محاسبه میانگین بصورت سریع


جدول مقدار فراوانی ایزوتوپ‌های کلر برای محاسبه جرم اتمی میانیگن

دسته بندی داده های آماری و جدول فراوانی

در داده های آماری دسته بندی نشده به تعداد دفعاتی كه هر داده تكرار می شود فراوانی مطلق آن داده گفته می شود و آن را با fi نشان می دهند.

فراوانی نسبی: نسبت فراوانی مطلق هر داده به تعداد کل داده ها، فراوانی نسبی نامیده می شود.

وقتی فراوانی داده های آماری كه تعداد و پراكندگی شان زیاد است مورد مطالعه قرار می گیرند استفاده از جدول توزیع فراوانی بسیار دشوار است بنابر این داده ها را دسته بندی می کنیم.

دسته بندی داده های آماری

اگر تعداد داده ها كم باشد یا داده ها خیلی پراكنده و دارای توزیع وسیع نباشند، جدولی متشكل از داده و تعداد تكرار آنها رسم می كنیم که به آن جدول توزیع فراوانی گفته می شود.

دامنه داده ها

فاصله كمترین داده از بیشترین داده در یك جامعه ی آماری، دامنه جامعه آماری نامیده شود و آن را با Rنشان می دهند. R=Xmax-Xmin

حدود دسته ها

هر دسته به صورت یه بازه به شکل [a,b) نمایش داده می شود که در آن a کران پایین دسته و b کران بالای دسته نامیده می شود.

نکته: برای دستور خاصی برای انتخاب تعداد دسته ها وجود ندارد، اما معمولاً تعداد دسته ها را به گونه ای انتخاب می کنند که فراوانی هیچ دسته ای صفر نشود.

طول دسته

تفاضل كران پایین هر دسته از كران بالای آن طول دسته می باشد (C=b-a) که در کتاب آمار دبیرستان معمولاً طول تمام دسته ها برابر فرض می شود. اگر طول C دسته و K تعداد دسته ها باشد رابطه زیر را داریم:

مرکز دسته

فراوانی یك دسته در داده های دسته بندی شده

تعداد داده هایی كه در هر دسته قرار می گیرند را فراوانی مطلق آن دسته می گویند.

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی دسته iام در داده های دسته بندی شده برابر است با:

فراوانی تجمعی

اگر فراوانی مربوط به هر دسته را با مجموع فراوانی های قبل از آن دسته جمع كنیم، فراوانی تجمعی مربوط به آن دسته به دست می آید:

نکته: اختلاف دو فراوانی تجمعی نسبی برابر است با فراوانی مطلق اندیس بالاتر. F ci+1 -Fci=f ci+1

مثال: توزیع زیررا در نظر می گیریم، درصد فراوانی نسبی متناظر با 5 = xi كدام است؟

دسته بندی داده های آماری و جدول فراوانی

پاسخ: طبق فرمول فراوانی نسبی داریم:

دسته بندی داده های آماری و جدول فراوانی

شاخص های مرکزی داده های آماری

شاخص های مركزی عبارتند از: میانگین، میانه، مد .

میانگین: میانگین n داده آماری x1,x2. xn برابر است با:

دسته بندی داده های آماری و جدول فراوانی

در یك جامعه آماری، میانگین عددی منحصر به فرد است كه همواره بین بزرگ ترین داده و کوچکترین داده قرار دارد.

محاسبه میانگین در جدول فراوانی: (میانگین وزن دار)

میانگین n داده ی آماری كه در آن داده ها دارای فراوانی باشند برابر است با

دسته بندی داده های آماری و جدول فراوانی

میانه

اگر داده های آماری را به صورت صعودی یا نزولی مرتب كنیم، در صورتی كه تعداد داده ها فرد باشد، عددی كه در وسط قرار

می گیرد و اگر تعداد داده ها زوج باشد، نصف مجموع دو عددی كه در وسط قرار گرفته، میانه نام دارد. معمولاً میانه مقداری است كه تعداد اعضایی از جامعه كه از آن بیشترند برابر تعداد اعضایی است كه از آن كمترند.

مثال: میانه داده های زیر را بدست آورید:

5 ،9 ،10 ،14 ،19 ،17 ،14 ،15 ،17 ،11 ،12 ،3 ،7 ،7 ،4

پاسخ: ابتدا داده ها را مرتب می کنیم.

3 4 5 7 7 9 10 11 12 14 14 15 17 19

چون 15داده داریم، داده 8 ام میانه است. پس عدد 11 میانه است.

مد یا نما

مقدار یا مقادیری از متغیر كه در آنها فراوانی ماكزیمم مطلق باشد، مد نامیده می شود. در واقع مد دادهای است كه بیشترین تكرار را در میان داده ها داشته باشد و توجه كنید كه مد منحصر به فرد نیست.

محاسبات خودکار حقوق و دستمزد

در منوی عمودی سیستم ، برروی منوی محاسبات و سپس برروی گزینه ی حقوق ماهانه کلیک کنید .

با کلیک کردن بر روی گزینه ی حقوق ماهانه پنجره ی زیر در صفحه ظاهر میشود .

شما می توانید اسامی کلیه ی کارکنانی که برای آنها حکم زده شده است را در این جا مشاهده کنید .

با کلیک کردن برروی نام افراد و سپس کلیک کردن برروی دکمه انتقال، اسم شخص به سمت چپ منتقل می شود .

لازم به توضیح است که برای انتقال کلیه ی پرسنل به سمت چپ فرم می توانید از دکمه انتقال استفاده کنید .

برای محاسبه ی حقوق بر روی کلید محاسبه حقوق کلیک کنید .

با این کار ، سیستم تاریخ محاسبه را از شما سوال می کند که با تایید آن سیستم مطابق زیر شروع به محاسبه می کند .

بعد از انجام محاسبات ، پیام پایان محاسبات برروی صفحه نمایان می شود که با تایید آن مقادیر خالص پرداختی پر می گردد.

شما می توانید در صورت اشتباه در ورود اطلاعات ، برای حذف محاسبات از کلید انتقال استفاده کنید

برای این کار ، باید نام مورد نظر را به سمت چپ منتقل کرده و بر روی کلید انتقال کلیک کنید .

جرم اتمی میانگین – شیمی دهم (۱)

جرم اتمی میانگین

با سلام و احترام خدمت شما مخاطبین عزیز وبلاگ بین جو (Binjo)، در این مقاله قصد داریم با زبانی ساده و قابل درک، به مبحث جرم اتمی میانگین از کتاب شیمی دهم (۱) رشته ریاضی و تجربی بپردازیم. این آموزش به شکلی است که مبحث جرم اتمی میانگین تا مدت‌های طولانی در ذهن شما باقی بماند. در واقع هدف ما از این آموزش، امتحان نیست بلکه یادگیری است.

در اینجا نیاز است که از مفاهیم ارائه شده در مقاله ایزوتوپ یا هم مکان که خدمتتان ارائه شده بود، استفاده کنیم. پس اگر این مقاله مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه کرده و سپس به این مقاله رجوع کنید.

فهرست مطالب این نوشته

ایزوتوپ چیست‌؟

اتم‌هایی با عدد اتمی مشخص ولی با جرم‌های متفاوت را ایزوتوپ می‌نامند. در واقع ایزوتوپ‌‌ها اتم‌هایی با عدد اتمی یکسان ولی با تعداد نوترون‌های متفاوت هستند (در این خصوص به مقاله ساختار هسته اتم – فیزیک دوازدهم مراجعه کنید). پس تفاوت ایزوتوپ‌ها در تعداد نوترون‌های آن‌ها است. ایزوتوپ‌ها در خواص شیمیایی مشابه ولی در خواص فیزیکی (مانند چگالی)، به دلیل تفاوت جرم آن‌ها، تفاوت‌هایی وجود دارد.

به عنوان مثال در طبیعت از اتم کلر دو ایزوتوپ \(_^\textrm\) و \(_^\textrm\) وجود دارد. یا به عنوان مثالی دیگر، اتم هیدروژن دارای سه نوع ایزوتوپ به صورت \(_^\textrm\) و \(_^\textrm\) و \(_^\textrm\) که به ترتیب پروتیم (هیدروژن معمولی)، دوتریم (هیدروژن با یک نوترون) و تریتیم (هیدروژن با دو نوترون) نام دارند.

در ایزوتوپ اول کلر، ۱۷ پروتون و ۱۸ نوترون و در ایزوتوپ دوم ۱۷ پروتون و ۲۰ نوترون وجود دارد. همان طور که مشخص است، طبق مطالبی که در بالا نیز گفته شد، این دو ایزوتوپ عدد اتمی (تعداد پروتون) محاسبه میانگین بصورت سریع برابری داشتند ولی تفاوت آن‌ها در تعداد نوترون (ایزوتوپ دوم ۲ نوترون بیشتر دارد) می‌باشد.

جرم اتمی میانگین

جرم اتمی میانگین

در طبیعت، از یک نوع اتم ممکن است چند ایزوتوپ داشته باشیم، به همین دلیل برای محاسبه جرم اتمی‌، باید تمامی ایزوتوپ‌های یک اتم که در طبیعت موجود است را نیز در نظر بگیریم.

برای محاسبه جرم اتمی میانگین نیاز است که مقدار فراوانی هر کدام از ایزوتوپ‌های موجود در طبیعت برای هر اتم را بدانیم. در این صورت است که امکان محاسبه جرم اتمی میانگین را خواهیم داشت. این مقدار فراوانی ممکن است به روش‌های مختلفی یا واحد‌های متفاوتی به شما داده شوند‌، پس شما باید این قابلیت را داشته باشید تا این مقادیر و واحد‌ها را از هم تشخیص دهید.

ساده‌ترین نوع مقدار فراوانی، فراوانی درصدی است. اگر به شما درصد فراوانی هر ایزوتوپ را داده باشند شما به راحتی قادر خواهید بود جرم اتمی میانگین را محاسبه کنید.

در ادامه‌، چند نمونه از مقدار فراوانی را معرفی خواهیم کرد تا شما با مدل های مختلف آشنا شده و در هنگام مواجهه با مسائل مربوط به جرم اتمی میانگین دچار سردرگمی نشده و بتوانید به راحتی این مسائل را حل کنید.

مقدار فراوانی هر ایزوتوپ

  1. نمایش درصدی
  2. نمایش تعداد واحد از کل
  3. نمایش جدولی

فرمول کلی محاسبه جرم اتمی میانگین

برای محاسبه جرم اتمی میانگین با هر نوع مقدار فراوانی، از فرمولی که در ادامه خواهیم گفت استفاده می‌شود. پس این فرمول را حتما به خاطر بسپارید تا مسائل مربوط به این مبحث را به خوبی پشت سر بگذارید.

جرم اتمی ایزوتوپ i ام\(m_=\)

فراوانی ایزوتوپ i ام\(f_=\)

روش اول : نمایش درصدی

در این روش نمایش مقدار فراوانی، درصد فراوانی هر ایزوتوپ را ارائه می‌دهند و با استفاده از این درصد‌ها و مقدار کل که در حالت نمایش درصدی ۱۰۰ می‌باشد می توان جرم اتمی میانگین یک اتم را به دست آورد.

برای مثال درصد فراوانی هر یک از ایزتوپ‌های پایدار کلر به این صورت است.

درصد فراوانی \(_^\textrm\) —> ۷۵.۷۸ ٪

درصد فراوانی \(_^\textrm\) —> ۲۴.۲۲ ٪

در این روش برای جایگذاری در فرمول، به جای مقدار فراوانی از درصد فراوانی استفاده می‌کنیم و در مخرج کسر نیز از ۱۰۰ استفاده می‌کنیم و به این صورت جرم اتمی میانگین را محاسبه می‌کنیم.

روش دوم : نمایش تعداد واحد از کل

در این روش عددی برای فراوانی هر ایزوتوپ در نظر گرفته می‌شود و در مخرج کسر نیز مجموع این اعداد استفاده می‌شود.

برای مثال مقدار فراوانی هر یک از ایزتوپ‌های پایدار کلر طبق این روش به این صورت است.

مقدار فراوانی \(_^\textrm\) = 30 واحد

مقدار فراوانی \(_^\textrm\) = 10 واحد

در این‌جا مقدار فراوانی کلر ۳۵ برابر ۳۰ واحد و کلر ۳۷ برابر ۱۰ واحد است. پس برای محاسبه جرم اتمی میانگین کلر با این روش، ضریب کلر ۳۵ برابر ۳۰ می‌باشد و ضریب کلر ۳۷ برابر ۳۵ و در مخرج کسر عدد ۴۰ = ۱۰ + ۳۰ قرار خواهد گرفت.

روش سوم : نمایش جدولی

در این روش جدولی با تعداد مشخصی خانه‌های رنگی به شما داده می‌شود و هر رنگ نمایانگر یک ایزوتوپ است و شما با شمارش تعداد هر رنگ در جدول، مقدار فراوانی هر ایزوتوپ را به دست می‌آورید. در این روش مخرج کسر، تعداد خانه‌های جدول است.

جرم اتمی میانگین

جدول مقدار فراوانی ایزوتوپ‌های کلر برای محاسبه جرم اتمی میانیگن

در این جدول رنگ قرمز نشان دهنده کلر ۳۵ و رنگ آبی کلر ۳۷ است. تعداد تمام خانه‌های جدول نیز ۳۶ عدد است.

در این حالت تعداد خانه‌های هر رنگ ضریب آن ایزوتوپ است و تعداد خانه‌های جدول نیز در مخرج کسر قرار می‌گیرد و به این صورت جرم اتمی میانگین محاسبه می‌شود.

در این مقاله سعی کردیم تمامی نکات مربوط به محاسبه جرم اتمی میانگین را آموزش دهیم تا شما عزیزان به طور کامل این مبحث را یاد گرفته و بتوانید از آن استفاده کنید. در ادامه نیز لینک ویدیو حل مثال و تمرین برای یادگیری هر چه بهتر و بیشتر این مبحث قرار داده شده تا شما بهترین بهره را از این مقاله و ویدیو برده باشید.

امیدواریم تا مقاله جرم اتمی میانگین مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشد. در انتها از شما دعوت میکنم دیگر مقاله‌های ما را نیز مشاهده بفرمایید.

محاسبه ظرفیت چیلر

محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با ۵ گام ساده

برای محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی و یا جذبی مورد نیاز برای یک پروژه صنعتی یا پروژه تهویه مطبوع یک ساختمان چه به صورت سرانگشتی و چه به صورت دقیق ، فرمول ها و نرم افزارهایی وجود دارد که به کمک آنها می توان آن را محاسبه و تعیین کرد. ما در این متن آموزشی ابتدا نحوه محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی برای کاربردهای صنعتی را با ۵ گام ساده آموزش می دهیم و سپس با روش های سرانگشتی و دقیق برای تعیین ظرفیت چیلرهای تهویه مطبوع آشنا می شویم.

۱ . تعیین ظرفیت برودتی چیلر برای کاربردهای صنعتی

برای محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی، اهمیتی ندارد که چیلر در چه نوع کاربری استفاده می شود. بلکه یک فرمول ساده برای تعیین ظرفیت برودتی چیلر و سایزینگ مناسب آن وجود دارد. قبل از شروع تعیین ظرفیت چیلر باید اطلاعات سه متغیر وجود داشته باشد.

۱ . دمای آب ورودی به چیلر

۲ . دمای محاسبه میانگین بصورت سریع آب مورد نیاز و خروجی از چیلر

۳ . شدت جریان آب

محاسبه ظرفیت چیلر

(البته همانطور که گفتیم این روش بیشتر برای کاربردهای صنعتی چیلر استفاده می شود ولی برای کاربردهای تهویه مطبوع هم می توان از آن بهره برد. به طوری که با داشتن دبی آب در گردش درون فن کویل ها و هواسازها نیز می توان با این روش ، ظرفیت مورد نیاز را محاسبه نمود.)

یک مثال برای محاسبه ظرفیت چیلر

برای مثال ما محاسبات ظرفیت چیلر مورد نیاز برای خنک کاری آب با شدت جریان ۴۰ گالن بر دقیقه (GPM – Gallon Per Minute) که باید از دمای ۷۰ درجه فارنهایت (۲۱٫۱ درجه سانتی گراد) به دمای ۵۸ درجه فارنهایت (۱۴٫۴ درجه سانتی گراد) برسد را انجام می دهیم. در اینجا تفاوتی ندارد که چیلر تراکمی باشد و یا جذبی بلکه فقط دمای آب ورودی و آب مورد نیاز و دبی آن مهم است که با ۵ گام ساده می توان ظرفیت آن را محاسبه کرد.

۱ . ۱ . انجام ۵ گام ساده برای تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد انگلیسی

۱ . محاسبه اختلاف درجه حرارت

که در این مثال اختلاف درجه حرارت ۱۲ درجه فارنهایت است.

۲ . محاسبه ظرفیت برودتی چیلر بر حسب Btu/hr

برای محاسبه ظرفیت برودتی چیلر که بیانگر نرخ انتقال حرارت است از فرمول زیر استفاده می شود.

عدد ۱ ظرفیت گرمایی ویژه آب Cp بر حسب Btu/lb.F

عدد ۸٫۳۳ به عنوان چگالی آب p بر حسب پوند بر گالن lb/gallon

عدد ۶۰ برای تبدیل گالن بر دقیقه به گالن بر ساعت

عدد ۴۰ شدت جریان حجمی آب بر حسب gallon/min

عدد ۱۲ اختلاف دمای ورودی و خروجی dT بر حسب درجه فارنهایت

در این مثال مقدار بار برودتی چیلر Q برابر ۲۳۹۹۰۴ Btu/hr می شود.

۳ . محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی یا جذبی بر حسب تن تبرید

با تقسیم مقدار عددی Btu/hr بر عدد ۱۲۰۰۰ ظرفیت برودتی چیلر بر حسب تن تبرید به دست می آید که در این مثال برابر ۱۹٫۹ تن تبرید می شود.

۴ . در نظر گرفتن اورسایز (Oversize) چیلر به مقدار ۲۰ درصد

با توجه به کاربری های مختلف ممکن است مقدار اورسایز کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شود که در این مثال سایز چیلر مورد نیاز ۱۹٫۹×۱٫۲=۲۳٫۹ برابر ۲۳٫۹ می شود. (سایز اسمی)

۵ . سایز اسمی نزدیک به استاندارد

سایز اسمی چیلری که برای ساخت در نظر گرفته می شود به صورت رند ۲۵ تن تبرید است.

نکته بسیار مهم اینکه در گام سوم از این ۵ گام ساده ، ظرفیت واقعی چیلر مورد نیاز بدست آمد و در گام چهارم علت در نظر گرفتن اورسایز این بود که چیلرها در کارخانه با یک استاندارد خاص طراحی و تولید می شوند که به ظرفیت آنها در کارخانه و در آن شرایط خاص، ظرفیت اسمی گفته می شود. این اورسایز همان ظرفیت اسمی است. یعنی چیلری که در کارخانه و در آن شرایط استاندارد حدودا ۲۵ تن تبرید ظرفیت دارد، در عمل وقتی در شرایط محیطی محل نصب (با توجه به پارامترهای مختلف مثل دمای گرم محیط یا ارتفاع از سطح دریا و …) قرار می گیرد معمولا دچار افت ظرفیت می شود و به همین خاطر باید برای آن اورسایز در نظر گرفته شود تا برای مثال این چیلر ۲۵ تن تبرید بتواند در عمل ۲۰ تن تبرید برودت ایجاد کند. اگر اورسایز در نظر گرفته نشود و ظرفیت اسمی برابر واقعی (برای مثال همان ۲۰ تن تبرید) در نظر گرفته شود، این چیلر در محل نصب حداکثر می تواند حدودا ۱۶ تن تبرید برودت ایجاد کند و سیستم دچار اختلال می شود. حال برای اینکه بدانید چه پارامترهایی بر آن اثر گذار است و چطور این مقدار اورسایز بدست می آید پیشنهاد می کنیم که مقاله ظرفیت اسمی و واقعی چیلر را مطالعه بفرمایید. برای مثال در شکل زیر چیلر ۴۸ تن تبرید را مشاهده می کنید که در شرایط استاندارد کارخانه ما ۴۸ تن تبرید برودت ایجاد می کند (اسمی) و در محل نصب و در شرایط عملی ۴۰ تن برودت (واقعی) ایجاد می کند. نکته بسیار مهم اینکه محاسبه ظرفیت چیلر باید به صورت واقعی انجام و سپس حتما برای آن اورسایز در نظر گرفته شود.

چیلر 48 تن تبرید

۱ . ۲ . تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد متریک با ۵ گام ساده

ممکن است تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد متریک صورت بگیرد که در این صورت باید اختلاف دما بر حسب درجه سانتی گراد (یا درجه کلوین) ، شدت جریان حجمی آب بر حسب متر مکعب بر ثانیه ، چگالی آب بر حسب kg/m3 و ظرفیت گرمایی ویژه آب بر حسب Kj/Kg.K بیان شود تا ظرفیت برودتی چیلر طبق فرمول زیر بر حسب کیلووات به دست آید. نکته اینکه در اینجام هم محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با همان ۵ گام ساده انجام شده و فقط واحدها بر حسب استاندارد متریک است.

برای تبدیل کیلووات به Btu/hr آن را در عدد ۳۴۱۲ ضرب می کنیم که در این مثال برابر ۷۰٫۵۷×۳۴۱۲=۲۳۹۹۰۰ می شود.

۴٫۱۸ ظرفیت گرمایی ویژه آب است.

عدد ۱۰۰۰ چگالی آب بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب است.

عدد ۴۰ شدت جریان حجمی آب و هر گالن بر دقیقه برابر ۰٫۰۰۰۰۶۳ متر مکعب بر ثانیه است.

۶٫۷ اختلاف درجه حرارت بر حسب درجه سانتی گراد (یا درجه کلوین) است.

نکته اینکه این روش محاسبه ظرفیت چیلر معمولا برای چیلرهای صنعتی (چیلرهایی که به عنوان دستگاه خنک کننده فرآیندها و دستگاه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند) کاربرد دارد و چنانچه بخواهیم ظرفیت چیلر را برای ساختمانی خاص محاسبه کنیم بایستی که از روش های دیگر بهره ببریم. برای مثال در مبدل حرارتی شکل زیر مشاهده می کنید که به چه شکل آب سرد چیلر برای خنک کاری اسید سولفوریک یک کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. البته در مواردی هم که دبی آب در گردش در فن کویل ها و هواسازهای ساختمانی را داشته باشیم هم می توان با این فرمول مقدار ظرفیت چیلر مورد نیاز را برآورد نمود.

چیلر صنعتی و مبدل حرارتی

محاسبات چیلر برای ساختمان (کاربردهای تهویه مطبوع)

فرمول بالا زمانی صدق می کند که ما چیلری در اختیار داشته باشیم و با اندازه گیری دمای آب ورود و خروج و دبی آن بتوانیم ظرفیت دستگاه را محاسبه کنیم ولی برای برآورد حدودی یا سرانگشتی و دقیق ظرفیت سرمایشی یک چیلر برای یک ساختمان با انواع کاربری ها نیاز به فرمول ها و روش های دیگری است که در ادامه آن را تشریح می کنیم. همانطور که توضیح دادیم محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با ۵ گام ساده در اکثر مواقع برای کاربردهای صنعتی یا مواقعی که چیلری را در اختیار داریم و قصد محاسبه ظرفیت آن را داریم استفاده می شود ولی برای کاربردهای تهویه مطبوع معمولا از یکی از ۲ روش زیر استفاده می شود.

۲ . ۱ . محاسبات سرانگشتی ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی

گاهی برای برآورد اولیه و حدودی چیلر مورد نیاز برای یک ساختمان خاص و در یک منطقه آب و هوایی خاص به فرمول هایی نیاز داریم که به کمک آنها بتوانیم خیلی سریع این کار را انجام دهیم و از نظر قیمت و ویژگی های اولیه مورد نیاز برای انتخاب سیستم تهویه تصمیم بگیریم. برای محاسبه سرانگشتی و تخمین اولیه چیلر مورد نیاز کافی است که مساحت مفید ساختمان (مساحت مفید قسمت هایی که قرار است تهویه شود) را در ضریب شهر (مطابق جدول زیر) ضرب می کنیم تا ظرفیت سرمایشی چیلر بر حسب BTU/h (بی تی یو بر ساعت) بدست آید و در نهایت با تقسیم این عدد بر عدد ۱۲۰۰۰ ظرفیت بر حسب تن تبرید به دست می آید. نکته اینکه اهمیتی ندارد که چیلر از نوع تراکمی یا جذبی باشد و تنها محاسبه ظرفیت مهم است.

مساحت مفید (با کم کردن مساحت اشغال شده توسط دیوارها، حمام، سرویس بهداشتی و …) * ضریب شهر = ظرفیت سرمایشی مورد نیاز بر حسب BTU/h

برای تخمین ضریب شهر، ما انواع ساختمان ها را به ۳ دسته مسکونی، اداری و تجاری تقسیم بندی می کنیم. طبیعی است که مثلا در یک ساختمان اداری همواره افرادی حضور دارند و معمولا تعدادی کامپیوتر نیز در حال تولید حرارت است و یا برای مثال در یک ساختمان تجاری معمولا ارتفاع سقف نسبت به ساختمان مسکونی بیشتر بوده و رفت و آمد افراد نیز زیادتر است. در ضمن شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف در کشورمان نسبت به یکدیگر بسیار متغیر بوده و دستگاه های سرمایشی توان های واقعی متفاوتی خواهند داشت.

بنابرین برای محاسبه سرانگشتی ظرفیت چیلر اول نوع کاربری آن را مشخص می کنیم و سپس شرایط آب و هوایی محل نصب را به صورت حدودی تعیین می کنیم و با استفاده از جدول زیر به صورت حدودی ضریب شهر مورد نظر را استخراج می کنیم و در فرمول بالا قرار می دهیم.

جدول ضرایب شهرهای ایران

آب و هوای معتدل مثل تهران و کرج

آب و هوای گرم مثل قم و یزد

و آب و هوای خیلی گرم مثل اهواز

برای مثال اگر مساحت مفید (بعد از کسر کردن پرتی ها، مساحت سرویس بهداشتی و …) ساختمانی مسکونی در شهر تهران ۶۰۰ متر مربع باشد و ضریب شهر تهران برای پروژه های مسکونی را ۴۰۰ در نظر بگیریم، ظرفیت چیلر مورد نیاز طبق فرمول زیر برابر ۲۴۰,۰۰۰ بی تی یو بر ساعت به دست می آید که با تقسیم آن بر عدد ۱۲۰۰۰ ظرفیت معادل ۲۰ تن تبرید خواهد بود.

نکته مهم اینکه همانطور که قبلا هم بیان کردیم این ظرفیتی که محاسبه شد همان ظرفیت واقعی است که ساختمان بدان نیاز دارد و با در نظر گرفتن چند درصد Oversize باید ظرفیت اسمی هم محاسبه گردد. پس از آنکه ظرفیت چیلر تراکمی یا جذبی مورد نیاز محاسبه و تعیین شد (چه با ۵ گام ساده ای که در ابتدا گفتیم یا با این روش سرانگشتی و …) باید با توجه به شرایط آب و هوایی و دیگر پارامترها (برای مثال نوع مبرد به کار رفته در چیلر) مقدار اسمی آن نیز تعیین گردد تا چیلر بر اساس آن ساخته شود.

۲ . ۲ . محاسبات دقیق برای محاسبه ظرفیت سرمایشی چیلر

همانطور که گفتیم با روش قبلی نمی توان به طور دقیق ظرفیت سرمایشی چیلر برای یک ساختمان را محاسبه کرد و برای محاسبه دقیق از نرم افزارهایی مثل نرم افزار Carrier HAP استفاده می شود که در آن پارامترهای مهم اثرگذار بر اتلافات حرارتی از جمله مساحت، دمای داخل، دمای خارج، تعداد افراد، میزان روشنایی، میزان حرارت تولیدی توسط دستگاه های ایجاد کننده حرارت، جنس جداره ها، سقف، کف و … را وارد کرده و ظرفیت مورد نیاز را به طور دقیق محاسبه می کنیم.

نرم افزار carrier hap برای محاسبه ظرفیت چیلر

توصیه ما این است که برای آشنایی با ساختار، اجزای تشکیل دهنده، طرز کار و مزایای چیلرهای تراکمی هوا خنک متن صفحه چیلر هوایی و چیلرهای تراکمی آب خنک متن صفحه چیلر آبی را مطالعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر درباره نحوه انتخاب چیلر مناسب از روی کاتالوگ در صفحه ⇐ کاتالوگ چیلر

بله افزودن گلیکول (ماده ای برای جلوگیری از یخ زدن آب در مدار چیلر) ظرفیت چیلر را کاهش می دهد که به صورت سرانگشتی به این صورت محاسبه می شود که اگر ۱۰ درصد از محلول آب و گلیکول را ماده گلیکول تشکیل دهد، حدودا ۱ درصد از ظرفیت سرمایشی چیلر کاسته می شود.

خیر تفاوتی با یکدیگر ندارند. هر دو سیستم یک وظیفه بر عهده داشته و تنها مکانیزم کار آنها با یکدیگر متفاوت است و همانطور که در فرمول های ارائه شده مشاهده می کنید، محاسبه ظرفیت چیلر مورد نیاز مستقل از نوع آن است.

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)

سرعت و تندی متوسط و لحظه‌ای| فرمول محاسبه و مثال کاربردی

سرعت و تندی لحظه ای و متوسط

در این مقاله قصد داریم تا بطور کامل با مفاهیم سرعت و تندی، متوسط و لحظه‌ای آشنا شویم. از ابتدایی‌ترین تعاریف شروع کرده و سپس فرمول محاسبه سرعت و تندی را ارئه می‌کنیم. در هر‌بخش مثال‌های متنوعی از سرعت و تندی حل و بررسی خواهند شد. بطور کلی آنچه در علم فیزیک و حرکت‌شناسی داریم، دو مفهوم تغییرمکان و مسافت طی شده می‌باشند. مثلا اگر دور یک میدان دور کامل بزنید، تغییرمکان شما صفر و مسافت طی شده برابر با محیط آن می‌باشد. مفاهیم تُندی (Speed) و سرعت (Velocity) نیز از همین تفاوت ظریف ایجاد می‌شوند. ضمنا در انتها نیز محدوده سرعت پدیده‌ها، وسایل و حیوانات اطراف را در یک جدول ارائه می‌کنیم. با ما همراه باشید.

مفهوم تندی

تندی (Speed) کمیتی اسکالر (مقداری و بدون جهت) است که برابر با مسافت طی شده در واحد زمان می‌باشد. پس نکته بسیار مهم در محاسبه تندی، توجه به مسافت طی شده است. برای محاسبه تندی بایستی مسافت طی شده را بر زمان تقسیم کنیم.

مثلا فرض کنید فاصله دو شهر از طریق جاده برابر با 200 کیلومتر باشد و اتومبیلی آن را در عرض 2 ساعت طی کند. طبق تعریف ارائه شده می‌توان گفت تندی اتومبیل 100 محاسبه میانگین بصورت سریع کیلومتر بر ساعت بوده است. یعنی 200 کیلومتر تقسیم بر مدت زمان که 2 ساعت است. پس تندی اتومبیل در مسیر 100 کیلومتر بر ساعت بوده است. اما آیا اتومبیل از لحظه حرکت تا لحظه توقف با تندی 100 کیلومتر بر ساعت حرکت کرده است؟ پاسخ قطعاً خیر است. طبیعتاً این اتومبیل با سرعت صفر شروع به حرکت نموده و در مسیر نیز گاهی سرعت خود را کم و زیاد کرده است. مثلا گاهی با سرعت 50، گاهی با سرعت 120 و گاهی نیز توقف کرده است. پس تندی محاسبه شده (100 کیلومتر بر ساعت) در واقع تندی میانگین (سرعت متوسط) حرکت اتومبیل است. پس به راحتی مفهوم سرعت متوسط را متوجه شدیم. سرعت متوسط در واقع میانگین مقدار سرعت متحرک در طول مسیر را بیان می‌کند.

اما علاوه بر سرعت متوسط، مفهوم دیگری به نام سرعت لحظه‌ای (سرعت آنی) داریم. اگر در رابطه فوق، زمان به سمت صفر میل کند سرعت متوسط به سرعت لحظه‌ای (سرعت آنی) تبدیل می‌شود. سرعت لحظه‌ای (سرعت آنی) بطور دقیق سرعت متحرک را در هر لحظه (نسبت به لحظه قبل) بیان می‌کند. سرعت‌سنج اتومبیل سرعت لحظه‌ای آن را نشان می‌دهد، یعنی سرعت تعیین شده در یک بازه زمانی بسیار کوچک. در حالت ایده‌آل این بازه زمانی باید تا حد ممکن نزدیک به صفر باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.