روند‌های بازار


بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی

هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان افزایش سود نقدی است. بدین منظور شش فرضیة برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‎های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج روند‌های بازار پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه‌مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه‎مدت غیرمعنادار است. همچنین نتایج نشان روند‌های بازار داد، واکنش بازار به معیارهای عملکردی جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود عملیاتی هر سهم برای الگوهای کوتاه-مدت نسبت به دو الگوی دیگر عملکردی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج موید آن است که برای الگوهای بلندمدت واکنش بازار یکسان نیست و بازار در تضاد با مبانی تئوریک برای هر معیار عملکردی واکنش متفاوتی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

 • واکنش رفتاری بازار سهام
 • گزارشگری سود سهام
 • روندهای بلندمدت معیارهای عملکردی و سودتقسیمی

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stock Market Behavioral Reaction Based on the Failure of Long-Term and Short-Term Decreasing Trends of Corporate Performance Criteria in the Time of Dividend Increase

نویسندگان [English]

 • javad nikkar 1
 • Vali Khodadadi 2
 • hasanali sinaii 3
 • hasan farazmand 4

The aim of this study is to examine the Stock market behavioral reaction based on the failure of long-term and short-term decreasing trends of corporate performance criteria (including earnings per share, operating profit per share, operating cash flow per share and net growth of adjusted assets per share in term of inflation) in the time of dividend increases. For this purpose, six hypotheses are developed and data are analyzed by regression models using Panel data method with fixed effects approach. The sample consists of 301 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period from 1991 to 2015. The results show that for performance criteria of earnings per share, operating profit per share, and operating cash flow per share, the market's positive reaction to simultaneous increase of functional and dividend criteria is higher for long-term patterns than short-term patterns. On the other hand, the results indicate that for the performance criterion of changes in net adjusted assets of per share, the positive reaction of the market to simultaneous increase of the functional and dividend criteria is insignificant for long-term patterns and short-term patterns. The results also show that the market reaction to the performance criteria of operating cash flow per share and operating profit per share is higher for short-term patterns than the two other functional patterns. In addition, the results indicate that the market reaction is not the same for long-term patterns and that the market reacts differently to any performance criteria, in contrast to the theoretical foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock market behavioral reaction
 • Dividend reporting
 • Long-term trends of Performance criteria and Dividend
 • Short-term trends of Performance criteria and Dividend

مراجع

افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه.

برزیده، فرخ؛ برهانی، محمد. (1388). سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره سودهای آتی، مطالعات حسابداری، 6 (23). 82-67.

سجادی، حسین؛ نیک­کار، جواد؛ حاجی­زاده، سعید؛ ملک­خدایی، الهه. (1394). تأثیر الگوهای تاریخی سود و سود سهام بر محتوای اطلاعاتی سود سهام جاری برای پیش­بینی سود­های آتی در زمان کاهش سود، دانش حسابداری مالی: 2 (4). 45-27.

فدایی­نژاد، اسمائیل؛ کامل­نیا، مجتبی. (1391). واکنش بازار به اعلامیه­های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی: 5 (4). 90-71.

محمودی، وحید؛ محقق، هادی. (1390). بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام، بررسی­های حسابداری و حسابرسی: 66، 40-29.

Aflatoni, Abas. (2013). Statistical Analysis with Eviews in Accounting and Financial Management Research, First Edition, Tehran, Terme Publishing. (in persian)

Bali akesh. An Empirical Analysis روند‌های بازار of Stock Returns around Dividend Changes, Applied Economics January 2003; 35 (1). 51-61.

Barzideh, F. , Borhani, M. (2009). The usefulness of dividend information about future profits, Accounting studies, 6 (23). 67-82. (in persian)

Bouwman Christa H. S. Managerial Optimism and the Market’s Reaction to Dividend Changes, Wharton Financial Institutions Center , Case Western Reserve University 2009; 35 (80) 14.

Cesari, D, A. , & Meier, W, H. 2015. Dividend Changes and Stock Price Informativeness, Journal of Corporate Finance: 34 (4). 274-303.

Charitou, A. , Lambertides, N. , and TheodoulouG ,. 2010. The Effect of Past Eearnings and Dividend Patterns on the Information Content of Dividends When Earnings Are Reduced , ABACUS: 46 (2). 153-187.

Charitou, A. , Lambertides, N. , and TheodoulouG ,. 2011. Losses, Dividend Reduction, and Market Reaction Associated with Past Eearnings and Dividends Patterns, Journal of Accounting, auditing, finance: 41 (2). 351-382.

Charitou, A. 2000. The impact of losses and cash flows on dividend: Evidence for Japan, Abacus: 36 (2). 198-225.

Chen, V. Y. , and Tiras, S, L. 2015. Other information’as an explanatory factor for the opposite market reactions to earnings surprises, Review of Quantitative Finance and Accounting: 45 (4). 757-784.

Fadaii Nejad, E. , Kamel Nia, M. (2012). Market Reaction to Quarterly Earning Anouncment in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting Research: 18,71-90. (in persian)

Keller, G. , & Warrack, B. 2003. Statistics for management and economics (6th ed.). Pacific Grove, CA: Duxbury Press.

Liu, SH. , & Chen, A, S. 2014. Do firms use dividend changes to signal future profitability? A SimultaneousEquation analysis, International Review of Financial Analysis: 53 (4) , 354-389.

Mahmoodi, V. , Mohaghegh, H. (2011) , Investigating the Tehran Stock Exchange's reaction to the major deviations from dividend dividend trend, Accounting and auditing reviews: 66,29-40. (in persian)

Miller, M. , and Modigliani, F. 1961. Dividend policy, growth and thevaluation of Shares, Journal of Business: 34 (4). 411- 33.

Sajadi, H. , Nikkar, J. , Hajizadeh, S. , Malek Khodaii, E. (2015). The Effect of Past Earnings and Dividend Patterns on the Information Content of Dividends When Earnings Are Reduced, Financial Accounting Knowledge: 2 (4) ,27-45. (in persian)

Yekini, S. , Wisniewski, T, P. , & Millo, Y. 2016. Market Reaction to the Positiveness of Annual Report Narratives, The British Accounting Review,: 48 (4). 325-358.

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ چگونگی تشخیص روند بازار ارز دیجیتال

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ مانند سایر دارایی ها، قیمت ارز دیجیتال با سطح عرضه و تقاضا در بازار ارتباط مستقیم دارد. نیروهای بازار ممکن است به دلایل مختلفی از روند‌های بازار جمله افکار عمومی و مطبوعات و همچنین رسانه های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می کنند تا فرصت های رشد دارایی های کریپتو را در کوتاه مدت تا میان مدت پیش بینی کنند. علاوه بر تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی، بررسی روندهای بازار ارزهای دیجیتال به افزایش مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده توسط معامله گر کمک می کند.

روند بازار ارز دیجیتال چیست؟

روندهای بازار نشان دهنده رفتار و نظرات معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا به طور کلی بازار است. این مفهوم برای همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال اعمال می شود. بنابراین، روند بازار تأثیر زیادی بر چرخه های بازار دارد.

با این حال، احساسات حمایتی بازار همیشه نشان دهنده شرایط مثبت بازار نیست. گاهی اوقات، روندهای مثبت (انتظارات افزایش ارزش ارز ) ممکن است قبل از حرکت اصلاحی بازار یا یک روند نزولی در بازار ظاهر شود.

علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد حجم تقاضای بازار، یک معامله گر می تواند این روندها را برای پیش بینی روندهای صعودی بالقوه تجزیه و تحلیل کند. روندهای بازار همیشه اصول پروژه را در نظر نمی گیرند، اما گاهی اوقات می توانند با آن مرتبط باشند.

اجازه دهید به عنوان مثال Dogecoin را در نظر بگیریم. خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران و تقاضای بالا برای Dogecoin احتمالاً به دلیل تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی است (که به نوبه خود منجر به گسترش روندهای مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا برای پروژه سکه یا اهداف آن، اما فقط در نتیجه روند فعلی بازار، Dogecoin را خریداری کرده اند. و گاهی اوقات یک توییت از یک چهره شناخته شده مانند ایلان ماسک برای انتشار روندهای مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل روند بازار ارز دیجیتال مهم است؟

تحلیل روند بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. همانند تحلیل بنیادی یا تکنیکال، تصمیم گیری با استفاده از طیف وسیعی از اطلاعات موجود ایده خوبی است.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل روندهای بازار به اعتبار ترس از دست دادن فرصت برای مشارکت در دنیای ارزهای دیجیتال کمک می کند، یا این که نتیجه پیروی از یک ذهنیت گله است. به طور کلی، استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای مطالعه روند بازار به شما امکان می دهد:

 • شناخت بهتر از حرکات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت.
 • سطوح بهبود یافته کنترل عاطفی.
 • فرصت های سود بالقوه را بررسی کنید.

چگونه تحلیل روند بازار ارز دیجیتال انجام دهیم

برای درک روندهای بازار، باید دیدگاه های فعالان بازار را جمع آوری کنید و افکار و نظرات آنها را بدانید. تحلیل روند بازار در مواقعی می تواند مفید باشد، با این حال، شما نباید تنها به تحلیل روند بازار تکیه کنید، می توانید قبل از نتیجه گیری و تصمیم گیری از اطلاعات جمع آوری شده و همچنین دانش و تجربه خود بهره مند شوید.

برای به دست آوردن اطلاعات پس زمینه، ممکن است لازم باشد کانال ها و سایت های رسانه های اجتماعی را مرور کنید تا دریابید که سرمایه گذاران در مورد یک پروژه خاص ارز دیجیتال چه فکر می کنند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی، سرورهای Discord و گروه‌های تلگرام بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن ارتباط برقرار کنید. اما، مراقب باشید! همانطور که در این گروه ها کلاهبرداران زیادی وجود دارد. به افراد ناشناس اعتماد نکنید و حتما قبل از ریسک کردن، موضوع را به خوبی مطالعه کنید.

کانال های رسانه های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از چندین روش برای به دست آوردن یک دید کلی از روند بازار استفاده کنید. علاوه بر دنبال کردن کانال های رسانه های اجتماعی خود (به ویژه توییتر، به دلیل محبوبیت آن در بین علاقه مندان به ارزهای دیجیتال)، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

– نظارت بر سیگنال های اجتماعی از طریق استفاده از ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.

– تنظیم هشدارها یا پیگیری تراکنش های بزرگ انجام شده توسط معامله گران بزرگ، یعنی نهنگ ها . برخی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال این حرکت‌ها را دنبال می‌کنند و ممکن است گاهی بر روند بازار تأثیر بگذارند. همچنین می توانید از ربات های رایگان در پلتفرم های تلگرام و توییتر استفاده کنید.

– روند بازار و شاخص های قیمت را با CoinMarketCap مشاهده کنید. این شاخص ها منابع مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند و خلاصه ای آسان از روندهای فعلی بازار ارائه می دهند.

– میزان تبلیغات و ارتقای یک ارز دیجیتال را با استفاده از Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، جستجوهای زیاد در مورد «نحوه فروش ارز دیجیتال» ممکن است نشان دهنده روندهای منفی در بازار باشد.

شاخص های روند بازار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران ممکن است از شاخص‌های روند بازار برای یافتن مسیر صعودی یا نزولی یک بازار یا یک نوع دارایی استفاده کنند. شاخص‌ها این روندها را نشان می‌دهند، چه از طریق نمودارها یا برخی از انواع معیارها. این ابزارها ممکن است بخشی از جعبه ابزار تحلیل احساسات بازار شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کنید، زیرا ترجیحاً از چندین شاخص برای به دست آوردن دید متعادلی از بازار استفاده کنید.

بیشتر شاخص های احساسات بازار بر روی بیت کوین (BTC) تمرکز دارند، اما می توانید شاخص های احساسات بازار را در اتریوم ( ETH) نیز بیابید. شاخص ترس و طمع بیت کوین محبوب ترین شاخص روند ارزهای دیجیتال است. این شاخص میزان ترس یا طمع بیت کوین را در مقیاسی از صفر تا 100، از طریق پنج منبع اطلاعاتی مختلف از جمله نوسانات، اندازه بازار، رسانه های اجتماعی، کنترل، و همچنین روندها، نشان می دهد.

فرآیند تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای روی زنجیره، و همچنین سایر شاخص‌های ارزهای دیجیتال، فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد روند یک سکه یا یک پروژه فراهم می‌کند. درک رفتار فعلی بازار ممکن است شما را قادر به معامله یا تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری کند.

برای به دست آوردن بیشترین بهره از تحلیل احساسات بازار، معمولاً بهتر است در رابطه با موارد زیر استفاده شود:

تجزیه و تحلیل فنی – ممکن است به شما در بهبود انتظارات خود در مورد تغییرات کوتاه مدت قیمت کمک کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی – برای تعیین اینکه آیا اطلاعات بحث برانگیز ارزش آن را دارند یا برای ارزیابی پتانسیل بلندمدت ارز.

جمع بندی

در حالی که بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال مفید است. با توجه به اندازه نسبتاً کوچک بازارهای بلاک چین و ارزهای دیجیتال، افکار عمومی می تواند منجر به نوسان قیمت شود.

با استفاده از روش‌هایی که در اینجا توضیح داده‌ایم، می‌توانید روند بازار را درک کرده و در مورد آن بیاموزید و تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید. و اگر می خواهید شروع به تجزیه و تحلیل روند بازار کنید، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:

4 فاکتور که روند بازار فارکس را تشکیل می‌دهند

4 فاکتور که روند بازار فارکس را تشکیل می‌دهند

در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت، در یک بازار روند تغییرات از یک قیمت به قیمت دیگر سود و زیان را ایجاد می‌کند و ترند یا روند به سرمایه‌گذار اجازه کسب سود می‌دهد. چهار عامل اصلی وجود دارد که علاوه بر روندهای بلند مدت، باعث نوسانات کوتاه مدت نیز می‌شوند. این عوامل عبارتند از دولت، معاملات بین المللی، سفته بازی و انتظار و عرضه و تقاضا. در ادامه با مطلب “4 فاکتور که روند بازار فارکس را تشکیل می‌دهند” همراه ما باشید.

نیروهای عمده بازار

یادگیری اینکه چگونه این عوامل در دراز مدت روند بازار را تشکیل می‌دهند، بینشی در مورد چگونگی وقوع روندهای آینده ارائه می‌دهد. در ادامه این 4 فاکتور مهم را بررسی می‌کنیم:

دولت (Government)

دولت تسلط زیادی بر بازارهای آزاد دارد. سیاست‌های مالی و پولی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی اعمال می‌کنند تأثیر عمیقی بر بازار مالی دارد. برای مثال با افزایش و کاهش نرخ بهره، فدرال رزرو ایالات متحده می‌تواند به طور موثری رشد را در داخل کشور کاهش داده یا برای سرعت بخشیدن به آن تلاش کند. به این فرایند سیاست پولی گویند. اگر مخارج دولت افزایش یابد، این به عنوان سیاست مالی شناخته می‌شود و برای کمک به کاهش بیکاری و یا تثبیت قیمت‌ها استفاده می‌شود. با تغییر نرخ بهره و مقدار دلار موجود در بازار آزاد، دولت‌ها قادر به تغییر میزان سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور خواهند بود.

معاملات بین المللی (International Transactions)

جریان وجوه بین کشورها بر قدرت اقتصاد یک کشور و پول آن تأثیر می‌گذارد. هر چه پول بیشتری از یک کشور خارج شود، اقتصاد و ارز کشور ضعیف‌تر می‌شود. کشورهایی که صادرات انجام می‌دهند، چه کالای فیزیک و چه خدمات، مدام پول وارد کشور کرده و ارز خود را تقویت می‌کنند. این پول دوباره برای سرمایه‌ گذاری استفاده می‌شود و بازارهای مالی آن کشور را تحریک می‌کند.

تراز پرداخت‌ها بین کشورها و قدرت‌های اقتصادی به‌طور روزانه دشوار است، اما نقش مهمی در روند های بلندمدت بازار فارکس و بسیاری از بازارها ایفا می‌کنند. بازارهای ارز معیاری هستند که نشان می‌دهد پول و اقتصاد یک کشور در مقایسه با کشورهای دیگر چه عملکردی دارد. تقاضای بالا برای یک ارز به این معنی است که ارز نسبت به سایر ارزها افزایش قیمت خواهد داشت.

سفته بازی و انتظار (Speculation and Expectation)

سفته بازی و انتظارات جزء جدا نشدنی سیستم مالی هستند. مشتریان، سرمایه گذاران و سیاستمداران همگی دیدگاه متفاوتی درباره آینده اقتصاد و تاثیر آن بر عملکرد امروز دارند. انتظار از اقدامات اینده به اقدامات فعلی بستگی دارد؛ این اقدامات روندهای فعلی و آینده را شکل می‌دهد. شاخص‌های سنتیمنت معمولاً برای سنجش احساس گروه‌های خاص در مورد اقتصاد فعلی استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل این شاخص‌ها و همچنین سایر اشکال تحلیل فاندامنتال و تکنیکال انتظاری از نرخ‌های آینده قیمت و جهت روند بازار را به وجود می‌آورد.

عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

عرضه و تقاضا برای محصولات، خدمات، ارزها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها یک فشار کششی در قیمت‌ ایجاد می‌کند. قیمت و نرخ با تغییر عرضه یا تقاضا تغییر می‌کنند. اگر تقاضا افزایش یافته و عرضه شروع به کاهش کند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر عرضه بیش از تقاضای فعلی افزایش داشته باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در شرایطی که عرضه نسبتاً ثابت باشد، با افزایش یا کاهش تقاضا، نوسان قیمت‌ها بیشتر و کمتر خواهد شد.

تاثیر عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا بر افراد، شرکت‌ها و کل بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. در برخی بازارها، مانند بازار کالا، عرضه توسط یک محصول فیزیکی تعیین می‌شود. به طور مثال عرضه و تقاضا برای نفت به طور مداوم در حال تغییر است و قیمتی را تنظیم می‌کند که یکی از فعالان بازار حاضر است برای نفت بپردازد.

با کاهش عرضه یا افزایش تقاضا، ممکن است قیمت نفت در بلند مدت افزایش داشته باشد؛ زیرا فعالان بازار برای دستیابی به عرضه به ظاهر محدود کالا از یکدیگر پیشی می‌گیرند. تامین کنندگان خواستار قیمت بیشتر هستند و تقاضای بیشتر، قیمتی را که خریداران حاضر به پرداخت آن هستند بالاتر می‌برد.

بازارهای مالی عملکردی مشابه دارند. ارزها در مقیاس کوتاه مدت و بلند مدت نوسان کرده و روند را ایجاد می‌کنند. کم شدن عرضه به قیمت فعلی، خریداران را مجبور به خرید به قیمت‌های بالاتر می‌کند و افزایش قیمت‌ زیادی ایجاد می‌کند. اگر گروه بزرگی از فروشندگان وارد بازار شوند، ورود آنها باعث افزایش عرضه شده و احتمالاً قیمت‌ را پایین می‌آورد.

جمع بندی

عوامل بیان شده می‌توانند باعث نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت در بازار شود؛ اما درک اینکه چطور همه این عناصر در ایجاد روند موثر هستند، اهمیت بالایی دارد. در حالی که همه این عوامل کاملا متفاوت هستند؛ اما ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. دستورات دولت ممکن است بر معاملات بین المللی تأثیر بگذارد که در سفته بازی و تغییرات عرضه و تقاضا می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد. انتشار اخبار دولتی، تغییرات پیشنهادی در هزینه‌ها یا سیاست‌های مالیاتی، و همچنین تصمیمات فدرال رزرو برای تغییر یا حفظ نرخ‌های بهره نیز می‌تواند تأثیر چشمگیری بر روندهای بلند مدت داشته باشد. در کوتاه مدت، این اخبار می‌تواند باعث نوسانات قیمتی بزرگی شود زیرا تریدرها و سرمایه‌ گذاران در پاسخ به اطلاعات خرید و فروش انجام می‌دهند.

این حوزه‌ها همه به هم مرتبط هستند زیرا شرایط آینده بر روی تصمیمات فعلی تاثیر می‌گذارد و این تصمیمات فعلی هستند که روندها را شکل می‌دهند. دولت ها عمدتا از طریق سیاست‌های پولی و مالی بر روندها تأثیر می‌گذارد. این سیاست‌ها بر معاملات بین المللی تأثیر می‌گذارد که به نوبه خود بر روی قدرت اقتصادی تأثیر دارد. حدس و گمان و انتظارات، قیمت‌ها را بر اساس قیمت احتمالی دارایی در آینده هدایت می‌کند. در نهایت، تغییرات در عرضه و تقاضا روند را ایجاد می‌کند؛ زیرا فعالان بازار باید بر سر بهترین قیمت با یکدیگر رقابت کنند.

روندها و چالش‌های ساختاری بازار مالی ایران با تاکید بر عملکرد سالهای 85-1384

سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. در حقیقت سرمایه‌گذاری از الزامات اولیه رشد و توسعه اقتصادی در سطح کلان بوده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. ; مؤسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق بهادار که ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، نقش به‌سزایی را در تأمین سرمایه‌های اقتصادی و بهره‌وری دارند. مؤسسات پولی و اعتباری که در ایران عمدتاٌ بانکها هستند با تجهیز منابع در قالب جذب سپرده‌های بانکی برای تأمین سرمایه‌های لازم و تخصیص آن نقش خود را ایفاء می‌نمایند. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بانکها، به علت محدودیت فعالیت‌های سایر مؤسسات مالی از نقش حساس‌تری در ارتباط با بخش خصوصی و مالی در سرمایه‌گذاری برخوردارند. زیرمجموعه دیگر بازار مالی یعنی بازار سرمایه نیز با توجه به ماهیت عملیاتی خود با تأمین منابع مالی بلندمدت برای فعالیت‌های اقتصادی نقش مستقیم و نزدیکی باسرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. ; با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بازار مالی، بررسی عملکرد آنها از نظر اقتصادی می‌تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیل‌گران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد. سند چشم‌انداز نیز در همین راستا سیاست‌های خاصی را برای بازارهای مالی کشور در نظر گرفته است تا توانایی‌های بالقوه این نهادها در نهایت در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد. در این مقاله بازارهای مالی در دوره 1385- 1384 با توجه به معیارهای علمی‌و اهداف برنامه به جهت روند و چالش‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت اول این مقاله به بررسی وضعیت بانکها وسیاست‌های پولی پرداخته روند‌های بازار شده و در قسمت دوم بازار سرمایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.;

20.1001.1.10283102.1386.15.4.8.8

عنوان مقاله [English]

Iran Financial Markets.Trends and Structural Problems (1384-85)

Regarding the importance of economic growth for Iran and its close relationship with financial markets ,the article tries to find out the main obstacles and problems of Iran financial markets (IFMs) which have adverse affects on Iran economic growth. Historically IFMs suffer of several government interventions and regulations. Most of or in fact all IMFs have been and are two–sector financial market, official and nonofficial markets which in turn affects their optimal resource allocation . Unfortunately recent financial policies in money market and capital market have worsen the associated financial conditions and trends. Having classified and analyzed the trends and problems in both money and capital markets of Iran, some guideposts are advised which might change the current path. ,otherwise the economy will faces heavy nationwide costs and losses.

تحلیل روند بازارهای مالی در شرایط وقوع تحولات محیطی

تحلیل روند یکی از بخشهای مهم مطالعات آینده پژوهی است که با روش های مختلفی انجام می شود. در این
روش های تحلیل روند که معمولا بصورت کمی انجام می شود با فرض تداوم روند، پیش بینی هایی روند‌های بازار روند‌های بازار بدست می آید. چنانچه
تحولاتی بیرون از محیط مورد مطالعه رخ دهد که منجر به عدم تداوم روند شود، روند دچار گسست می شود و امکان ارائه
پیش بینی بر اساس مدل های آماری وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر وقوع گسست ها که ناشی از تغییرات محیطی
هستند، موجب می شوند، روندها تداوم پیدا نکنند و پارامترهای مدل های کمی که برای برونیابی روندها طراحی شده اند،
کارآیی خود را از دست دهند. در این مقاله موضوع عدم تداوم روند بازار مالی با توجه به روند‌های بازار وقوع تحولات محیطی مورد
بررسی قرار گرفته است و نحوه شناسایی این گسست ها در روند بازارهای مالی با روش شبه کمی ارائه شده است. برای
این کار از روش دلفی برای شناسایی امکان وقوع تحولات محیطی و تاثیر آن بر روی روندها سهام شرکت های صنعت برق
در بازار سهام بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در روند بازار مالی شرکت های صنعت برق ، در سه مقطع
زمانی گسست و عدم تداوم روند رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Trend Analysis under environmental changes

نویسندگان [English]

 • Foroozandeh Jafarzadehpoor 1
 • Amir Nazemi 2
 • Alireza Asadi 3

1 Assistant Prof., Faculty of Social Science, Faculty of Social Science, Humanities and Social Science Institute

3 Ph.D. Student in Futures Studies, Humanities and Social Science Institute, Tehran, Iran (Corresponding Author)

Trend analysis is an important part of futures studies that has been done by various methods. These methods of analysis is usually performed under continuity condition. If the changes occur outside the field of study that led to the discontinuation of the process, there will not be possible to predict based on statistical models. In other words, the gap caused by environmental changes are a cause of discontinuity therefor parameters of quantitative models that are designed to extrapolate trends, lose their effectiveness. In this paper, the issue of the discontinuity of financial market trend with regard to the environmental changes is studied and the semi-quantitative method to identify the breaks in the financial trends is provided. To do this, the Delphi method to identify the possibility of environmental changes and their impact on the trends is used. The results show that the three breaks has occurred in the trend of stocks of the power industry companies in Tehran exchange market.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.