بازارهای بین المللی


طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان

هدف این پژوهش ارائه و تبیین مدل سیستمی برای ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان است.سهم اصلی این پژوهش در پژوهشهای مربوط به استراتژی‌های توسعه بازار صادراتی افغانستان،مطالعه همزمان عوامل مؤثر بر جذابیت بازارهای بین‌المللی و عملکرد صادراتی با اتّکای بر مدل سیستمی است. بررسی ادبیات موضوع ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی ارائه شده توسط صاحب‌نظران در این خصوص و همچنین تجارب سنّتی و عملی انجام شده در افغانستان نشانگر آن است که به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است: رویکرد گسترش و رویکرد قاعده‌مند. بنگاه‌هایی که از رویکرد گسترش استفاده می‌نمایند به تدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی مشابه بازار محلی است، وارد بازار بین‌المللی می‌شوند. اما در رویکرد قاعده‌مند، روش منظمی برای انتخاب بازار جهانی به کار گرفته می‌شود و از یک مجموعه از معیارها برای تعیین بازارهای مناسب استفاده می‌شود. در این مقاله پس از ارائه یک مدل مفهومی جامع منطبق با فرآیند تصمیم‌گیری صادرکنندگان کشور افغانستان که شامل جذابیت تقاضا، جذابیت دسترسی، جذابیت تطبیق و جذابیت رقابت هستند، جذابیت بازارهای بین‌المللی از پر جاذبه تا کم جاذبه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.انتظار می‌رود تا این تحقیق، مشی صحیح و منطقی برای صادرکنندگان کشور افغانستان را در زمینه ورود به بازارهای جهانی بر اساس پیشنهاداتی که ارائه خواهد شد معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها

 • ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی
 • جمهوری اسلامی افغانستان
 • انتخاب بازارهای بین‌المللی
 • رویکرد سیستمی
 • عملکرد صادراتی

عنوان مقاله [English]

Presenting and Describing the System Model for Evaluating International Market Attractiveness Using for Afghan Exporters

نویسندگان [English]

 • GHOLAMALI TABARSA 1
 • SAYED YAHYA AKHLAQI 2

1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Iran

2 Ph.D. Student of Management-Systems, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Iran

چکیده [English]

Literature review in international market attractiveness evaluation and operational practice in Afghanistan demonstrate that there are two approaches in international market selection: expansion and systematic approach. In expansion approach, firms gradually enter low geographical and psychic distance markets. But, in systematic approach, by considering some factors and models, firms systematically evaluate and select foreign market(s). The importance and need for systematically evaluating and selecting potential foreign markets has been stressed by many researchers, and several models for selecting international markets had been prescribed. But, current models do not pass the test of reality, because they are not adapted with exporters’ decision making process and they do not consider the important aspects of reality. Then, in this paper, we introduce a comprehensive international market attractiveness model that has four steps: demand attractiveness, attainment attractiveness, adaptation attractiveness, and competition attractiveness. At last, according to tested model, a systematic support model is developed and is expected to introduce a new approach for Afghan exporters based on the upcoming suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International marketing attractiveness evaluation
 • بازارهای بین المللی
 • Islamic Republic of Afghanistan
 • International market selection
 • System approach
 • Export performance
اصل مقاله

1- مقدمه

پس از سه دهه جنگ و ناامنی در افغانستان و نیز با استقرار نظام نوین سیاسی در سال 1381 هجری شمسی، این کشور در جهت بازسازی زیربناهای فیزیکی و اقتصادی خود گامهایی را با حمایت جامعه جهانی تا اکنون برداشته است.

در بُعد اقتصادی،توجه به افزایش صادرات،از طریق تقویت ظرفیتهای تولیدی در کشور و دقّت در نحوه ورود به بازارهای خارجی، مورد توجه محافل علمی و اقتصادی این کشور است.مطالعه ادبیات بازاریابی در افغانستان وبسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می‌دهد که ورود به بازارهای بین المللی چالش‌های فراوانی را برای بازرگانان به همراه داشته است. (نایت [1] ، 2005؛ دالجیک و هایج‌بلوم [2] بازارهای بین المللی ، 2006) که از جمله دلایل آن انتخاب ضعیف بازارهای خارجی بوده ‌است. این اشتباه از آن جهت رخ می‌دهد که تجّار با ارزیابی ناکافی یا نامناسب بازارهای خارجی به انتخاب آن مبادرت می‌ورزند که هزینه این اشتباه بسیار سنگین‌تر از ارزیابی نظام‌مند بازارهای خارجی و انتخاب بازار مناسب جهت ورود به آن است.(1و2)

در حال حاضر، حدود 200 کشور در جهان وجود دارد و به نظر نمی‌رسد هیچ شرکتی، منابع لازم را برای کسب سودآوری در تمام این کشورها داشته باشد. بنابراین، انتخاب بازار یا بازارها برای موفقیت آتی بنگاه ضروری است. اهمیت و نیاز به ارزیابی نظام‌مند بازارهای خارجی توسط بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته‌ است (داگلاس و کریج [3] ، 2002؛ کومار [4] ، 2003) و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی و انتخاب بازارهای بین‌المللی پیشنهاد شده است (والوورد [5] ، 2008؛ کاووسگیل [6] ، 2005؛ وارگاس- کارکامو [7] ، 2005؛ روت [8] ، 2007؛ والش [9] ، 2003؛ سارابیا [10] ، 2006؛ رابرتسون، 2000 [11] ؛ کخ [12] ، 2001؛ رحمان [13] ، 2003). اما تحقیقات تجربی انجام شده بیانگر وجود فاصله بین مدل‌های ارائه شده و نتایج عملی هستند ( فارل [14] ، 2008؛ رحمان، 2003).(3و4و5) به علاوه، تحقیقات بسیار محدودی در این زمینه در افغانستان انجام شده ‌است. بر این اساس، سؤال کلیدی که تحقیق حاضر بدنبال پاسخگویی به آن هستند، عبارت است از: مدل ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی که منطبق با فرآیند تصمیم‌گیری صادرکنندگان باشد، چگونه مدلی است؟ ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های این مدل چیست؟ آیا این مدل قابلیت تعمیم به کلیه بازارهای صادراتی مختلف را دارد؟به منظور پاسخگویی به سؤالات مذکور فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تدوین شده است:

فرضیه اول:مدل ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی یک مدل مرحله‌ای است که در مرحله اول آن، جذابیت تقاضا؛ مرحله دوم، جذابیت دسترسی؛مرحله سوم،جذابیت تطبیق؛ و در مرحله چهارم جذابیت رقابت قرار دارد.

فرضیه دوم:مدل ارائه شده برای ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی، قابل تعمیم به کلیه بخش‌های صادراتی است.

فرضیه سوم:مدل ارائه شده برای ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی قابل تعمیم به کلیه بازارها است.

2-رویکرد قاعدهمند در ارزیابی و انتخاب بازارهای بینالمللی

به طور کلی، الگوهای مختلفی جهت ارزیابی بازارهای بین‌المللی پیشنهاد شده که می‌توان آنها را به صورتی که در نمودار یک ارائه شده است، دسته بندی کرد. همانطور که این نمودار نشان می‌دهد، این مدل‌ها به دو دسته: مدل‌ها و الگوهای شناسایی بخش‌ها و مدل‌ها و الگوهای انتخاب بخش‌ها تقسیم‌بندی شده‌اند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.(6)

شکل 1: دستهبندی مدلها و الگوهای قاعده‌مند در انتخاب بازارهای بین‌المللی

2-1- مدل‌ها و الگوهای شناسایی بخش‌ها در بازارهای بین‌المللی

مدل‌ها و الگوهای مرتبط با شناسایی بخش‌ها در بازارهای بین‌المللی با عنوان «تقسیم بندی بازارهای جهانی» نامیده می‌شوند. تقسیم‌بندی بازارهای جهانی را می‌توان به عنوان فرآیند شناسایی بخش‌هایی از مشتریان بالقوه (گروه کشورها یا گروه خریداران فردی) با مشخصات متجانس که تمایل دارند تا الگوی رفتار خرید مشابه‌ای را نشان ‌دهند، تعریف کرد. به جهت عدم تمرکز مقاله حاضر بر این مدل‌ها، از تشریح این مدلها خودداری می‌شود.

2-2-مدل‌ها و الگوهای ارزیابی و انتخاب بخش‌ها

همانطور که شکل یک نشان می‌دهد، مدل‌ها و الگوهای انتخاب بخش‌ها را می‌توان به رویکرد غربال‌سازی بازار، رویکرد معیارگذاری بخش‌ها، مدیریت پرتفوی، استراتژی رقابتی و مدل‌های هوشمند تقسیم‌بندی کرد. بر این اساس، در ادامه به تشریح مدل‌های ارائه شده در هر یک از دسته‌بندی‌های فوق پرداخته شده و معایب و مزایای آنها با یکدیگر مقایسه می‌گردد.

رویکرد غربال‌سازی بازار شامل جمع‌آوری اطلاعات درباره بازارهای مختلف و غربال‌سازی آنها بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده هستند. در این رویکرد، ابتدا با استفاده از فاکتورهای سطح کلان تعدادی از کشورها انتخاب شده و آنگاه با استفاده از فاکتورهای سطح خرد، مطالعه تفصیلی بازارهای غربال شده صورت می‌گیرد. (کومار، 2003) فرآیند کلی غربال‌سازی را در 3 مرحله بصورت زیر بیان نموده است: مرحله غربال سازی [15] ، مرحله شناسایی [16] ، مرحله انتخاب [17] . (7و8و9)این مراحل، تدریجی و به ترتیب انجام می‌گیرند. در مرحله غربال‌سازی، عوامل کلان نظیر فاکتورهای اقتصادی، قانونی، فرهنگی و زیر ساخت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و در مرحله شناسایی، با تحلیل اطلاعات مرتبط با صنعت، لیستی از کشورها جهت ورود مشخص می‌گردند. ارزیابی نرخ رشد بازار، سطح رقابت (نظیر نوع و تعداد محصول رقیب و قیمت آنها) و موانع ورود (نظیر تعرفه‌ها، مالیات، سود بازرگانی و سهمیه‌ها) فاکتورهایی هستند که در این مرحله مورد توجه قرار می‌گیرند. در مرحله آخر، اطلاعات مرتبط با بنگاه، نظیر سودآوری و تطبیق محصول با پرتفوی موجود بنگاه مورد نظر قرار می‌گیرد. از جمله انتقادات وارد شده بر این رویکرد آن است که با در نظر گرفتن بازار به اندازه یک کشور، توجه تصمیم گیرنده ابتداً به متغیرها و ملاحظات کلان اقتصادی و غیر اقتصادی جلب شده و ممکن است با استفاده از فرآیند غربال‌سازی در گام نخست، عملاً بخش‌هایی از مشتریان را از دست دهیم. بر این اساس، رویکرد غربال‌سازی می‌تواند تصویری نادرست از ظرفیت‌های واقعی بازار برای محصولات بنگاه خلق نماید.

رویکرد معیارگذاری بخش‌ها شامل سنجش جذابیت هر بخش با توجه به معیارهای مشخصی که عمدتاً از مطالعات تجربی بدست آمده است، هستند. در این روش، پس از استخراج شاخص‌ها و معیارها، وزن معینی برای آنها در نظر گرفته شده و بازارهای مختلف بر اساس مجموعه معیارهای مورد نظر ارزیابی می‌گردند (وود و رابرتسون، 2000؛ سیمکین و دیب [18] ، 2000؛ کخ،2000؛ رحمان، 2003). در بین مدل‌های فوق، مدل‌های وود و رابرتسون، کخ و رحمان فقط به ارائه شاخص‌هایی از بازارهای خارجی اکتفا نموده و در آنها مکانیزمی‌ برای تلفیق اطلاعات و انتخاب بازارهای هدف ارائه نشده است. در مدل سیمکین و دیب، عمدتاً به شاخص‌های مرتبط با بازار توجه گردیده و فاکتورهای مرتبط با بنگاه مورد توجه قرار نگرفته است. در مدل مک‌کم نیز فرمولی جهت ارزیابی جذابیت بخش‌ها ارائه شده است؛ اما در این فرمول، فقط به سه فاکتور اندازه بخش، نرخ مصرف بخش و پاسخ بخش به تغییرات در‌آمیخته بازاریابی توجه گردیده است.

مدل‌ها و الگوهای ارائه شده در زمینه مدیریت پرتفوی تجاری بر دو عامل جذاب بودن بازار و توانمندی واحد کسب و کار استراتژیک در بازار تمرکز دارند.از جمله این مدلها می‌توان به روش گروه مشاوران بوستون، روش جنرال الکتریک و مدل (هارل و کایفر [19] ، 2003) اشاره کرد. این مدل‌ها به افق برنامه‌ریزی توجه نداشته و امکان حذف مرحله‌ای اطلاعات در آنها وجود ندارد. در این مدلها، مکانیزمی جهت رتبه‌بندی و انتخاب بخش‌ها ارائه نشده و استراتژی ورود به بخش‌ها ارائه نمی‌گردد.(10و11) همچنین، در این مدلها با توجه اولیه به کشورها، امکان قطعه قطعه شدن بازارهای هدف نیز وجود دارد.

یکی دیگر از شیوه‌های مفید برای شناخت جذابیت بازارها، تجزیه و تحلیل صنعت و نیروهای مؤثر بر آن هستند. یک صنعت خاص شامل گروهی از بنگاه‌ها هستند که محصولات تولیدی آنها جایگزین نزدیک یکدیگر هستند. هدف از رقابت در هر صنعتی آن است که نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به نرخی نزدیک شود که در شرایط رقابت کامل به دست می‌آید. نرخهای بازگشت سرمایه‌ای که از این نرخ رقابتی بزرگ‌تر باشند، موجب تشویق جریان سرمایه از شرکت‌های جدید و یا رقبای موجود می‌گردد. نرخ‌های بازگشت سرمایه‌ای که از نرخ رقابتی کمتر باشند، موجب خارج شدن شرکت‌های موجود از صنعت و کاهش سطوح فعالیت و رقابت می‌گردد. برابر نظر «مایکل پورتر» استاد دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز معروف راهبرد رقابتی، رقابت در هر صنعتی تحت پنج نیروی عمده قرار دارد. این نیروها عبارتند از: تهدید ورود شرکت‌های جدید، تهدید عرضه کالاها و خدمات جانشین، قدرت چانه‌زنی عرضه کنندگان، قدرت چانه‌زنی خریداران و رقابت بین شرکت‌های موجود در صنعت. در واقع، وضعیت هر یک از نیروهای فوق و تعامل آنها با یکدیگر، میزان جذابیت صنعت را مشخص می‌کند. از جمله معایب این مدل در ارزیابی جذابیت بخش‌ها آن است که در این مدل به محدودیت‌های دسترسی و میزان تطبیق توجه لازم نمی‌گردد. به علاوه، مکانیزمی جهت رتبه‌بندی و انتخاب بخش‌ها ارائه نشده است. همچنین، در این مدل، امکان حذف مرحله‌ای اطلاعات وجود نداشته و استراتژی ورود به بخش ارائه نمی‌شود.

مدل‌های هوشمند نیز با استفاده از روش‌های هوشمندسازی سعی در ایجاد هوشمندی رقابتی برای ارزیابی جذابیت و انتخاب بازارهای هدف دارند (آماراوادی، سامادار و دوتا [20] ، 2005؛ لی [21] ، 2000؛ شوارتز [22] ، 2000). هوشمندی رقابتی بیانگر ایجاد یک نظام هوشمند ارزیابی ساختار رقابت هستند که به مدیران کمک می‌نماید تا در برابر سایر رقبا کاراتر و اثربخش‌تر باشند و هوش ویژه به اطلاعات تحلیل شده در این نظام اطلاق می‌گردد. اما، مدل آماراوادی، سامادار و دوتا و مدل شوارتز، یک مدل عمومی در ارتباط با بازاریابی می‌باشند و به طور مشخص به ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی اشاره ندارند. مدل لی نیز فقط بر مجموعه‌ای از فاکتورها و وزن‌دهی به آنها متّکی بوده و جامعیت لازم در آن دیده نمی‌شود. برای نمونه، در این مدل محدودیت‌های دسترسی و میزان تطبیق آمیخته و فرآیندهای بازاریابی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.(12)

کوتاه سخن آنکه، بررسی مدل‌های ارائه شده در زمینه ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که مدل‌های مورد نظر با فرآیند تصمیم‌گیری صادرکنندگان افغانی در این زمینه متفاوت بوده و از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشند. بر این اساس، در ادامه به تشریح مدل پیشنهادی تحقیق و مزایای آن پرداخته می‌شود.

3-مدل مفهومی تحقیق

تعریف عملیاتی یک مفهوم طوری که قابل اندازه‌گیری شود عبارت از: «تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و خصوصیات رفتاری مورد نظر مفهوم و طبقه‌بندی آنها به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری است (16). نمودار 2، ابعاد مفهوم «جذابیت بازارهای بین‌المللی» را نشان می‌دهد. همانطور که این نمودار نشان می‌دهد، گام اولیه در تعریف عملیاتی بر تبدیل مفهوم از سطح انتزاعی به ابعاد مورد بحث اشاره دارد.

شکل2: ابعاد جذابیت بازارهای بین‌المللی

همانطور که شکل 2 نشان می‌دهد، جذابیت بازارهای بین‌المللی به چهار بعد «جذابیت تقاضا»، «جذابیت دسترسی»، «جذابیت تطبیق» و «جذابیت رقابت» تفکیک گردیده است. به‌علاوه، جهت اندازه‌گیری هر یک از این ابعاد و برقراری ارتباط بین آنها، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده که در آن مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی مشخص شده‌اند. (14) شکل 3 مدل مفهومی تحقیق را که چارچوب سیستمی دارد نشان می دهد.

دانلود و خرید کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

برای خرید و دانلود کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی نوشته محمدرضا کریمی علویجه و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی نوشتهٔ محمدرضا کریمی علویجه، ابوالقاسم ابراهیمی و سیدمسلم علوی است. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. این اثر، در ۴ فصل نوشته شده و دربارهٔ « بازاریابی بین‌المللی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهایی است که هر شرکتی می‌تواند برای تحقق اهداف خود در دنیای کسب‌و‌کار از آن استفاده کند.

درباره کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی، در فصل نخست، مفهوم بازاریابی بین‌الملل و تفاوت‌های آن با سایر مفاهیم نزدیک به آن را بررسی کرده است. کتاب در ادامهٔ این فصل، به ضرورت اجرای فرایند بازاریابی در بازارهای بین‌المللی پرداخته، به ۷ بازارهای بین المللی نظریهٔ اصلی در حوزهٔ بازاریابی بین‌الملل اشاره کرده و در پایان نیز فرایند بین‌المللی‌شدن را موردتوجه قرار داده است.

در فصل دوم، به‌صورتی جامع، افزون‌بر تشریح مفهوم بازارشناسی بین‌المللی، فرایند تحقیقات بازاریابی در حوزهٔ بین‌المللی تشریح و کاربردهای آن در بحث انتخاب بازارهای بین‌المللی ارائه شده است.

فصل سوم به بحث درمورد عوامل مؤثر بر انتخاب روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی اختصاص دارد. مجموعهٔ عوامل مؤثر در ۲ بخش داخلی و خارجی با اشاره به نظریات و مدل‌های مختلف جهانی، در این فصل، تحلیل شده و اثرات ترکیبی این‌گونه عوامل نیز بررسی شده است.

سرانجام در فصل چهارم که مباحث کلیدی کتاب در آن مطرح شده، روش‌های مختلف ورود به بازارهای بین‌المللی بیان شده است. این روش‌ها در ۲ طبقه‌بندی جداگانه شامل روش‌های مالکیت‌گرا و غیرمالکیت‌گرا بررسی شده‌اند و افزون‌بر ارائهٔ تجربیات موفق شرکت‌های مطرح بین‌المللی در اجرای هر شیوه، به مزایا و معایب این روش‌ها اشاره شده است.

خواندن کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران حوزهٔ مدیریت و کسب‌وکار پیشنهاد می‌کنیم.

بخش‌هایی از کتاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

«امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی کند. منابع اقتصادی، فنآورانه و سطح زندگی افراد یک کشور، وابستگی نسبی به اقتصاد سایر کشورها دارد. این کشورها معمولاً به‌واسطه وجود شبکه پیچیده‌ای از کالاها، خدمات، سرمایه و فناوری، به هم مربوط هستند. در فضای بین‌الملل کشورها از طریق مبادلات بین‌المللی، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیش‌تری کسب می‌کنند. آن‌ها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آن‌ها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کالاهای تولیدی مازاد بر مصرف خود را به کشورهای دیگر می‌فرستند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کالا را تولید کند، اما قادر به تولید آن‌ها با قیمت مساوی نخواهد بود. علت اولیه مبادلات بین‌المللی، در ظاهر اختلاف قیمت کالا و خدمات کشورهاست. تفاوت قیمت‌ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات تولید و یا تفاوت در شرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا ترکیبی از آن‌ها است. تفاوت در شرایط عرضه، ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح فناوری تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره باشد. با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختلاف قیمت نیست بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها و الگوی مصرف متفاوت کشورها شکل می‌گیرد، در ایجاد اختلاف قیمت‌ها به اندازه تفاوت عرضه تأثیر دارد.»

«در زمینه تصمیم‌گیری برای انتخاب روش ورود به بازارهای بین‌الملل یکی از مباحث مهم، عواملی است که بر این تصمیم اثر می‌گذارند. نویسندگان و محققان مختلفی در حوزه بازاریابی بین‌المللی در این‌باره مطالعاتی انجام داده‌اند که در نتیجه این بررسی‌ها تعدادی از عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم‌گیری معرفی شده‌اند. وجه مشترک بیش‌تر این مطالعات، تقسیم‌بندی این عوامل به دو بازارهای بین المللی دسته داخلی و خارجی است و محققان مختلف، مدل‌های مفهومی گوناگونی برای تبیین و تشریح این عوامل معرفی کردند. در اینجا منظور از عوامل داخلی، عواملی هستند که از داخل شرکت بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به ورود به بازارهای خارجی تأثیر می‌گذارند. عوامل خارجی نیز آن‌هایی هستند که خارج از کنترل مستقیم شرکت هستند و قادرند بر انتخاب روش ورود به بازار تأثیر بگذارند. در ادامه، عوامل داخلی در قالب نظریات و مدل‌های مختلفِ ارائه شده در تحقیقاتِ مختلفِ جهانی، توضیح داده می‌شوند و سپس به عوامل خارجی و نظریات و مدل‌های مختلف آن پرداخته خواهد شد.»

بازارهای بین المللی

نقش تبلیغات در بازریابی بین المللی

نقش تبلیغات در بازریابی بین المللی

نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی

اگر بخواهیم به‌طور کاملاً خلاصه نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی را بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم که ارتباط مؤثر با مشتریان در کشورهای مختلف و گسترده‌تر کردن جامعه هدف، جزء مهم‌ترین نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی است. تبلیغات در بازاریابی، نقش مهم و کلیدی دارد. اینکار نیاز به‌تجربه، مهارت و تخصص داشته و فرد بازاریاب باید با روش‌های مختلف تبلیغات آشنایی داشته باشد. یک بازاریاب موفق، باید از شیوه‌های درست پروپاگاند، برای قانع کردن مشتریان استفاده کند.

این امر نیازمند این است، که بتوانید در عرصه بین المللی هوشمندانه رقابت کنید و شیوه‌های درست را برای این نوع از بازاریابی به‌کار ببرید. در هر حالت تبلیغات درعرصه بین‌الملل، بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر از تبلیغ در بازارهای داخلی کشور است. همچنین شکست در این عرصه، شرکت را بسیار متضرر خواهد کرد و لازم است، از افراد متخصص و حرفه‌ای مانند، کارشناسان آژانس تبلیغاتی ملکه کمک گرفت. در این بحث ما را همراهی کنید، تا با نقش تبلیغات در بازاریابی بین‌ المللی روش‌ها و اشتباهات آن بیشتر آشنا شویم.

شیوه تبلیغات مؤثر و مفید در بازاریابی بین المللی

بعضی از کسب و کارها هستند، که فعالیت و کار خود را در خارج از مرزهای کشور، به‌صورت جهانی و بین المللی ادامه می‌دهند. برای موفقیت در بازارهای بزرگ جهانی، نیاز به یک تیم متخصص و خلاق است، که بتوانند با انجام تبلیغات، سایت را به‌‎وسیله سئوکاران و افراد وب نویس، پروپاگاند و بازاریابی بین‌المللی را اداره کنند. یکی از بهترین شیوه‌ها برای بازاریابی بین‌المللی، انجام تبلیغات و بازاریابی اینترنتی است.

این شیوه با داشتن میزان تأثیرگذاری بسیار بالا، می‌تواند با کمترین هزینه و فراهم کردن بهترین شرایط در سطح جهانی و بین‌المللی، مشتریان زیادی را جذب نمایند. اما برای موفقیت در اینکار مهم است، که از طریق کارشناسانی مجرب و حرفه‌ای از اصول و تکنیک‌های آن بهره‌مند شوید. مثلاً همه ما شرکت‌های معروفی را مانند ال جی، اپل، سامسونگ … را می‌شناسیم. اعضای تیم تبلیغاتی این کمپانی‌ها، حتی به بیش از هزاران نفر نیز می‌رسد، پس می‌بینیم که چقدر موفق در عرصه تبلیغات در بازاریابی بین المللی فعالیت داشته‌اند.

مسیرهای که شرکت‌های مختلف به‌عنوان راه ورود به بازار بین المللی انتخاب می‌کنند

نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی

نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی

برای ورود به بازارهای بین المللی، راه‌های متفاوتی وجود دارد، که در اینجا به‌طور کاملاً مختصر، به ذکر چند مورد می‌پردازیم:

اینترنت

برای بعضی از کمپانی‌ها، اینترنت یک روش جدید بازاریابی است در حالی‌که برای برخی دیگر تنها منبع تبلیغات و بازاریابی کار آنها محسوب می‌شود. در بازاریابی بین‌المللی اینترنت اصل و اساس کار است. مثلا با استفاده از وب سایت‌های خرید آنلاین، معمولاً طیف گسترده‌ای از محصولات و کالاهای مختلف برای گروه‌های سنی گوناگون ارائه می‌شود. مشتریان فقط با استفاده از مرور وب سایت می‌توانند، کالای خود را سفارش دهند و دیگر لازم نیست به مرکز خرید آن در جای دور دست مراجعه کنند.

صدور مجوز

صدور مجوز راهی است، برای ایجاد مدیریت قرارداد میان صاحب برند و شرکتی که قصد دارد، از این برند برای فروش محصول خود استفاده کند. اینکار اشاره به مجوزی دارد، که به یک سازمان داده می‌شود، تا در قلمروی خاص فعالیت تجاری کند. گرفتن مجوز برای فعالیت در بازارهای بین المللی، روش‌های متنوع و زیادی را دارد.

نمایندگان و توزیع کنندگان بین‌المللی

افراد و شرکت‌هایی که تجارت و بازاریابی را، در کشور خود و دیگر کشورها اداره می‌‎کنند، عاملان و توزیع کنندگان بین‌المللی هستند. این افراد با توجه به اینکه در کمپانی‌های مختلفی مشغول فعالیت هستند. میزان تعهدات آنها برای رسیدن به اهدافشان بالاست. توزیع کنندگان بین‌المللی مانند نمایندگان بین ‌المللی هستند، تفاوت آنها در این است، که توزیع کنندگان مالک محصولات هستند ولی نمایندگان اینگونه نیستند.

اتحادهای استراتژیک

ممکن است تعدادی از شرکت‌ها بخواهند، به‌طور مشترک در بازار بین‌ المللی فعالیت کنند. بنابر اتحاد استراتژیک، به‌طور جدا با یکدیگر همکاری می‌کنند.

بررسی اهمیت شیوه تبلیغات در بازاریابی بین المللی

نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی

نقش تبلیغات در بازاریابی بین المللی

پروپاگاند در عرصه بین‌المللی مرزهای جهانی را پشت سر می‌گذارد و تبلیغات خود را به ساکنین کشورهای دیگر انتقال می‌دهد. تبلیغات برای بازاریابی بین‌المللی بر چندین پایه استوار است:

 • فراهم کردن فضایی مناسب برای آنچه را که می‌خواهد ارائه دهد، این امر برای بازارهای خارجی بسیار با اهمیت است. زیرا تبلیغات داخلی کاملاً متفاوت از تبلیغات خارجی است.
 • اشکال و پیام‌هایی که، در پروپاگاند بین‌المللی استفاده می‌شود، باید با در نظرگرفتن شرایط و ظرفیت‌های محل مورد تبلیغ باشد. مثلا نباید در کشوری مانند هندوستان، از گاو برای تبلیغات استفاده کرد، زیر این حیوان برای آنها مقدس است. یا در خاور دور، رنگ سفید نشان دهنده سوگواری است، و نیز نوع ترجمه در زبان‌های مختلف و… باید به این موارد را در هنگام تبلیغات بین‌المللی و موفقیت در آن دقت و توجه داشت.
 • با توجه به اختلافاتی که، در میان گیرندگان پیام تبلیغاتی و شرایط آنها وجود دارد، می‌توان علاوه بر استفاده از نمایشگاه‌ها و بازرهای تجارت بین‌المللی، از طریق سینما، رادیو و تلوزیون هم تبلیغات خود را انجام داد. در واقع استفاده از وسایل محلی و خبرگذاری‌ها، برای انجام پروپاگاند بین المللی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

چند اشتباه بزرگ در بازاریابی بین المللی

مارکتینگ بین المللی با توجه به اهداف بزرگی که دارد، همچنین فواید و مزایای آن، باید انجام آن با دقت و برنامه ریزی‌های دقیقی انجام گیرد. زیر اشتباه در این زمینه می‌تواند، یک برند مطرح و موفق را برای همیشه از بازار یک کشور خارج کند و آن را بی‌اعتبار نماید. در زیر به چند مورد از اشتباهات رایج در تبلیغات بازار بین المللی اشاره می‌کنیم:

 • انجام اغراق و بزرگ نمایی در معرفی محصولات و خدمات
 • ایجاد تغییرات ناگهانی در ویژگی‌محصولاتی که، مورد استقبال مشتریان قرارگرفته است.
 • بی توجهی به نوع زبان و نیز ساختار فرهنگی و جغرافیایی در بازاریابی بین‌المللی
 • عدم وفاداری نسبت به وعده‌هایی که در تبلیغات داده می‌شود.

اهمیت توجه به رقابت در تبلیغات بازاریابی بین المللی

رقابت با سایت‌هایی که، در عرصه تبلیغات بین‌المللی فعالیت می‌کنند، کاری سخت است . افرادی که می‌خواهند، وارد بازارهای بین المللی شوند، می‌توانند پروپاگاند خود را از سایت‌های پر بازدید، مانند یوتیوب و گوگل شروع کنند. توصیه می‌شود در این زمینه، حتماً از شرکت‌های تبلیغات اینترنتی کمک بگیرید. انتخاب یک بازاریاب مسلط و آشنا به کارهای تبلیغات اینترنتی، می‌تواند در توسعه کسب و کار شما بسیار مؤثر باشد. آژانس تبلیغاتی ملکه ؛ با داشتن سال‌ها تجربه، در عرصه انجام انواع تبلیغات و بازاریابی تونسته است، به رونق فعالیت‌های تجاری زیادی کمک کند. کارشناسان حرفه‌ایی ما، با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی راه‌های مختلف، می‌توانند به شما کمک کنند که به صرف کمترین زمان و هزینه، به بهترین نتیجه در عرصه تبلیغات و بازاریابی برای کسب و کار خود برسید.

دانستیم که برای دستیابی به مشتریان بیشتر و تبلیغات مؤثرتر ازسایر رقبا، باید ابزارها و تکنیک‌های که، تفاوت‌های زیادی با هم دارند استفاده کرد. دیگر مانند گذشته نمی‌توانیم، از یک شیوه مشخص برای بازاریابی خود استفاده کنیم. برای موفقیت در هر مارکتینگ، باید با توجه به نوع حرفه و صنعت خود و قابلیت‌هایی که وجود دارد، شیوه مناسب بازاریابی را با روش‌های مخصوص آن طراحی و اجرا کرد.

بازاریابی بین المللی، زمینه پیشرفت را برای کسب و کارهای فعال در عرصه‌های مختلف فراهم می‌کند. شرکت‌ها هم باید هدفمند وارد بازار شوند و به‌خوبی نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسند. امروزه کمپانی‌هایی که در فضاهای بین المللی فعالیت دارند، باید تبلیغات و بازاریابی خود را با استراتژی‌های بین‌المللی هماهنگ کنند، تا بتوانند نیازهای جامعه هدف (مشتریان) را به‌خوبی برآورده کنند، تا به موفقیت‌های بزرگی برسند.

چالش‌ها و نکات ورود به بازار بین‌الملل

بازار بین الملل، صادرات، استارتاپ، توسعه، کسب‌وکار

ورود به بازارهای خارجی و جهانی از مهم‌ترین راه‌های گسترش و توسعه‌ کسب‌و‌کار است. قبل از ورود به بازار بین‌الملل موارد و نکاتی هستند که باید در پیش گرفته شوند تا توسعه‌ کسب‌و‌کار به خارج از مرزها موفق باشد. چگونه صادرات کنیم؟ این سوالی است که همه‌ی صاحبان استارتاپ‌ها به دنبال جوابی برای آن هستند. مجموعه این سوالات و چالش‌ها حاکی از اهمیت این مسئله است که بدون مطالعه نمی‌توان به این عرصه ورود پیدا کرد. بسیاری از افراد که با صادرات آشنا نیستند، مراحل صادرات را بسیار ساده تلقی می‌کنند، در حالی که صادرات یک فرآیند گسترده و چند مرحله‌ای است که رعایت هر یک از مراحل، لازمه‌ی موفقیت در این بازار بین‌المللی است.

شناسایی 3 عامل مهم قبل از ورود به بازار بین‌الملل

قبل از ورود به بازار بین‌الملل لازم است انگیزه، اهداف و تصمیماتی که در آینده دارید را مشخص کنید. آیا استراتژی‌های شما در کسب‌وکارتان پتانسیل ورود به بازار بین الملل را دارد یا خیر؟ مسلماً برای شروع بازاریابی و انجام عملیات بازرگانی در بازارهای خارجی، ابتدا باید تجزیه و تحلیل دقیقی در مورد تمامی ابعاد انجام شود. برای انجام مطالعه، داده‌های اطلاعاتی ویژه‌ای باید مورد استفاده قرار گیرند.

1.فرهنگ

از میان عوامل تاثیرگذار، عامل فرهنگی تأثیر عمیقی بر رفتار مصرف‌کننده دارد. در اینجا، فرهنگ مجموع صفات رفتاری – اکتسابی است که اعضای جامعه از خود نشان می‌دهند و در آن سهیم هستند. خصوصیات فرهنگی جامعه و رفتار مصرف‌کنندگان، عبارتند از سطح زندگی و الگوهای مصرفی جامعه، نیازها، آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌های تبلیغات بازرگانی و نظر مصرف‌کنندگان در مورد آنها، رفتار گروه‌های مختلف جامعه و رفتار آن‌ها در مورد کالاهای خارجی .

2.محیط سیاسی و داخلی

در عصر حاضر، با توجه به دخالت‌های دولت‌ها و وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، قوانین و مقررات در امور بازاریابی صادرات و واردات تأثیر بسزایی دارند؛ لذا بررسی محیط سیاسی و حقوقی، از اهمیت خاصی برخوردار است. دولت‌ها نه تنها فعالیت‌های بازرگانی را تنظیم می‌کنند بلکه انگیزه لازم را برای بازرگانی به وجود می‌آورند.

3.شرایط اقتصادی

بررسی سیستم‌ها و سیاست های پولی، مالی و بازرگانی بازارهای خارجی هدف، باید مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرد. به طور کلی، مدیریت بازاریابی می‌بایستی اطلاعات لازم در مورد وضعیت اقتصادی بازار خارجی مورد نظر را جمع‌آوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

دانستن اینکه بازار خارجی مورد نظر در کدام مرحله از توسعه اقتصادی است، به مدیریت بازار کمک می‌کند تا در مورد نوع و میزان تقاضا و سیستم بازاریابی آن کشور شناخت بهتری داشته باشد. این مراحل اقتصادی عبارت است از اقتصاد معیشتی (کشاورزی)، ماقبل صنعتی، تولید و صنایع اولیه، تولید کالاهای مصرفی و نیمه بادوام، تولید کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و صادرات کالاهای تولیدی هستند. وقتی شرکتی به طور قطع تصمیم می‌گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان منابع دیگر را جست‌وجو خواهند کرد. در نهایت با توجه به منابع شرکت، میزان تجربه بین‌المللی و تحلیل هزینه-فرصت شرکت‌ها می‌توانند خود را برای ورود به بازار بین‌المللی آماده کنند .

5 راه برای ورود به بازار بین‌الملل
1. صادرات مستقیم (Direct Exporting)

فروش مستقیم محصولات بدون واسطه در بازار هدف را صادرات مستقیم گویند. برخی از شرکت های بزرگ می‌توانند افرادی را برای عرضه و توزیع در بازار استخدام کرده ولی باید در نظر داشت که از افراد مجرب و مناسب برای اینکار استفاده کرد؛ چون، این افراد با مشتریان ارتباط داشته و نماینده و چهره شرکت به حساب می‌آیند.

2. خرید امتیاز(Franchising)

خرید امتیاز شرکت‌های بزرگ یکی دیگر از روش‌های راه اندازی کسب‌وکار در کشورهای خارجی می‌باشد که این امکان را برای صاحبین کسب‌وکار ایجاد می‌کند تا محصولات شرکت مادر را در جای دیگر بفروشند. مک دونالد یکی از بارزترین مثال‌ها در این امر می‌باشد.

3. سرمایه گذاری مشترک (Joint ventures)

در این شیوه‌ ورود به بازار بین‌الملل دو یا چند شرکت برای راه‌اندازی یک شرکت جدید و واحد برای انجام کسب‌وکار مشترک توافق کرده، تمامی سودها و زیان‌ها در این نوع کسب‌وکار بین طرفین نیز طبق توافقات انجام شده صورت می‌گیرد.

4. تولید تحت لیسانس (Licensing)

یکی از روش‌های کم ریسک در تجارت، گرفتن حق تولید و یا استفاده از نام و یا روش‌های تولید یک شرکت به صورت قانونی در طی قراردادی به شرکتی دیگر برای تولید و یا ارائه خدمات مشابه در کشوری دیگر داده می‌شود، گفته می‌شود.

5. سرمایه گذاری در مناطق محروم(Greenfield Investment)

یکی از دشوارترین کارها در زمینه تجارت بین المللی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم است. که سرمایه‌گذار بایستی خود زمین و وسایل را فراهم کند و پروژه خود را طبق قوانین و قراردادهای بسته شده به سرانجام برساند. با توجه به قوانین کشورها، سرمایه‌گذار باید تمام هزینه‌ها و چالش‌های مورد نظر در کار را به دوش بکشد و وظیفه واردات فناوری و فن‌آموزی و استفاده از کارگران و مهندسین مجرب را به عهده دارد.

توسعه بازار بین‌المللی شرکت‌ها

6tosee 2

آشنایی با روش‌های بازاریابی بین المللی و ایحاد زیرساخت‌های لازم در بخش صادرات و… از مهمترین نیازها جهت ورود به بازار جهانی محصولات دانش‌بنیان محسوب می‌شود. بر همین اساس موسسه خدمات فناوری تا بازار با حمایت نهادهای حمایتی و با در اختیار داشتن شبکه‌ای از مشاوران و کارگزاران مجرب در این حوزه‌ سعی نموده تا بخشی از نیازهای شرکت‌ها در این زمینه را مرتفع نماید.

مشاوره بازرگانی بین المللی و فرآیندهای صادرات

مشاوره بازرگانی بین المللی و فرایندهای صادرات در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، مفاد و صدور پیش فاکتور، حمل و نقل بین المللی، اسناد صادراتی، مذاکرات و مکاتبات بازرگانی بین المللی، روش‌های تحویل کالاهای صادراتی و … ارائه می گردد. سقف سالانه استفاده رایگان از مجموع خدمات پیشخوان مشاوره صادرات و منتورینگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل 20 ساعت (حداکثر معادل 40 میلیون ریال) است. استفاده از خدمات مشاوره فراتر از 20 ساعت سالیانه، منوط به تأیید کریدور صادرات و صرفاً با پرداخت حق‌‌المشاوره امکان‌پذیر است.

دانلود آیین نامه

مشاوره استراتژی صادرات

مشاوره استراتژی صادرات در زمینه نگارش، تدوین و ویرایش برنامه صادراتی یک مجموعه و همچنین برنامه ریزی استراتژیک برای شروع صادرات محصول، آغاز فعالیت صادراتی، معرفی منابع اطلاعاتی معتبر در بازارهای صادراتی،شناسایی مقدماتی بازارهای هدف و … ارائه می گردد. سقف سالانه استفاده رایگان از مجموع خدمات پیشخوان مشاوره صادرات و منتورینگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل 20 ساعت (حداکثر معادل 40 میلیون ریال) است. استفاده از خدمات مشاوره فراتر از 20 ساعت سالیانه، منوط به تأیید کریدور صادرات و صرفاً با پرداخت حق‌‌المشاوره امکان‌پذیر است.

دانلود آیین نامه

مشاوره نقل و انتقال ارزی

مشاوره نقل و انتقال ارزی در زمینه های روش های موجود برای پرداخت بین الملل با درنظر گرفتن کلیه محدودیت های بانکی، قوانین حاکم بر نقل و انتقالات ارزی و … به متقاضیان ارائه می گردد. سقف سالانه استفاده رایگان از مجموع خدمات پیشخوان مشاوره صادرات و منتورینگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل 20 ساعت (حداکثر معادل 40 میلیون ریال) است. استفاده از خدمات مشاوره فراتر از 20 ساعت سالیانه، منوط به تأیید کریدور صادرات و صرفاً با پرداخت حق‌‌المشاوره امکان‌پذیر است.

دانلود آیین نامه

مشاوره بازاریابی بین الملل

مشاوره بازاریابی بین المللی در زمینه های تحقیق در بازار صادراتی، انتخاب بازار هدف، استراتژی رقابتی در صادرات و تعرفه ترجیحی و … ارائه می گردد. سقف سالانه استفاده رایگان از مجموع خدمات پیشخوان مشاوره صادرات و منتورینگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل 20 ساعت (حداکثر معادل 40 میلیون ریال) است. استفاده از خدمات مشاوره فراتر از 20 ساعت سالیانه، منوط به تأیید کریدور صادرات و صرفاً با پرداخت حق‌‌المشاوره امکان‌پذیر است.

دانلود آیین نامه

مشاوره اصول مذاکرات و مکاتبات تجاری بین الملل

مشاوره اصول و فنون مذاکرات و مکاتبات تجاری بین الملل به منظور ارائه بهترین راهکارها برای مذاکره با طرفین توافق تجاری به شرکت‌های متقاضی ارائه می گردد. سقف سالانه استفاده رایگان از مجموع خدمات پیشخوان مشاوره صادرات و منتورینگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل 20 ساعت (حداکثر معادل 40 میلیون ریال) است. استفاده از خدمات مشاوره فراتر از 20 بازارهای بین المللی ساعت سالیانه، منوط به تأیید کریدور صادرات و صرفاً با پرداخت حق‌‌المشاوره امکان‌پذیر است.

دانلود آیین نامه

شرکت در مناقصات بین المللی

حضور در مناقصات بین‌المللی از جمله فرآیند خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه به مناقصه‌گذار و دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه از بانک‌ها و یا صندوق‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، مورد حمایت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری می‌باشد.

دانلود آیین نامه

بازاریابی بین المللی

دریافت خدمات بازاریابی بسته به نیاز و هدف از فعالیت بازاریابی می تواند شامل موارد زیر (و نه محدود به این موارد) باشد: – اجاره قفسه از فروشگاه های زنجیرهای معتبر و عرضه محصول برای ارزیابی میزان استقبال برای مدت 3 ماه جهت تست و ارزیابی – جذب و عقد قرارداد با ویزیتور محلی در کشور هدف برای مدت 3 ماه جهت تست و ارزیابی – عقد قرارداد با شرکت محلی بازاریابی برای مدت 3 ماه جهت تست و ارزیابی حمایت کریدور از هزینه های اخذ خدمات موضوع ماده یک، پرداخت 70 % هزینه های فعالیت های بازاریابی تا سقف 500 میلیون ریال به صورت بلاعوض می باشد.

دانلود آیین نامه

عضویت در نمایشگاه دائمی خارجی

بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی از طرف کریدور پرداخت می گردد. 70% هزینه ارسال تجهیزات و محصولات دانش بنیان و هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی تا سقف 500 میلیون ریال به صورت بلاعوض یا تسهیلات تا سقف 1500 میلیون ریال با بازپرداخت 6 ماهه جهت نمایش محصولات در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی پرداخت می گردد.

دانلود آیین نامه

ارسال نمونه محصول

70% هزینه ارسال تجهیزات و محصولات دانش بنیان و هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی تا سقف 500 میلیون ریال یا وام تا سقف 1500 میلیون ریال با بازپرداخت 6 ماهه جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت به صورت بلاعوض به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی پرداخت می گردد. در را ستای حمایت معاونت از ورود محصولات شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی، بخشی از هزینه ارسال نمونه تجهیزات و محصولات دانش بنیان و بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت از طرف کریدور پرداخت می گردد. این حمایت در راستای معرفی محصولات تولیدی شرکت ها در کشورها و بازارهای هدف و به منظور توسعه بازار صادراتی تدوین شده است.

دانلود آیین نامه

جذب نیروی صادراتی غیربومی

پیشخوان مشاوره مجوزها، تاییدیه ها

شرکت‌ها میتوانند به منظور آشنایی بیشتر با استانداردهای مرتبط با حوزه فناوری شرکت و محصولات تولیدی و همچنین آگاهی از استانداردهای محصولی مرتبط با بازارهای بین المللی از این پیشخوان مشاوره استفاده کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.