ها.

« هر که دراین بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند»

برای من « خواندن» این که شن ساحل ها نرم است كافي نيست: مي خواهم پاي برهنه ام اين نرمي را حس كند. معرفتي كه قبل از آن احساسي نباشد ، برای من بیهوده است.

دانش های نظری در راه شناخت حقیقت لازم است اما کافی نیست حقیقت راباید تجربه کرد یا حس کرد خالق تتر کیست؟ همچون پایی که نرمی شن ها را حس می کند . شناخت های ایمانی باید حاصل تجربه شخصی باشد « خواندن » کافی نیست .

منظور از «خواندن » دانش های نظری و تئوری و نقل قول كردن از ديگران است .

تأكيد بر تجربه هاي شخصي و دانش عملي.

هر گز در این جهانچيزي نديده ام كه حتّي اندكي زيبا باشد؛ مگر آن كه فوراً آرزو كرده ام تا همه ی مهر من آن را در بر گیرد.

زیبایی ها را با تمام وجود دوست دارم حتی اگر اندکی باشد .

جواب خودآزمایی درس یازده:

1. او در همه جا هست هر جا و نایافتنی است . هر مخلوقي نشاني از خداست و هيچ مخلوقي او را هويدا نمي سازد.

2. دریغا که نمی دانیم هم چنان که در انتظار او به سر می بریم ، به کدام درگاه نیاز آوردیم.

3. در هردو متن به این نکته اشاره شده است که اگر خوب به هستی نگاه شود می توان وجود خداوند را دریافت و برای رسیدن به این نکته باید نگاهمان و چشمانمان را خوب تربیت کنیم. تأكيد بر داشتن طرز تفكر مثبت و درست

رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) چگونه کار می کند

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) نوعی درمان شناختی- رفتاری است. اهداف اصلی آن این است که به مردم بیاموزد چگونه در لحظه زندگی کنند و راه های سالم برای کنار آمدن با استرس ، کنترل احساسات و بهبود روابطشان با دیگران ایجاد کنند.

رفتار درمانی دیالکتیکی در ابتدا برای درمان اختلال شخصیت مرزی (BPD) در نظر گرفته شده بود ، اما برای درمان سایر مشکلات بهداشت روان نیز بهینه شده است.

DBT می تواند به افرادی که در تنظیم عواطف مشکل دارند یا رفتارهای خود آسیب رسان از خود بروز می دهند (اختلالات خوردن و اختلالات مصرف مواد) کمک کند. DBT گاهی اوقات برای درمان اختلال استرس پس از سانحه نیز (PTSD) استفاده می شود.

تاریخچه

DBT در اواخر دهه 1980 توسط دکتر مارشا لینهان و همكارانش هنگامی كه دریافتند كه درمان شناختی-رفتاری (CBT) به تنهایی در بیماران مبتلا به BPD آنگونه که انتظار می رود، عمل نمی كند. دکتر لینهان و تیم او تکنیک هایی را اضافه کردند و درمانی را برای رفع نیازهای خاص این بیماران ایجاد کردند.

DBT شامل یک فرایند فلسفی به نام دیالکتیک است. دیالکتیک بر اساس این مفهوم استوار است که همه چیز ازتضاد ایجاد می شود و اینکه تغییر زمانی اتفاق می افتد که "گفتگویی" بین نیروهای مخالف ایجاد پ شود.

در اصطلاحات دانشگاهی تر ، دیالکتیک را می توان به عنوان تز ، آنتی تز و سنتز خلاصه کرد. این فرایند سه فرضیه اساسی دارد:

 • همه چیز با هم ارتباط دارند.
 • تغییر ثابت و اجتناب ناپذیر است.
 • می توان مخالفان را ادغام کرد و تقریب نزدیک تری از حقیقت را شکل داد.

در DBT خالق تتر کیست؟ ، بیمار و درمانگر برای رفع تناقض آشکار بین پذیرش خود و تغییر برای ایجاد تغییرات مثبت در بیمار تلاش می کنند.

یکی دیگر از تکنیک های ارائه شده توسط لینهان و همکارانش اعتبار سنجی بود. لینهان و تیم او دریافتند هنگامی که از اعتبار سنجی همراه با فشار برای تغییر استفاده می شود ، احتمال همکاری بیماران بیشتر است و کمتر از ایده تغییر دچار پریشانی می شوند.

در عمل ، درمانگر خالق تتر کیست؟ اقدامات بیماران در چهارچوب تجارب شخصی آنها "معنی" می کند و آنها لزوماً بهترین روش برای حل یک مشکل نیستند.

چگونه کار می کند

DBT به یک رویکرد روان درمانی مبتنی بر شواهد تبدیل شده است که برای درمان بسیاری از مشکلات استفاده می شود. DBT در سه روش درمانی استفاده می شود.

 • درمان گروهی که در آن با انجام تکالیف درسی و نقش بازی کردن و شیوه های جدید تعامل با دیگران ، مهارت های رفتاری به بیماران آموزش داده می شود.
 • درمان فردی با یک متخصص آموزش دیده که در آن مهارت های رفتاری آموخته شده بیمار با چالش های زندگی شخصی او منطبق هستند.
 • مشاوره تلفنی که در آن بیماران می توانند بین جلسات با درمانگر تماس بگیرند تا در رابطه با شرایط دشواری که در آن قرار دارند راهنمایی بگیرند.

هر محیط درمانی ساختار و اهداف خاص خود را دارد ، اما ویژگی های DBT را می توان در آموزش مهارت های گروهی ، روان درمانی فردی و مشاوره تلفنی یافت.

 • پذیرش و تغییر. شما استراتژی هایی را برای پذیرش و تحمل مشکلات زندگی ، احساسات و خود، خواهید آموخت. همچنین مهارت هایی را به دست خواهید آورد که می تواند به شما کمک کند تغییرات مثبتی در رفتارها و تعاملات خود با دیگران ایجاد کنید.
 • رفتاری. شما یاد خواهید گرفت که مشکلات یا الگوهای رفتاری مخرب را تجزیه و تحلیل کرده و الگوی های سالم و موثرتری را جایگزین آنها کنید.
 • شناخت. شما بر تغییر افکار ، عقاید ، رفتارها و عملکردهایی که موثر و مفید نیستند تمرکز خواهید کرد.
 • همکاری. شما یاد می گیرید که به طور موثری ارتباط برقرار کنید و به صورت یک تیم (درمانگر ، گروه درمانی ، روانپزشک) با هم کار کنید.
 • مجموعه مهارت ها. شما مهارت های جدیدی را برای افزایش توانایی های خود خواهید آموخت.
 • حمایت. شما تشویق می شوید نقاط قوت و ویژگی های مثبت خود را بشناسید و از آنها استفاده کنید.

استراتژی های DBT

به افرادی که تحت درمان DBT هستند ، آموزش داده می شود که چگونه رفتار خود را با استفاده از چهار استراتژی اصلی زیر تغییر دهند.

ذهن آگاهی

شاید مهمترین استراتژی مورد استفاده در DBT توسعه مهارتهای ذهن آگاهی باشد. ذهن آگاهی به شما کمک می کند تا بر زمان حال تمرکز کنید یا "در لحظه زندگی کنید". این به شما کمک می کند تا به اتفاقاتی که در درون شما رخ می دهد (افکار ، احساسات ، عواطف و تحریکات خود) توجه کنید و همچنین از حواس خود برای هماهنگی با آنچه در اطراف شما اتفاق می افتد (آنچه می بینید ، می شنوید ، می بویید و لمس می کنید) به صورت بدون قضاوت استفاده کنید.

مهارت ذهن آگاهی به شما کمک می کند تا هنگامی که در بحبوحه درد عاطفی هستید ، سرعت خود را کاهش داده و بر استفاده از مهارت های مقابله ای سالم تمرکز کنید. این استراتژی همچنین می تواند به شما کمک کند تا آرام باشید و از درگیر شدن در الگوهای فکری منفی و رفتارهای تکانشی جلوگیری کنید.

نمونه تمرین: مهارت ذهن آگاهی را مشاهده کنید

به نفس کشیدن خود توجه کنید. احساس دم و بازدم را یادداشت کنید. هنگام تنفس بالا و پایین شدن شکم خود را نگاه کنید.

رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

تحمل پریشانی

مهارت های تحمل پریشانی به شما کمک می کنند خود و شرایط فعلی خود را بپذیرید. شما چهار روش برای مدیریت بحران دارید:

 • حواس پرتی
 • بهتر کردن لحظه
 • خود آرام بخشی
 • فکر کردن در مورد جوانب مثبت و منفی عدم تحمل پریشانی

تکنیک های تحمل پریشانی به آمادگی شما برای احساسات شدید کمک می کند و شما را قادر می سازد تا با یک نگاه مثبت بلند مدت با آنها کنار بیایید.

نمونه تمرین: شارژ کردن بدن

از پله ها بالا و پایین بدوید. اگر داخل هستید ، بیرون بروید. اگر نشسته اید ، بلند شوید و راه بروید. ایده این است که با اجازه دادن به احساسات خود در دنبال کردن بدنتان ، حواس خودتان را پرت کنید.

اثربخشی درون فردی

اثر بخشی درون فردی به شما کمک می کند تا در یک رابطه قاطع تر باشید (مثلاً نیازهای خود را بیان کنید و بتوانید "نه" بگویید) در حالی که رابطه را همچنان مثبت و سالم نگه دارید. شما یاد خواهید گرفت که به طور موثرتری گوش دهید و ارتباط برقرار کنید ، با افراد چالش برانگیز روبه رو شوید و به خود و دیگران احترام بگذارید.

نمونه تمرین: مدار

 • ملایمت. دیگران را مورد حمله ، تهدید و قضاوت قرار ندهید
 • دوست داشتن. با مهارت خوب گوش دادن دوست داشتنان را نشان دهید (صحبت دیگران را قطع نکنید)
 • اعتبار دهی. افکار و احساسات طرف مقابل را تصدیق کنید
 • راحت. سعی کنید یک رفتار راحت داشته باشید (اغلب لبخند بزنید و شوخ باشید)

کنترل احساسات

تنظیم احساسات به شما امکان می دهد احساسات قوی را به روشی موثرتر هدایت کنید. مهارت هایی که یاد می گیرید به شما کمک می کنند احساسات خود را شناسایی ، نامگذاری و تغییر دهید. وقتی بتوانید احساسات منفی شدید (به عنوان مثال عصبانیت) را بشناسید و با آنها کنار بیایید ، این کار آسیب پذیری عاطفی شما را کاهش می دهد و به شما کمک می کند تجربیات احساسی مثبت تری داشته باشید.

تمرین نمونه: اقدام مخالف

احساس خود را مشخص کنید و برعکس آن عمل کنید. اگر احساس ناراحتی می کنید و می خواهید از دوستان و خانواده جدا شوید ، برای دیدن عزیزانتان برنامه ریزی کنید.

آیا DBT برای شما مناسب است ؟

بیشتر تحقیقات DBT بر روی اثربخشی آن بر روی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی که افکار خودکشی و خودآزاری دارند متمرکز شده است ، اما این روش همچنین می تواند یک درمان موفقیت آمیز برای سایر مشکلات بهداشت روان باشد.

DBT می تواند یک درمان موثر برای موارد زیر باشد:

 • اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)
 • اختلال دوقطبی
 • اختلالات خوردن (مانند بی اشتهایی عصبی ، اختلال پرخوری و پرخوری عصبی)
 • اختلال اضطراب عمومی (GAD)
 • اختلال افسردگی اساسی (شامل افسردگی اساسی مقاوم در برابر درمان و افسردگی مزمن)
 • اختلال وسواس فکری عملی (OCD)
 • اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
 • اختلال استفاده از مواد

اگر افکار خودکشی دارید ، برای پشتیبانی و کمک با یک مشاور آموزش دیده تماس بگیرید.

محققان همچنین دریافته اند که DBT صرف نظر از سن ، جنس ، هویت جنسیتی ، گرایش جنسی و نژاد و قومیت فرد موثر است. همانطور که گفته شد ، تنها راه برای فهمیدن اینکه DBT برای شما مناسب است یا خیر صحبت با یک متخصص است که در این روش آموزش دیده باشد. آنها علائم ، سابقه درمان و اهداف درمانی شما را ارزیابی می کنند تا ببینند آیا DBT برایتان مناسب است یا خیر.

برای دریافت مشاوره رایگان و رزرو وقت می توانید با شماره های 09362020364، 02166013282 و یا شماره واتساپ 09364904632 تماس حاصل فرمایید‌. کلینیک رسش همیشه پاسخگو و در کنار شما هستیم .

مطالب مشابه

آنچه باید در مورد بیش فعالی، دلایل ، نحوه تشخیص و درمان آن بدانید

آنچه باید در مورد بیش فعالی، دلایل ، نحوه تشخیص و درمان آن بدانید

اگر بیش فعالی دارید ، ممکن است به دلیل شرایط خود و اینکه مردم چگونه به آن واکنش نشان می دهند ، دچار اضطراب یا افسردگی شوید.

سکته مغزی، علائم ، دلایل ، تشخیص و درمان این بیماری

سکته مغزی، علائم ، دلایل ، تشخیص و درمان این بیماری

سکته مغزی یکی از انواع سکته مغزی است که کمتر اتفاق می افتد. هنگامی رخ می دهد که یک رگ خونی مسدود شده یا خونریزی کند و باعث مختل شدن کامل بخشی از مخچه شود.

ریز نوشتن و سایر نشانه های اولیه پارکینسون

ریز نوشتن و سایر نشانه های اولیه پارکینسون

علائم اولیه بیماری پارکینسون ممکن است شناسایی نشوند به خصوص اگر گاهاً اتفاق بیفتند. اگر علائم تکرار شونده ای را مشاهده می کنید حتما به پزشک مراجعه کنید.

تأخیر زبان و انواع ، علائم و علت های آن

تأخیر زبان و انواع ، علائم و علت های آن

تأخیر زبان نوعی اختلال ارتباطی است. اگر کودک شما به نقاط عطف مراحل رشد زبان مربوط به سن خود نرسیده باشد ، ممکن است دارای تأخیر در زبان باشد.

رفتار درمانی شناختی (CBT) برای کودکان چگونه است؟

رفتار درمانی شناختی (CBT) برای کودکان چگونه است؟

رفتار درمانی شناختی (CBT) نوعی صحبت درمانی است که می تواند به افراد در هر سنی از جمله کودکان و نوجوانان کمک کند. رفتار درمانی شناختی بر چگونگی تأثیر افکار و احساسات بر رفتار متمرکز است.

ارتباط بین اختلال اتیسم و اختلال نقص توجه و بیش فعالی

ارتباط بین اختلال اتیسم و اختلال نقص توجه و بیش فعالی

قبل از تشخیص اختلال نقص توجه و بیش فعالی، لازم است بدانید که چگونه اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اتیسم می توانند اشتباه گرفته شوند و بفهمید که چه زمانی با هم همپوشانی و ارتباط دارند.

اختلالات زبان در کودکان رو بیشتر بشناسید

اختلالات زبان در کودکان رو بیشتر بشناسید

برخی از کودکان در درک صحبت ها و گفتار دچار مشکل هستند آنها ممکن است همزمان با سایر کودکان به نقاط عطف زبان تسلط پیدا نکنند ، و این ممکن است نشانه تأخیر یا اختلالات زبان یا گفتار باشد.

زندگی یک بزرگسال مبتلا به فلج مغزی

زندگی یک بزرگسال مبتلا به فلج مغزی

علائم بزرگسالان مبتلا به فلج مغزی، اغلب به نوع CP آنها و همچنین شدت آن بستگی دارد. برخی از اشکال فلج مغزی ، مانند فلج مغزی اسپاستیک ، باعث سفتی عضلات ، رفلکس های شدید و حرکات غیرطبیعی در هنگام راه رفتن یا تلاش برای حرکت می شوند.

آنچه باید در مورد سندرم رت بدانید

آنچه باید در مورد سندرم رت بدانید

سندرم رت (Rett syndrome) یک اختلال عصبی نادر و شدید است که بیشتر دختران را درگیر می کند. این بیماری معمولاً در دو سال اول زندگی تشخیص داده می شود. تشخیص سندرم رت در کودک می تواند برای والدین بسیار نگران کننده باشد.

مونوپلژی چیست و چگونه بر بدن شما تأثیر می گذارد؟

مونوپلژی چیست و چگونه بر بدن شما تأثیر می گذارد؟

مونوپلژی (فلج تک اندام) نوعی فلج است که روی یک اندام ، اغلب یک دست تأثیر می گذارد ، اما می تواند یکی از پاهای شما را نیز درگیر کند. گاهی اوقات می تواند یک مشکل موقتی باشد ، اما در سایر موارد می تواند دائمی باشد.

تتر (Tether) چیست؟ و چرا نقش مهمی در دنیای رمزارزها دارد؟

تتر یکی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال بلاک چین-محور است البته نه به اندازه بیت‌کوین. بسیاری معتقدند که نقشی که در حال حاضر تتر در بازار معاملات و انتقال پول در دنیای رمز ارزها دارد، برای توسعه و گسترش این فنآوری‌های مالی نو، بسیار حیات و کلیدیست.

تتر (Tether) چیست؟ و چرا نقش مهمی در دنیای رمزارزها دارد؟

در این مقاله خالق تتر کیست؟ توضیح می‌دهیم که تتر چیست، چه مزایایی دارد و چطور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تتر (Tether) چیست؟

تتر ابتدا در اوایل سال ۲۰۱۴ با نام ریل کوین (Realcoin) راه‌اندازی شد. اما کمی بعد در ماه نوامبر، توسط شرکت iFinex، مالک تشکیلات Tether و صاحب صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس (Bitfinex) که آن را پایه‌گذاری نموده است، دوباره نام‌گذاری شد.

تتر (Tether)، این ارز دیجیتال پایدار یا Stable Coin که مهمترین ویژگی آن این است که از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال محفوظ می‌باشد، در اصل به عنوان ابزاری برای کنترل عدم پایداری قیمت در معاملات رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب این ارز دیجیتال بلاک چین محور هم از امکانات ارزهای دیجیتال بهره‌مند است و هم مشابه ارزهای رایج فیزیکی، فاقد نوسانات قیمت رمز ارزها می‌باشد و قیمت نسبتاً ثابتی دارد. اما چطور؟

دلیل این که تتر دچار نوسان قیمت سایر رمز ارزها نمی‌شود، این است که این ارز دیجیتال توسط ارزهای فیات (از جمله دلار، یورو و ین) پشتیبانی می‌شود. در نتیجه، برخلاف رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین یا اتریوم، ارزش آن بسته به قیمت ارزی که پشتوانه آن است افزایش یا کاهش می‌یابد.

شرکت iFinex که تتر را راه‌اندازه کرده و اداره می‌کند، مدعیست همیشه به اندازه توکن‌های در گردش تتر در بلاک چین، دلار آمریکا (یا سایر ارزهای رایج مثل یورو) کنار می‌گذارد؛ ادعایی که با بررسی‌های مستمر ناظران و کارشناسان دنیای رمز ارزها، تاکنون تایید شده است.

محبوب‌ترین توکن تتر، USDT نام دارد که پشتوانه دلاری دارد و ارزش آن تقریباً معادل ۱ دلار آمریکا است. همانطور که انتظار می رود USDT در میان سایر توکن های تتر گسترده‌ترین کاربرد را دارد؛ به خاطر همین است که در بیش‌تر مواقعی که در مورد تتر صحبت می‌کنیم، منظور همان توکن USDT تتر می‌باشد. در واقع به طور ساده می‌توانیم بگوییم که USDT، دلار دیجیتالی است که در صرافی‌ها به عنوان جایگزین دلار عمل می‌کند.

شرکت iFinex همچنین توکن‌ EURT را بر پایه ارز یورو که ارزشی معادل ۱ یورو دارد نیز راه اندازی کرده است. این شرکت به طور مشابه ارز دیجیتال Tether Gold با نماد XAUT که پشتوانه طلا دارد را نیز ارائه نموده است؛ ولی این دو توکن، کم‌‌تر از توکن دلاری تتر شناخته شده‌ هستند.

ساختار USDT

توکن Tether برای اولین بار با استفاده از پلتفرم Omni Layer بر روی بلاک چین بیت کوین منتشر شد؛ کمی بعد و با هدف کاهش کارمزد انتقال ارز، این توکن بر روی بلاک‌ چین اتریوم (Ethereum)، ترون (Tron)، ایاس (EOS) و الگوراند (Algorand) نیز فعال شده است.

با وجود آن که تراکنش‌های Tether مبتنی بر بلاک‌چین و غیر متمرکز صورت می‌گیرد، توزیع توکن‌های آن در عمل به صورت متمرکز انجام می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان تتر را مانند بیت کوین یا بسیاری خالق تتر کیست؟ از رمز ارزهای دیگر یک ارز دیجیتال غیر متمرکز دانست. در شرایطی که شرکت iFinex تمامی توکن‌های تتر را تولید می‌کند و سپس آن‌ها را وارد صرافی بیت فینکس می‌نماید و از آن‌جا توسط معامله‌گران به صرافی‌های دیگر می‌روند، نمی توان تتر را یک رمز از غیرمتمرکز دانست.

لازم به ذکر است که شفافیت مالی، حسابداری و انطباق تمامی تراکنشها با تبادلات ثبت شده، در بلاک چین انجام می‌گیرد. بنابراین هر فردی می‌تواند با استفاده از ابزارهای موجود، مقدار تتر در گردش بر روی بلاک چین بیت کوین را بررسی نماید و اینجاست که تتر ماهیت خود را به عنوان یک رمز ارز به اثبات می‌رساند.

مهم‌ترین ویژگی‌های تتر

ثبات قیمت: قیمت تتر تقریباً معادل 1 دلار آمریکا است؛ اما این موضوع همیشه صادق نیست و گاهی نوسانات بسیار کمی در قیمت این رمز ارز رخ می‌دهد. مثلاً گاهی قیمت آن به 0.98 یا 1.02 دلار آمریکا تغییر می‌کند که این موضوع به دلیل عرضه و تقاضای این رمزارز اتفاق می‌افتد.

دارای پشتوانه بودن: بنا بر ادعای شرکت سازنده تتر، تتر به وسیله ارزهای فیات، ذخیره نقدی و موارد مشابه پشتیبانی می‌شود.

شفافیت مالی: اطلاعات مربوط به ارزهای پشتوانه تتر به طور زنده قابل مشاهده و پیگیری است.

تبدیل آسان به پول نقد: تتر به آسانی در صرافی‌ها، قابل نقد کردن به ارزهای فیات است.

امنیت: تکنولوژی بلاک چین محور تتر، امنیت انتقال پول به وسیله آن را تامین می‌کند. تمامی تراکنش‌های انجام شده در بلاک چین تتر نیز با استفاده از ابزارهای موجود از جمله وب‌سایت‌هایی مانند etherscan در دسترس است.

کاربردهای Tether چیست؟

Tether دو کاربرد اصلی دارد:

انتقال آسان، سریع و ارزان پول

تتر به دلیل ثبات قیمت نسبی، می‌تواند در بسیاری از موارد جایگزین دلار شود. همچنین انجام تراکنش از طریق تتر در مقایسه با ارزهای فیات بسیار سریع‌تر و ارزان‌تر صورت می‌گیرد که این ویژگی برای انتقال فوری سرمایه امری کلیدی است.

حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات ارزهای دیجیتال

در نوسانات شدید ارزش رمز ارزها، مثلاً کاهش شدید قیمت بیت کوین و اتریوم، با تبدیل آن ها به تتر می‌توانید ارزش دارایی‌های خود را حفظ نمایید و در فرصت مناسب‌تری (مثلاً پس از کاهش بیشتر قیمت و پیش از افزایش مجدد نرخ) اقدام به خرید مجدد رمز ارز به میزان بیشتر نمایید. در واقع ثبات قیمت تتر، سرعت بالای انجام تراکنش‌ها و کارمزد ناچیز انتقال آن، موجب شده است که بسیاری از تریدرها از تتر برای خرید و فروش سایر ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و اتریوم استفاده کنند.

البته توجه داشته باشید با وجود آن که تتر از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در امان است، اما همچنان تحت تاثیر افزایش و کاهش قیمت ارزهای فیات قرار دارد. یعنی با افزایش یا کاهش نرخ برابر دلار نسبت به سایر ارزها (مثل یورو و پوند) یا طلا، ارزش USDT نیز نوسان خواهد داشت.

چطور می‌توان تتر را نگهداری کرد؟

پس از خرید و فروش تتر؛ تتر در کیف پول‌های اینترنتی مخصوص موبایل/کامپیوتر و یا کیف پول‌های موجود در صرافی قابل نگهداری است. از جمله کیف پولهای مناسب برای نگهداری تتر، می‌توان موارد زیر را نام برد:

کیف پول رسمی سایت تتر (Tether Wallet) که در سایت رسمی آن موجود است؛ البته فعلاً امکان ثبت نام در این سایت خالق تتر کیست؟ برای کاربران ایرانی وجود ندارد.

کیف پول‌های تحت وب مانند CoinPayment ،MyEtherWallet و OmniWallet

اپلیکیشنهای موبایلی مانند Coinomi که مخصوص سیستم عامل‌های اندروید و iOS می‌باشد و Freewallet که مخصوص اندروید است.

کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند کیف پول ترزور (TREZOR) و لجر نانو که USDT را پشتیبانی می‌کنند.

چطور در ایران تتر بخریم؟

آسان‌ترین روش برای خرید تتر در ایران، استفاده از خدمات وب‌سایت‌هایی مانند تهران پرداخت می‌باشد. شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت TehranPayment.com و با پرداخت ریال از طریق درگاه آنلاین، در زمانی کوتاه تتر خریداری کنید.

چطور در ایران تتر بفروشیم؟

سایت‌هایی مانند تهران پرداخت خدمات خرید و فروش تتر در ایران را به آسانی به کاربران خود ارائه می‌دهند. بدین ترتیب در صورتی که قصد دارید تتر خریداری کنید و یا موجودی تتر خود را به فروش برسانید و ریال دریافت کنید، می‌‌توانید از خدمات تهران پرداخت برای تبدیل موجودی تتر خود به ریال استفاده کنید.

 • ارز دیجیتال و ارز الکتریکی
 • ارز مجازی تلگرام متوقف شد
 • هشدار به مردم؛ سرمایه ی خود را وارد بازار ارز نکنید
 • هجوم وال‌ها به بازار بیت‌کوین
 • جذب بیش از ۵ هزار مشتری از طریق سامانه «پیکاپ»

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

نقشه ذهنی چیست؟ بررسی کاربردهای نقشه ذهنی در یادگیری

کاربردهای نقشه ذهنی چیست؟

نقشه ذهنی یا مایند مپ برای ما چیز خالق تتر کیست؟ تازه‌ای نیست.

احتمالاً شما هم برای امتحان یا برای برنامه ریزی یک جلسه یا یک سخنرانی یا یک مذاکره، از چیزی شبیه نقشه ذهنی استفاده کرده‌اید.

حتی حدود هفده قرن قبل هم، فیلسوفی مثل پورفیری،‌ برای تفهیم بهتر دسته بندی های ارائه شده توسط افلاطون، از چیزی شبیه نقشه ذهنی استفاده می‌کرده است.

در کارهای داوینچی هم، نمونه های زیادی از نقشه های ذهنی را می‌توان یافت.

اما به هر حال در دوران جدید، این تونی بوزان بود که استفاده از نقشه ذهنی را ترویج کرد و ده‌ها کتاب و مطلب در موردش نوشت که از جمله آنها می‌توان به کتاب The Mind Map Book اشاره کرد که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.

تونی بوزان تاکید دارد که ساختار شاخه ای شدن، ساختاری طبیعی است و به وفور در طبیعت یافت می‌شود.

مثال نقشه ذهنی - تونی بوزان آن را به درخت تشبیه می‌کند

او همچنین از نورون های مغز، به عنوان نمونه‌ی یک ساختار شاخه ای دیگر نام می‌برد و تصویری از آنها را ارائه می‌کند:

تونی بوزان و نقشه ذهنی - ساختار مغز

البته در چند کتاب نقشه ذهنی تونی بوزان، ادعاهای مطرح شده از استعاره مفهومی فراتر می‌روند و او مستقیم و غیرمستقیم به این نکته اشاره می‌کند که این شباهت، نشان می‌دهد که روش او با طبیعت، همسو و همراستاست.

همان ادعایی که باعث می‌شود دانشگاهیان، ضمن استفاده از شیوه‌ی او، احساس خوبی نسبت به او نداشته باشند.

اگر چه این نوع حرفهای بوزان، باعث شده که کتاب نقشه ذهنی تونی بوزان پرفروش شود، اما شاید اگر هنگام آموزش نقشه ذهنی و مفاهیم وابسته به آن، کمی محتاط‌تر از ابزارش دفاع می‌کرد، می‌توانست در میان دانشگاهیان طرفداران بیشتری داشته باشد.

سبک یادگیری خطی و بحث نقشه ذهنی به شکل شعاعی

به عبارتی، تمام بحث نقشه ذهنی یا Mind Map که توسط تونی بوزان تبلیغ و ترویج می‌شود حول محور یک فرض کلیدی است: ترسیم شعاعی دیاگرام‌ها و فکر کردن به این شیوه، شکل متفاوتی از یادگیری و تحلیل را ایجاد می‌کند.

چگونه نقشه ذهنی بکشیم؟ نکاتی درباره ترسیم نقشه ذهنی

تونی بوزان بحثهای گسترده ای را به عنوان آموزش نحوه ترسیم نقشه ذهنی مطرح می‌کند و تاکید دارد که طراحی نقشه ذهنی هم، مانند یادداشت برداری یا شیوه مستندسازی دیگر، نیازمند تمرین و ممارست است.

او توضیح می‌دهد که ترسیم نقشه ذهنی می‌تواند به شفاف تر شدن ایده ها، به آموزش بهتر و اثربخش‌تر، به یادداشت برداری سریع‌تر و انتقال بهتر مطالب، به مدیریت زمان در جلسات و تصمیم گیری بهتر کمک کند.

نرم افزارهای ترسیم نقشه ذهنی فراوان هستند. ضمن اینکه ترسیم نقشه های ذهنی روی کاغذ هم دشوار نیست. آنچه مهم است مهارت در انتخاب طرح بهتر برای مایند مپ است.

در اینجا برخی از پیشنهادهای تونی بوزان را برای بهتر شدن نقشه های ذهنی مرور می‌کنیم:

 • در انتخاب کلمات دقیق باشید. یک یا دو یا چند کلمه قرار است جایگزین مطلبی شود که در حالت عادی در قالب یک یا چند پاراگراف ثبت می‌شد. مطمئن شوید که کلمات شما، مفهومی را که مد نظر دارید منتقل می‌کنند و بعداً اگر به نقشه ذهنی مراجعه کنید، مفاهیم را به خوبی به یاد می‌آورید.
 • از ترسیم خط و خطوط و نقاشی و سایر ابزارهای بصری هم استفاده کنید. اینکه من نقاشی بلد نیستم یا دوست ندارم، بهانه‌ی خوبی نیست. حتی استفاده از آیکون‌های ساده هم نقشه ذهنی شما را دوست داشتنی‌تر و قابل فهم‌تر می‌کند.
  خیلی بهتر است اگر راجع به حمل با کشتی می‌نویسید، یک کشتی کوچک هم کنار آن نقاشی کنید:
 • تلاش کنید نوشته هایتان همه با یک رنگ و در یک اندازه نباشند. چه بر روی کاغذ و چه هنگام استفاده از نرم افزارها، بر اساس اهمیت موضوعات و دسته بندی‌ها، از رنگها و ابعاد مختلف استفاده کنید.
 • هنگام ترسیم مایند مپ، از همان ابتدا فضا را به اندازه کافی باز در نظر بگیرید تا بعداً مجبور نشوید در میانه‌ی کار، کاغذ را عوض کنید و یا هنگام استفاده از نرم افزار، درگیر تغییر چیدمان شوید.

تفاوت نقشه ذهنی و نقشه مفهومی

همان‌طور که در توضیحات تونی بوزان دیدید، ویژگی کلیدی در نقشه ذهنی، ساختار شعاعی آن است.

به عبارتی شما یک موضوع کلیدی و محوری دارید و می‌خواهید جنبه‌های مختلف آن را بسنجید یا ثبت یا بیان کنید.

اما اگر ساختار شعاعی را رعایت نکنید و تعدادی مفهوم داشته باشید که هر کدام به مفاهیم دیگری مرتبط هستند و نوع رابطه‌ی میان مفاهیم هم برای شما مهم باشد، آنچه ترسیم می‌کنید عملاً‌ Concept Map یا نقشه مفهومی است که اصول ترسیم و کاربردهای دیگری دارد.

ما در درس بعد، به انواع نقشه مفهومی و روش ترسیم آن و نیز تفاوت نقشه ذهنی و نقشه مفهومی پرداخته‌ایم.

نرم افزارهای ترسیم نقشه ذهنی

چه برای دسکتاپ و چه برای موبایل، نرم افزارها و اپلیکیشن‌های زیادی برای ترسیم نقشه ذهنی تولید شده‌اند.

اما شاید برای دسکتاپ، نرم افزارهای Mindjet MindManager و Concept Draw گزینه‌های حرفه‌ای تری محسوب شوند.

از آنجا که اکثر نرم افزارهای ترسیم نقشه ذهنی با زبان فارسی مشکل دارند، یکی از گزینه‌ها (که متمم مورد استفاده قرار می‌دهد) MindMapper است که می‌توانید از طریق لینک زیر آن را دانلود کنید:

چند نمونه نقشه ذهنی ترسیم شده

ما در برخی از فایل های صوتی رادیو متمم از نقشه ذهنی استفاده کرده‌ایم که می‌توانند برای شما نمونه‌های خوبی باشند:

درس بعدی که به نقشه مفهومی پرداخته، مکمل درس نقشه ذهنی محسوب می‌شود. اگر کاربرد نقشه ذهنی برای شما کاملاً شفاف است، پیشنهاد ما این است که پیش از خواندن درس‌های دیگر در متمم، بلافاصله درسِ «نقشه مفهومی چیست» را هم بخوانید تا مقایسه‌ی این دو برایتان ساده‌تر باشد.

شما با عضویت ویژه در متمم، می‌توانید به درس‌ها و آموزش‌های بسیاری از جمله موضوعات زیر دسترسی کامل داشته باشید:

موضوعات زیر، برخی از درس‌هایی هستند که در متمم آموزش داده می‌شوند:

دوره MBA (یادگیری منظم درس‌ها)

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند: حسینی ، صامت ، مهدی اسکندری ، احمدرضا کرمی ، وحیدرویانیان

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مهارت یادگیری به شما پیشنهاد می‌کند:

چند مطلب پیشنهادی از متمم:

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم مخففِ محل توسعه مهارتهای من است؛ یک فضای آموزشی آنلاین برای بحث‌های مهارتی و مدیریتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی درباره متمم مراجعه کنید.

ما برای هر یک از درس‌های متمم، یک نقشه راه داریم که به یادگیری آن درس کمک می‌کند.

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

همچنین می‌توانید دوره MBA متمم را ببینید.

شما می‌توانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به چیزی در حدود نصف درسهای متمم دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به کاربر ویژه تبدیل شوید.

اعتبار را می‌توانید به صورت ماهیانه (۷۴ هزار تومان)، فصلی (۱۹۰ هزار تومان)، نیم‌سال (۳۴۵ هزار تومان) و یکساله (۵۸۵ هزار تومان) بخرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه‌ی ثبت نام مراجعه کنید.

مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که می‌توانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.

۲۰۲ نظر برای نقشه ذهنی چیست؟ بررسی کاربردهای نقشه ذهنی در یادگیری

پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

نویسنده‌ی دیدگاه : شهرزاد

نقشه ی ذهنی، خوبیش اینه که برای جنبه های مختلفی از زندگی میشه ازش استفاده کرد. نه تنها برای درس خوندن و یادگیری مطالب درسی یا آموزشی. بلکه برای حل یک مساله. برای برنامه ریزی های روزانه. برای هدف گذاری و . یا حتی بعد از مکالمه ای که با یک شخص داشتیم، مثلا در مورد کاری که قراره انجام بدیم، میتونیم بعدا بیاییم و صحبتهایی که بینمون رد خالق تتر کیست؟ و بدل شده بود رو به صورت نقشه ی ذهنی برای خودمون بکشیم و از قالب این نقشه ی ذهنی بعداً به ایده های خوبی میشه رسید.

من همیشه برای کشیدن نقشه های ذهنی (غیر از روی کاغذ) از سایت mind42.com استفاده می کردم. اما نرم افزاری که متمم معرفی کرد- مخصوصا Concept Draw - رو هم دانلود کردم تا ازش استفاده کنم.
* سری هم به وب سایت تونی بوزان زدم و گفته بود ترسیم یک نقشه ی ذهنی به لوازم کمی نیاز داره: - یک کاغذ سفید - قلم ها و مدادهای رنگی - مغز شما - تصورات و خیالپردازی شما!
* بعد 7 مرحله ی ساختن یک نقشه ذهنی رو به اینصورت و خیلی ساده شرح داده بود:
1- درست از وسط یک صفحه ی خالی شروع کنید. چرا؟ چون مغز شما میتواند آزادانه به تمام جهات گسترش یابد و خودش را هرچه طبیعی تر و آزادانه تر ابراز کند.
2- برای ایده ی اصلی یا محوری خودتان از یک عکس یا تصویر استفاده کنید. چرا؟ چون یک تصویر، خودش ارزش هزاران کلمه را دارد و به شما کمک میکند تا تصوراتتان را به کار بگیرید. یک تصویر مرکزی جالب تر است، تمرکز شما را حفظ می کند و به شما کمک می کند تا ذهنتان را متمرکز کنید.
3- در سرتاسر نقشه ذهنی خود از رنگها استفاده کنید. چرا؟ چون رنگها به اندازه ی تصاویر برای مغز شما هیجان انگیز هستند. رنگها جنبش و طراوت و چالاکی و زندگی را به نقشه ذهنی شما میبخشند و انرژی فوق العاده ای را به تفکر خلاقانه ی شما اضافه می کنند. اصلا این کار [هیچ خاصیتی هم که نداشته باشد] سرگرم کننده است!
4- شاخه های اصلی را به تصویر مرکزی و شاخه های سطح دو و سطح سه را به سطح اول و سطح دوم متصل کنید. و به همین ترتیب پیش بروید. چرا؟ چون مغز شما به کمک پیوستگی ها کار میکند. [اینجا یه جورایی یاد همون یادگیری کریستالی خوب خودمون افتادم] مغز دوست دارد دو یا سه یا چهار سه چیز را به هم متصل کند. اگر شما شاخه ها را به هم متصل کنید خیلی آسان تر می توانید موضوعات موردنظرتان را یاد بگیرید یا به یاد بیاورید.
5- شاخه های خود را بیشتر به صورت خالق تتر کیست؟ منحنی بکشید تا خط مستقیم. چرا؟ علت خاصی ندارد. اما موضوع این است که خطوط مستقیم برای مغز خسته کننده هستند.
6- برای هر مسیر از یک کلمه ی کلیدی استفاده کنید. چرا؟ چون کلمات کلیدی واحد به نقشه ی ذهنی شما قدرت و انعطاف پذیری بیشتری می بخشند.
7- در سرتاسر نقشه ذهنی خود از تصاویر استفاده کنید. چرا؟ به خاطر اینکه هر تصویر - مثل همان تصویر مرکزی - خود، ارزش هزاران کلمه را دارد. بنابر این اگر شما تنها 10 تصویر درنقشه ی ذهنی خود داشته باشید، انگار معادل 10 هزار کلمه یادداشت دارید!

* بعد از این 7 نکته، دو موضوع دیگه در وب سایت تونی بوزان، خیلی توجهم رو جلب کرد و ازش لذت بردم و دلم میخواست با شما هم به اشتراک بذارم:

- یکی اینکه نقشه ی سایت یا همون sitemap اش هم به شکلی خلاقانه و دوست داشتنی - همینطور که در شکل زیر می بینید- مانند یک نقشه ذهنی ایجاد شده بود.

- و دیگری اینکه، تونی بوزان شاعر هم هست و با توجه به اینکه خودش میگه که یک تصویر میتونه ارزشی معادل هزاران کلمه داشته باشه؛ حالا جمله ی زیبایی از John Carder Bush نقل کرده بود که میگفت:

"یک تصویر، می تواند هم ارز با هزار کلمه باشد؛ حال اینکه ارزش یک شعر، می تواند به اندازه ی هزار تصویر باشد. "اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.