طول دوره روند‌ها


انتخاب جراح پلک ، در روند و نتیجه جراحی پلک تاثیر به سزایی دارد ، چشم ها حساس ترین عضو صورت می باشند بنابراین اگر جراحی زیبایی پلک ، توسط جراحی متخصص و مجرب انجام شود جراحی پلک ، علاوه بر نداشتن عوارض ، نتایج رضایت بخشی نیز برای بیمار به دنبال خواهد داشت در غیر این صورت ممکن است باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری برای بیمار شود. برخی از این مشکلات عبارتند از :

AGRIS

DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. DOAJ is independent. All funding is via donations, 22% of which comes from sponsors and 78% from members and publisher members.

بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum طول دوره روند‌ها L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371 [2020]

رضا عباسی علی کمر; مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی;

Access the full text

بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در طول دوره روند‌ها مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371

میانگین دمای سطحی زمین در طی 30 سال گذشته در طی هر دهه 2/0 درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است. ایران نیز از این گرمایش جهانی به دور نبوده و اثرات آن در نقاط مختلف کشور مشهود می‌باشد. این تغییرات دما اثرات زیادی بر دوره‌های رشدگیاهان دارد و به‌ تبع آن تولید گیاهان زراعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش روند تغییرات دمای 18 شهر از چهار ناحیه اقلیمی (خزری، گرم، معتدل و سردسیر) در طی 20 سال گذشته (91- 1371) مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از مدل شبیه‌سازی WOFOST مراحل گل‌دهی و رسیدگی گندم آبی (Triticum aestivum L.) در هر منطقه مشخص شد. سپس تغییرات مراحل گل‌دهی و رسیدگی و همچنین عملکرد گندم و رابطه آن‌ها با دما در هر ناحیه بررسی شد. نتایج نشان داد که در طی سال‌های مورد مطالعه، در تمامی 18 شهر کشور، دمای میانگین سالانه افزایش یافت که در آن اردبیل بیشترین شدت افزایش دما (159/0 درجه سانتی‌گراد به‌ازای هر سال) و پارس‌آباد مغان کمترین شدت افزایش دما (066/0 درجه سانتی‌گراد به‌ازای هر سال) را نشان داد. واسنجی و تغییرات پارامترهای مدل WOFOST بر اساس داده‌های واقعی و صحت‌سنجی مدل با RMSE% و آزمون شیب خط رگرسیون برای شهرهای منتخب هر ناحیه اقلیمی انجام شد. نتایج نشان داد که این مدل با دقت بالایی قادر به تخمین مراحل گل‌دهی و رسیدگی گندم بود. در مناطق گرم و مرطوب خزری افزایش دمای میانگین سالانه، با شدت کمی طول دوره پر شدن و عملکرد دانه را افزایش داده که احتمالاً به‌دلیل اثرات تعدیلی رطوبت هوا در این مناطق بوده است. امّا در مناطق گرم و خشک جنوب و مرکز ایران افزایش دما به‌تدریج با ایجاد تنش در دوره رسیدگی دانه منجر به کاهش طول دوره پر شدن دانه و کاهش عملکرد گندم شده است. در مناطق معتدل نیز با افزایش دما، کاهش طول دوره پر شدن و عملکرد دانه گندم مشهود بود. با افزایش دمای میانگین سالانه در مناطق سردسیر، طول دوره پر شدن دانه افزایش یافته که دلیل آن احتمالاً عدم برخورد ابتدای دوره زایشی با سرمای خسارت‌زا بوده است و قرار گرفتن دوره پر شدن دانه در محدوده دمایی مناسب در این نواحی منجر به افزایش عملکرد شده است. میانگین عملکرد پتانسیل گندم با در نظر گرفتن سهم شهرهای مورد مطالعه از تولید کل کشور در طی یک دهه (81-1371) به‌میزان 8/1% و در طی دو دهه (91- 1371) به‌میزان 28/3 % کاهش داشته است.

میانگین دمای سطحی زمین در طی 30 سال گذشته در طی هر دهه 2/0 درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است. ایران نیز از این گرمایش جهانی به دور نبوده و اثرات آن در نقاط مختلف کشور مشهود می‌باشد. این تغییرات دما اثرات زیادی بر دوره‌های رشدگیاهان دارد و به‌ تبع آن تولید گیاهان زراعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش روند تغییرات دمای 18 شهر از چهار ناحیه اقلیمی (خزری، گرم، معتدل و سردسیر) در طی 20 سال گذشته (91- 1371) مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از مدل شبیه‌سازی WOFOST مراحل گل‌دهی و رسیدگی گندم آبی (Triticum aestivum L.) در هر منطقه مشخص شد. سپس تغییرات مراحل گل‌دهی و رسیدگی و همچنین عملکرد گندم و رابطه آن‌ها با دما در هر ناحیه بررسی شد. نتایج نشان داد که در طی سال‌های مورد مطالعه، در تمامی 18 شهر کشور، دمای میانگین سالانه افزایش یافت که در آن اردبیل بیشترین شدت افزایش دما (159/0 درجه سانتی‌گراد به‌ازای هر سال) و پارس‌آباد مغان کمترین شدت افزایش دما (066/0 درجه سانتی‌گراد به‌ازای هر سال) را نشان داد. واسنجی و تغییرات پارامترهای مدل WOFOST بر اساس داده‌های واقعی و صحت‌سنجی مدل با RMSE% و آزمون شیب خط رگرسیون برای شهرهای منتخب هر ناحیه اقلیمی انجام شد. نتایج نشان داد که این مدل با دقت بالایی قادر به تخمین مراحل گل‌دهی و رسیدگی گندم بود. در مناطق گرم و مرطوب خزری افزایش دمای میانگین سالانه، با شدت کمی طول دوره پر شدن و عملکرد دانه را افزایش داده که احتمالاً به‌دلیل اثرات تعدیلی رطوبت هوا در این مناطق بوده است. امّا در مناطق گرم و خشک جنوب و مرکز ایران افزایش دما به‌تدریج با ایجاد تنش در دوره رسیدگی دانه منجر به کاهش طول دوره پر شدن دانه و کاهش عملکرد گندم شد

ه است. در مناطق معتدل نیز با افزایش دما، کاهش طول دوره پر شدن و عملکرد دانه گندم مشهود بود. با افزایش دمای میانگین سالانه در مناطق سردسیر، طول دوره پر شدن دانه افزایش یافته که دلیل آن احتمالاً عدم برخورد ابتدای دوره زایشی با سرمای خسارت‌زا بوده است و قرار گرفتن دوره پر شدن دانه در محدوده دمایی مناسب در این نواحی منجر به افزایش عملکرد شده است. میانگین عملکرد پتانسیل گندم با در نظر گرفتن سهم شهرهای مورد مطالعه از تولید کل کشور در طی یک دهه (81-1371) به‌میزان 8/1% و در طی دو دهه (91- 1371) به‌میزان 28/3 % کاهش داشته است.

دوره نقاهت جراحی پلک - دکتر وهاب آسترکی

مراقبت های بعد از جراحی پلک چیست طول دوره روند‌ها ؟ بلفاروپلاستی یا جراحی زیبایی پلک ، هم چون سایر جراحی ها دارای دوره‌ نقاهت بعد از عمل می باشد ؛ اهمیت آگاهی در رابطه با دوره بهبودی جراحی پلک به میزان روند عمل پلک می باشد ، به همین منظور مقاله ای در رابطه با اقدامات پس از جراحی پلک تهیه کرده ایم تا بیماران بتوانند به اطلاعاتی کافی در این زمینه دست یابند.

هدف از رعایت نکات ذکر شده درباره مراقبت های بعد از جراحی پلک ، کنترل و کاهش میزان تورم و کبودی و در نهایت کاهش مدت زمان دوره بهبودی جراحی بلفاروپلاستی می باشد.

مراقبت های بعد از جراحی پلک

فوق تخصص پلاستیک ، با توجه به شرایط بیماران تصمیم می گیرد آن ها پس از گذشت ساعاتی از عمل پلک ترخیص شده یا این که شب در بیمارستان بستری شوند.

بروز مقداری قرمزی ، تورم و کبودی در اطراف نواحی برش پس از جراحی پلک مسئله ای عادی و طبیعی می باشد علاوه بر آن ها احتمال آبریزش چشم ها نیز بعد از عمل پلک وجود دارد همانطور که گفتیم بروز تمامی این عوارض عادی است و به تدریج با رعایت مراقبت های مورد نیاز رفع می شود.

مراقبت های بعد از جراحی پلک

 • بهتر است افرادی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند ، به مدت 24 ساعت بعد از بلفاروپلاستی تنها نمانده و یک فرد بالغ همراه آن ها باشد.
 • توصیه می شود بیماران تا ۴۸ ساعت پس از جراحی پلک در حین استراحت و خواب دو بالش در زیر سر خود قرار دهند.
 • بهتر است بیماران قبل از احساس درد ، داروهای مسکنی را که پزشک برایشان تجویز کرده است ، مصرف کنند ؛ چرا که پیشگیری از بروز درد راحت ‌تر از کنترل آن می باشد.
 • در حالت کلی بازگشت به حالت طبیعی و توانایی انجام فعالیت‌ های جسمانی سنگین نیازمند گذشت ۷ الی ۱۰ روز از عمل جراحی پلک می باشد.
 • به افرادی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند ، توصیه می شود جهت رفع تورم و کبودی از کیسه‌ یخ ( کمپرس یخ ) استفاده کنند.
 • کسانی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند باید در دوره نقاهت آن در صورتی که در حالت خوابیده هستند ، قبل از ایستادن یک دقیقه نشسته و سپس به آرامی بایستند و در صورتی که در حین نشستن یا ایستادن سرگیجه داشتند ، بلافاصله دراز بکشند ؛ در این صورت بیماران می توانند تعادل خود را پیدا کرده و از غش کردن آن ها نیز جلوگیری می شود.
 • کسانی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند باید به مدت یک هفته‌ پس از عمل ، از انجام فعالیت هایی که منجر به خشکی چشم می شود هم چون مطالعه ، تماشای تلویزیون ، کار با کامپیوتر و غیره اجتناب کنند.
 • جراح پلک به بیماران خود توصیه می کند تا مدتی ( چند هفته بعد از عمل پلک ) به منظور جلوگیری از تحریک چشم ‌ها در برابر نور خورشید و باد در منزل و بیرون از منزل از عینک آفتابی استفاده کنند.
 • چشم‌ های افرادی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند ، در هفته ها‌ی اول پس از عمل بلفاروپلاستی سریع خسته می ‌شود ؛ به همین علت توصیه می شود آن ها در طول روز مدتی چرت زدن بزنند.
 • بیمارانی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند ، باید تا مدتی بعد از عمل پلک از انجام هر گونه فعالیت سنگین هم چون خم شدن ، بلند و جا به جا کردن اجسام سنگین ، فعالیت‌ های ورزشی و غیره خودداری کنند زیرا انجام این فعالیت ها سبب افزایش جریان خون در چشم ها می شود.
 • توصیه می شود بیماران تا مدتی پس از جراحی زیبایی پلک از گریه کردن خودداری کنند.

ادامه مراقبت های بعد از جراحی پلک

مراقبت از محل برش جراحی پلک

 1. افرادی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند ، باید نواحی برش‌ های عمل پلک را در طول روز سه مرتبه با آب و صابون بشویند و سپس آن ناحیه را خشک کنند.
 2. جراح پلک ، برای بیماران بعد از عمل پلک یک سری پماد تجویز می کند که استفاده مرتب از آن ها بسیار حائز اهمیت است بنابراین در این باره سهل انگاری نکنید.
 3. پس از جراحی پلک ، بیماران باید به منظور مرطوب نگه داشتن چشم های خود از قطره چشم استفاده کنند.
 4. استحمام بعد از جراحی زیبایی پلک ، منعی ندارد اما بیماران باید توجه کنند که در هنگام شستن و خشک کردن صورت خود با ملایمت برخورد کرده تا از وارد شدن آسیب به ناحیه عمل پلک خودداری کنند.
 5. استفاده از ویتامین E و کره کاکائو سبب رفع سریع جای زخم‌ های ناشی از عمل پلک می شود.
 6. بانوانی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند ، بعد از گذشت حدودا 10 روز از عمل بلفاروپلاستی می توانند آرایش کنند.

رژیم غذایی بعد از جراحی پلک

 • بهتر است بیماران پس از به هوش آمدن رژیم غذایی خود را با مواد غذایی نرم و آبکی شروع کنند تا از کم آبی بدن جلوگیری شود.
 • وجود مواد غذایی پروتئین دار در رژیم غذایی بیمارانی که جراحی زیبایی پلک انجام داده اند ، بسیار مهم می باشد.
 • لازم به ذکر است تغذیه بیماران بعد از جراحی پلک بسیار حائز اهمیت است ، بیماران باید تمامی وعده های غذایی خود را مصرف کنند چرا که در این صورت حال آن ها مساعد تر خواهد بود و علاوه بر آن از میزان درد آن ها نیز کمتر شده و بهبودی نیز سریع تر رخ می دهد.
 • در دوره نقاهت عمل پلک ، به علت کاهش فعالیت احتمال یبوست افزایش می یابد ، به همین علت بهتر است بیماران میوه‌ و سبزیجات را به رژیم غذایی خود اضافه کرده و مصرف مایعات را افزایش دهند.

جراحی پلکجراحی پلک

در علم پزشکی ، جراحی زیبایی پلک را بلفاروپلاستی می نامند. شایع ترین جراحی زیبایی در کشور ما پس از جراحی زیبایی بینی ، جراحی پلک می باشد.

چشم ها جزء مهم ترین اجزا صورت به شمار می آیند زیرا آن ها نشان دهنده حالات درونی انسان ها هستند ، افتادگی پلک یا پف چشم تاثیر به سزایی در زیبایی چشم ها دارد و باعث پیر و خسته به نظر رسیدن چشم می شود به همین دلیل افراد زیادی اقدام به جراحی زیبایی پلک می کنند تا بتوانند شادابی را به چشمان خود را برگردانند.

زمانی که افتادگی پلک بیش از حد باشد در صورتی که باعث بروز مشکلاتی مانند کاهش دید در فرد شود در این حالت جراحی پلک حالت درمانی پیدا می کند.

جراحی پلک چیست ؟

جراحی پلک تقریبا ساده است و خطری برای بیمار ندارد. جراحی زیبایی پلک یا همان بلفاروپلاستی به منظور بازسازی طول دوره روند‌ها و ساختن پلک انجام می شود . هدف از انجام این جراحی رفع پف و افتادگی پلک ، رفع چربی اضافی پلک ، اصلاح مدل چشم ، درمان مشکلات مادرزادی و غیره می باشد.

بیماران باید بدانند با انجام جراحی پلک نمی توان خطوط پنجه کلاغی ( چین و چروک هایی که در اثر اخم و خنده به وجود آمده اند ) را از بین برد ، تنها بعضی از چروک های خفیف دور چشم ناپدید می شوند.

جراحی پلک

مراحل جراحی پلک

ابتدا جراح پلاستیک ، برش را با توجه به نوع جراحی پلک در قسمت مورد نظر ایجاد می کند سپس پوست پلک را بر میدارد تا بتواند به بافت ها و چربی های اضافی پوست دسترسی داشته باشد پس از برداشتن پوست و کیسه های چربی محل برش زده بخیه زده می شود و جراحی به اتمام می رسد.

مدت زمان انجام جراحی پلک ، بستگی به گستردگی جراحی دارد و نمی توان زمان مشخصی برای آن اعلام کرد.

نتیجه جراحی زیبایی پلک بلافاصله پس از عمل مشخص نیست و به چند هفته زمان نیاز دارد تا نتیجه نهایی مشخص گردد.

جراحی پلک با لیزر

امروزه با پیشرفت فناوری در علم پزشکی ، استفاده از لیزر در بسیاری از جراحی های زیبایی و جوانسازی های پوست رایج شده است.

جراحی پلک با لیزر می تواند بسیاری از مشکلات چشم مانند پف چشم ، افتادگی پلک ، چین و چروک های طول دوره روند‌ها اطراف چشم را رفع کند.

جراحی زیبایی پلک به وسیله لیزر ، توسط بی حسی موضعی و بیهوشی عمومی انجام می شود.

فوق تخصص پلاستیک ، پس از معاینه بیمار تشخیص می دهد بهترین روش درمان کدام است و آن را به بیمار پیشنهاد می دهد بعضی از بیماران مشکل شان با انجام جراحی به وسیله لیزر رفع نمی شود.

از مزایای جراحی پلک با لیزر می توان به مدت زمان کوتاه انجام جراحی ، کبوی و ورم کم ، نداشتن خونریزی و دوره بهبودی سریع اشاره کرد.

کاندیدهای مناسب جهت انجام جراحی زیبایی پلک

 1. افرادی که از نظر جسمی و روحی در سلامت کامل باشند.
 2. افرادی که به علت وراثت ، پف پلک دارند.
 3. کسانی که با بالا رفتن سن دچار افتادگی پلک شده اند.

انواع جراحی پلکجراحی پلک

جراحی پلک به دو دسته جراحی پلک پایین و جراحی پلک بالا تقسیم می شود. می توان جراحی دو پلک بالا و پایین را همزمان انجام داد تنها مدت زمان جراحی طولانی تر می شود.

هدف از جراحی پلک بالا رفع افتادگی پلک ، پف چشم و از بین بردن پوست اضافی پلک می باشد ، برش جراحی پلک بالا ، بر روی رویش خط مژه یا چین های طبیعی پلک ایجاد می شود. پس از ایجاد برش و تخلیه کیسه های چربی ، جراح پلک جای برش ها را بخیه می زند.

جراحی پلک

جراحی پلک تحتانی

منظور از انجام جراحی پلک پایین ، از بین بردن پف پلک پایین می باشد به این صورت که توسط جراح پلک ، در داخل پلک پایین یا بر روی خط مژه های پلک پایین برش ایجاد می شود و جراح پلک اقدام به برداشتن پوست اضافی و کیسه های چربی می کند. با از بین رفتن چربی ها ، پوست پلک صاف می شود و باعث جوان تر رسیدن چشم ها می شود.

اگر جراحی پلک تحتانی توسط ، جراح مجرب انجام نشود ممکن است باعث بروز مشکلاتی از قبیل گرد شدن چشم ، برگشتگی پلک پایین ، آشکار شدن سفیدی زیر چشم و غیره در بیمار شود.

در هر دو جراحی پلک بالا و پایین جای هیچ گونه زخم و بخیه ای باقی نمی ماند زیرا آن ها توسط چین های طبیعی چشم پوشانده می شوند.

عوارض جراحی پلک

جراحی پلک

انتخاب جراح پلک ، در روند و نتیجه جراحی پلک تاثیر به سزایی دارد ، چشم ها حساس ترین عضو صورت می باشند بنابراین اگر جراحی زیبایی پلک ، توسط جراحی متخصص و مجرب انجام شود جراحی پلک ، علاوه بر نداشتن عوارض ، نتایج رضایت بخشی نیز برای بیمار به دنبال خواهد داشت در غیر این صورت ممکن است باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری برای بیمار شود. برخی از این مشکلات عبارتند از :

 1. عفونت پلک
 2. دوبینی
 3. کاهش بینایی
 4. بی حسی
 5. درد شدید
 6. غیر قرینگی پلک ها

کمی کبودی و تورم بعد از جراحی پلک امری عادی است که با مرور زمان از بین می رود ، شدت ورم و کبودی پس از جراحی بلفاروپلاستی بستگی به شرایط و پوست بیمار دارد.

اقدامات قبل از جراحی زیبایی پلک

 • بیماران باید حداقل به مدت 2 هفته قبل از جراحی زیبایی پلک از مصرف سیگار و از 48 ساعت قبل از آشامیدن الکل اجتناب نمایند.
 • باید تا مدتی از خوردن داروهایی مانند پروفن که باعث رقیق شدن خون می شود پرهیز کنید.
 • اگر شما بیماری خاصی دارید باید به پزشک خود اطلاع دهید.
 • اگر بیمار از داروی خاصی به مدت طولانی استفاده می کند باید پزشک خود را در جریان قرار دهد.
 • هنگام مراجعه به کلینیک جهت انجام جراحی زیبایی پلک بهتر است بیمار هیچ گونه آرایشی نداشته باشد.

مراقبت های پس از جراحی پلک

جراحی پلک

 • بیماران به هیچ وجه بعد از جراحی زیبایی پلک نباید به چشمان خود دست بزنند.
 • طی ساعات اولیه پس از جراحی زیبایی پلک بیمار می تواند به منظور رفع ورم و کبودی از کمپرس یخ استفاده کند.
 • شما تا مدتی پس از جراحی زیبایی پلک باید به صورت طاق باز بخوابید.
 • بیماران باید تا چند مدت باید از انجام فعالیت های سنگین پرهیز کنند.
 • در صورتی که بعد از جراحی زیبایی پلک درد داشتید با اجازه از پزشک می توانید برای تسکین درد خود از مسکن استفاده کنید.
 • بیمار باید داروهایی که جراح پلک برایش تجویز کرده است را سر ساعت مصرف کند.
 • بهتر است به مدت 2 هفته از انجام ورزش اجتناب نمایید.
 • جراح پلک به بیماران توصیه می کند تا مدتی از عینک آفتابی استفاه کنند.
 • به هنگام خواب بیمار باید سر خود را بالاتر از بدن قرار دهد.
 • بیماران باید تا مدتی ، مصرف سیگار و نوشیدنی های حاوی الکل را کنار بگذارند زیرا این عوامل باعث طولانی شدن دوره بهبودی می شود.
 • پس از جراحی زیبایی پلک پدهایی بر روی پلک قرار می گیرند که بیماران باید هر 24 ساعت یک بار این پد ها را تعویض کنند.

نتیجه جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی پلک نیز مانند دیگر جراحی های زیبایی دائمی نیست و مدت زمان ماندگاری آن به شرایط زندگی بیماران بستگی دارد اما در حالت کلی با افزایش سن و ضعیف شدن عضلات پوست ممکن است بیمار دوباره دچار افتادگی پلک شود.

هزینه جراحی پلک

در تعیین قیمت جراحی زیبایی پلک عوامل بسیاری دخیل اند مانند : موقعیت جغرافیایی ، تجربه جراح پلک ، دستمزد جراح پلک ، شرایط بیمار ، جراحی پلک بالا ، جراحی پلک پایین ، جراحی هر دو پلک به صورت همزمان و غیره .

بررسی ویژگی‌های سازمان در طول دوره عمر آن در مراحل رشد سریع و بلوغ با استفاده از چارچوب PAEI و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

یعقوب فرجامی 1 ( دانشگاه قم )
رامین مولاناپور 2 ( دانشگاه قم )
فاطمه ثقفي 3 ( دانشگاه تهران )

تاريخ الإرسال : 22 السبت , رمضان, 1438 تاريخ التأكيد : 17 الإثنين , جمادى الثانية, 1439 تاريخ الإصدار : 01 الأربعاء , رمضان, 1439

شناخت ویژگی‌های سازمان در هر یک از مراحل عمر آن باعث می‌شود تصمیمات درستی در هر یک از این مراحل، برای حل مشکلات سازمان اتخاذ کنیم. در این مقاله با استفاده از چارچوب پیشنهادی ایزاک آدیزس (PAEI) درباره دوره عمر سازمان و روش تحلیل پویایی‌های سیستم به تحلیل ویژگی‌ها و رفتار سازمان در دوره‌های رشد سریع و بلوغ عمر آن‌ها پرداخته می‌شود. ابتدا ویژگی‌های هر یک از این مراحل به صورت جداگانه تحلیل و بررسی می‌شوند و سپس با استفاده از روش تحلیل پویایی‌های سیستم، حلقه‌های بازخوردی علت و معلولی و نمودارهای حالت و جریان مربوط به طول دوره روند‌ها این دو مرحله از دوره عمر سازمان رسم می‌شود. سپس خروجی مربوط به شبیه‌سازی مربوط به مراحل رشد سریع و بلوغ عمر سازمان در افق زمانی 100 ماهه با استفاده از نرم‌افزار Vensim به دست آمده است. سرانجام برای این دو مرحله از مراحل عمر سازمان، استراتژی‌های مناسب برای مقابله با مشکلات آن‌ها ارائه شده است.

#Adizes I., Managing Corporate lifecycles: How organization grow, age and die, Embassy Books, 2014.
Adizes, I., Organizational Passages- Diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations, Organizational Dynamics, 1979#.
#Adizes, I., Corporate lifecycles: How and why corporations grow and die and what to do about it, 1990.
Barlas, Y., Formal aspects of model validity and validation in system dynamics, System dynamics review, Vol. 12, No. 3, (Fall 1996): 183-210#
DL Lester, JA Parnell, S Carraher, Organizational life cycle a five stage طول دوره روند‌ها empirical scale International Journal of Organizational (Analysis (2003.#
Hu B., Zhang D., Ma C., Jiang Y., Hu X., Zhang J., Modeling and simulation of corporate lifecycle using system dynamics, Simulation Modelling Practice and Theory 15 (2007) 1259–1267.#
Jawahar M. and Gary L. Mclaughlin, Toward a Descriptive Stakeholder Theory: an Organizational Life Cycle Approach, Academy of management Review (1998).#
Ken G. Smith, Terence R. Mitchell and Charles E. Summer, Top Level Management Priorities in Different Stages of the Organizational Life Cycle Academy of management Review (1985).#
#Mintzberg H., Power and organization life cycles, The Academy of Management Review, 9(2), 207-224, 1984.
Nazzari S., Foroughi H., Organization’s changes through its lifecycle; a system dynamics approach (2007).#
Robert E. Queen, Kim Cameron, Organizational lifecycle and shifting criteria for effectiveness, Management Science, Vol. 29 , no.1, 1983.#

ویزای بلند مدت دانشجویی Visa Etudiant

افراد زیر می توانند جهت درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی اقدام نمایند :

 • داوطلبانی که دارای پذیرش در یکی‌ از سطوح لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا می باشند
 • داوطلبانی که دارای پذیرش کلاس زبان از فرانسه هستند

این افراد باید جهت درخواست ویزا مراحل زیر را به ترتیب دنبال نمایند :

 1. تشکیلِ پرونده ویزای بلند مدت دانشجوئی بر روی نرم افزار تحصیل در فرانسه Etudes en France
 2. مصاحبه آنلاین از طریق اسکایپ با دفتر کامپوس فرانس ایران و پرداخت هزینه مصاحبه ( 230 یورو ) که این پرداخت حضوری می باشد و داوطلب از طریق ایمیل در جریان قرار خواهد گرفت

لطفا به نکات زیر برای درخواست ویزای دانشجوئی بلند مدت توجه فرمائید :

پس از ایجاد پروفایل در نرم افزار تحصیل در فرانسه، قسمت :

Je suis accepté / I am accepted

برای درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی پر و تکمیل شود و در نهایت پرونده پس از تکمیل به صورت آنلاین ارسال گردد.

وقت مصاحبه در دفتر کامپوس فرانس توسط همکاران این دفتر مشخص می گردد و این کار بر عهده داوطلب نمی‌باشد.

مدارک لازم جهت روز مصاحبه دفتر کامپوس فرانس از طریق پروفایل داوطلب به وی اطلاع داده میشود.

توجه :

افرادی که از طریق نرم افزار پذیرش گرفته اند بایستی‌ با نهایی کردن یکی‌ از انتخاب‌ها در پروفایل خود پرونده را به حالت پرونده ویزای دانشجوئی در آورده و سپس آن‌ را به صورت آنلاین ارسال نمایند.

در ادامه و پس از تهیه مدارک ویزای بلند مدتِ دانشجویی، داوطلب به دفتر کامپوس فرانس ایمیل ارسال می کند :

و اعلام می‌کند که این مدارک آماده می باشند و در این حالت دفتر کامپوس فرانس برای داوطلب وقت ویزا تعیین خواهد کرد.

توجه داشته باشید که در وقت تعیین شده داوطلبان بایستی به آدرس زیر مراجعه نمایند :

شرکت VFS :

تهران، میدان هروی، خیابان موسوی (گلستان پنجم)، هروی سنتر، طبقه چهارم

ثبت درخواست روادید در سایت France Visas

دانشجویان محترم توجه داشته طول دوره روند‌ها باشید که قبل از ارایه فیزیکی مدارک روادید دانشجویی به دفتر VFS، شما باید از طریق سایت :

درخواست خود را ثبت کنید و پرینت آن را به مرکز VFS ارایه دهید.

امکان آپلود مدارک روادید دانشجویی نیز از طریق سایت فرانس ویزا فراهم می باشد ولی دقت داشته باشید که انجام این کار به هیچ وجه مانع از ارایه فیزیکی مدارک در روز وقت VFS نمی شود.

کلاس آیلتس IELTS سفیر

هدف اصلی دوره‌های آموزش آیلتس در مرکز آموزش حرفه‌ای آیلتس سفیر آشنایی و آماده‌سازی هرچه بیشتر و دقیق‌تر متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس در بازه زمانی کوتاه است، به‌طوری‌ که هر متقاضی با هر دانش و مهارت زبانی بتواند طی مدتی معین خود را به نمره موردنظر برساند. مخاطبین کلاس‌های آموزش IELTS عمدتا متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از ایران، مهاجرت‌کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان، داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور و متخصصان رشته‌های مختلف که قصد دارند در دوره‌های تخصصی بین‌المللی در خارج از ایران شرکت کنند، هستند.

آموزش IELTS فشرده و ترمیک، آنلاین و حضوری

کلاس‌های آیلتس در موسسه سفیر در سه بخش Post-IELTS , IELTS , Pre-IELTS برگزار می‌گردد. دوره‌ Pre-IELTS در 7 سطح مقدماتی،سپس دوره‌ IELTS که شامل سه سطح Developing، Bridging و Expanding بوده و در 9 سطح برگزار می‌شود. دوره‌ Post- IELTS شامل 4 سطح که با تمرکز بر یکی از مهارت‌های زبانی Listening, Reading, Speaking و Writing طراحی شده‌اند و به‌ صورت مستقل و در جهت آمادگی برای آزمون برگزار می‌گردد.

کلاس آیلتس (IELTS) در سفیر

دوره Pre-IELTS

این بخش از دوره آموزش آیلتس مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS هستند ولی به‌علت ضعف زبانی هنوز نمی‌توانند در کلاس‌های آمادگی IELTS شرکت نمایند. این دسته از زبان‌آموزان پس از شرکت در مصاحبه تعیین سطح در یکی از ترم‌های دوره Pre-IELTS قرار می‌گیرند. این بخش دارای اهداف دوگانه است: علاوه‌ بر تقویت مهارت‌های زبانی زبان‌آموزان به‌صورت ضمنی و پیوسته، آنان را با آزمون آیلتس آشنا کرده و سبب ارتقا سطح زبان عمومی آنان نیز می‌گردد.

در سطوح Pre-IELTS ، تمرکز اصلی بر روی ساختن پایه‌ای مستحکم از گرامر، لغات، و مهارت‌های مهم و تاثیرگذار در امتحان آیلتس می‌باشد.از این رو، در سطوح 3-1 Pre-IELTS ، که مخصوص زبان‌آموزان سطح Elementary طراحی شده است، از کتاب Beginner Edition 5th Headway New به همراه کتاب کار آن (workbook ) استفاده شده است. سپس، در سطوح 6-4 Pre-IELTS ، که در واقع نقطه آغاز رویکرد مبتنی بر آیلتس در آموزش سفیر می‌باشند، از کتاب Mindest for IELTS Foundation به عنوان منبع اصلی، و کتاب‌های Grammer in use و Vocabulary in use به عنوان منابع تکمیلی استفاده می‌شود.در انتهای سطوح Pre-IELTS ، دوره‌ای تحت عنوان Bridging Course یا .B.C طراحی شده است، که همانطور که از نام‌گذاری آن می‌توان حدس زد، این دوره مانند پلی میان دوره‌های Pre-IELTS و دوره‌های تخصصی IELTS می‌باشد.

در این دوره با بهره‌گیری از کتاب Get Ready For IELTS Speaking و همچنین کتابچه‌ی ویژه طراحی شده توسط تیم آموزش موسسه سفیر گفتمان، کلاس‌هایی مبتنی بر مهارت Speaking و با هدف آشنا کردن زبان‌آموزان با فرایند آزمون Speaking در امتحان آیلتس و همچنین طول دوره روند‌ها مرور و رفع ایرادات گرامری و لغوی مربوط به سطوح قبلی، برگزار می‌گردند.

پیش بینی آموزشی سفیر برای کسانی که سطوح Pre-IELTS را به اتمام می‌رسانند، حصول نمره‌ای درحدود 4.5 در امتحان آیلتس می‌باشد. همچنین، به زبان‌آموزان توصیه می‌گردد تا پس از به پایان رساندن این سطوح، با شرکت در آزمون شبیه‌سازی شده آیلتس یا Mock Test ، نسبت به سنجش سطح زبانی خود در شرایط مشابه شرایط واقعی امتحان، و متعاقبا دریافت مشاوره آموزشی رایگان از تیم‌های آموزش مستقر در واحدهای IELTS بر اساس نتایج آزمون ماک، اقدام نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.