استراتژی زیگزاگ۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

1 3


ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

2 1


زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

3 3


اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

4


نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .

5 1


سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

6


پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

7


رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

8


اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

9


مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

10


زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

11


در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

12

13

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

15


مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

17


مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

18


قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

19


قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

20


۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

21


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ

22


ترکیبی از یک پهنه و مثلث

23


ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

24


سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

25


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

26

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

استراتژی های رژیم زیگ زاگ برای کاهش چربی و عضله سازی

من باید یک نکته عالی برای کاهش چربی و عضله سازی با شما به اشتراک بگذارم. به آن استراتژی تغذیه زیگزاگ می گویند.

به سادگی بیان آن بسیار ساده است.

شما به سادگی کالری خود را در یک الگوی رژیم غذایی زیگزاگ در طول روزها، هفته ها یا ماه ها و حتی سال ها تنظیم می کنید. من به شما توصیه نمی‌کنم کار سالانه یا حتی ماهانه را برای این موضوع انجام دهید، زیرا خیلی دیر است که بدانید برای شما کار می‌کند یا فقط با نتایج کمتر چاق‌تر می‌شوید و بدن سفت‌تان که زیر آن قرار دارد در حال پیشرفت است. برای پیاده روی طولانی در جاده خاکی

چیزی که من توصیه می کنم این است که یک الگوی تغذیه زیگزاگ را به صورت هفتگی و احتمالاً روزانه دنبال کنید. من ترجیح می دهم این کار را به صورت هفتگی انجام دهم.

این کار به این صورت است (زمانی که نیازهای توده بدون چربی بدن خود را بدانید).

ابتدا شما ZIG. سپس شما ZAG.

ابتدا باید تعیین کنید که در حال حاضر چه مقدار کالری دریافت می کنید یا حتی بهتر از آن، چه مقدار کالری برای حفظ توده بدون چربی بدن خود (LBM) نیاز دارید. این شکل جذاب و تن ماهیچه ای است که زیر لایه های چربی و آب شما پنهان شده است. هنگامی که تعیین کردید دستگاه به چه چیزی نیاز دارد تغذیه شود، سپس شروع به برنامه ریزی استراتژی رژیم غذایی ZIGZAG خود کنید.

اکنون همه اینها با این فرض است که شما برای شروع، تمیز، با گلیسمی پایین، پروتئین متوسط ​​و چربی های ضروری خوب می خورید. ما حتی می‌توانیم مواد مغذی درشت‌مغذی اولیه شما را نیز زیگزاگ کنیم، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم زیرا فعلاً روی کالری‌های زیگزاگ تمرکز می‌کنیم.

ZIG خود را با کاهش 200-500 کالری در روز شروع کنید. من به شما پیشنهاد می کنم این کار را برای یک هفته انجام دهید.

اکنون ZAG باید از مقدار مورد نیاز روزانه خود استفاده کنید و به مدت 1 هفته روزانه 200-500 کالری اضافه کنید.

با این کار کالری مورد نیاز برای حفظ توده لاغر بدن در اختیار شما قرار می گیرد، اما در کمال تعجب، بدنی لاغرتر با پیروی از این روش بعد از 1 تا 2 ماه خواهید داشت. بیل فیلیپس سالها پیش (تقریبا 20 سال پیش) با دن دوچین، مائورو دی پاسکوالی، تی سی لوما و چند نفر دیگر در این باره نوشت. دن دوچین گزارش داد که این ترفند «دوچرخه سواری» منجر به +1 تا 2 پوند چربی لاغر و 1 تا 2 پوند چربی بدن هر 2 هفته برای ماه ها متوالی می شود.

این به تنهایی شگفت‌انگیز است، زیرا به این معنی است که شما می‌توانید در عرض یک سال به همان وزنی باشید که امروز دارید، اما در واقع 12 تا 24 پوند چربی کمتر و 12 تا 24 پوند عضله بیشتر از امروز دارید. این یک فرصت بزرگ برای تغییر نحوه عملکرد، ظاهر و احساس خود بدون تغییر هیچ چیزی در رژیم غذایی است.

اگر فرصتی برای رژیم گرفتن نداشتید و کاری را که امروز انجام می‌دهید انجام دادید، فقط مقداری که امروز می‌خورید را در مقایسه با فردا به دنبال یک استراتژی تغذیه‌ای ZIGZAG تغییر دهید، حداقل باید آن را در نظر بگیرید.

گزارش‌های حکایتی در این مورد از سوی بسیاری از افراد، از جمله خوکچه‌های هندی استراتژی زیگزاگ با خدمه پزشک اصلی جکیل در بالا، من و بسیاری از مشتریانم آمده است و آنها به شرح زیر هستند:

  • افزایش انرژی
  • کاهش خستگی
  • افزایش شفا و بهبودی
  • کاهش درد
  • عضلات بدون چربی را افزایش دهید
  • کاهش ضعف
  • افزایش از دست دادن چربی
  • کاهش از دست دادن عضلات
  • افزایش قدرت

و این لیست ادامه دارد، بسیار شگفت‌انگیز است، اما برای اینکه یک ایماندار واقعی باشید، باید آزمایش کنید و آن را تجربه کنید، به من اعتماد کنید، شما به این استراتژی رژیم غذایی ZIGZAG ایمان خواهید آورد.

به یاد داشته باشید که همه اینها با یک پایه تغذیه خوب شروع می شود. اگر لازم است این کار را انجام دهید، منابعی در سراسر اینترنت وجود دارد، اما باید با یک برنامه بازی تغذیه استراتژی زیگزاگ عالی شروع کنید تا در کمترین زمان ممکن این کار واقعاً مؤثر باشد.

برای اینکه یک استراتژی تغذیه ZIGZAG برای شما کارساز باشد، ابتدا نحوه ایجاد یک برنامه تغذیه سالم و تمیز را مشخص کنید. اگر بخواهید یک برنامه بازی

اگر هدف شما از دست دادن چربی است، پس باید بدانید که چقدر به بدن غذا بدهید. آن را تا 200 کالری کاهش دهید و این به شما یک خط پایه برای شروع فرمول تغذیه زیگزاگ شما می دهد.

اگر هدف شما عضله‌سازی است، بدانید که برای تغذیه دستگاه به چه چیزهایی نیاز دارید و 200 کالری بالاتر از سطح پایه خود کار کنید و برنامه بازی رژیم ZIGZAG خود را شروع کنید.

بگذار کار را برایت آسان کنم.

ZIGZAG برای کاهش چربی با 2000 کالری

2000 کالری – 200 کالری = 1800 کالری پایه

1800 کالری – 200 کالری = 1600 کالری در روزهای محدود ZIG

1800 کالری + 200 کالری = 2000 کالری در روزهای بهبودی ZAG

میانگین خالص 1800 کالری است، کاهش چربی بسیار بیشتر از آن است و همچنین افزایش توده بدون چربی بدن در این فرآیند.

ZIGZAG برای عضله سازی با 2000 کالری

2000 کالری + 200 کالری = 2200 کالری پایه

2200 کالری – 200 کالری = 2000 روز ZIG محدود

2200 کالری + 200 کالری = 2400 روز بهبودی ZAG

میانگین خالص 2200 کالری است. افزایش عضله بدون چربی همراه با عوارض جانبی کاهش چربی بیشتر از آن است

همه اینها خوب است و برای شما انجام شده است، اما هنوز باید بدانید که چه نسبتی از مواد مغذی درشت اولیه برای شما مفید است. این برای هر کسی متفاوت است و گل به گل، فصل به فصل تغییر خواهد کرد.

ریاضیات ساده برای از دست دادن چربی به شما پیشنهاد می کند برای کاهش چربی نسبت به امروز کربوهیدرات کمتری مصرف کنید. می‌توانید پروتئین و چربی‌های سالم خود را کمی افزایش دهید تا کالری‌های ناشی از محدودیت کربوهیدرات را جبران کنید و در حالی که دقیقاً همان کالری هفته گذشته مصرف می‌کردید، کاهش چربی را افزایش دهید.

من فقط پیشنهاد می کنم 100-200 کالری کربوهیدرات را برای پروتئین ها و چربی ها در یک زمان تغییر دهید و 1-2 هفته به آن فرصت دهید تا نتایج خالص را ارزیابی کنید. هنگامی که احساس کردید از نتایج کاهش چربی خود راضی هستید یا در یک نقطه چسبندگی قرار دارید، باید استراتژی ZIGZAG را در نظر بگیرید.

اگر در حال شروع کار هستید و نمی دانید دستگاه خود را از کجا تغذیه کنید یا چه نسبتی بخورید و چگونه روش تغذیه زیگزاگ را پیاده سازی کنید، این ریاضی ساده را امتحان کنید:

200 پوند – 20 درصد چربی بدن = LBM (توده بدون چربی بدن)

200 پوند – 40 پوند چربی بدن = 160 پوند LBM

160 پوند LBM x 10 کالری در هر LBM = 1600 کالری

روز ZIG (-200 کالری) = 1400 کالری

روز ZAG (+200 کالری) = 1800 کالری

این ممکن است کمتر از آنچه عادت کرده اید به نظر برسد، اما به یاد داشته باشید که هدف از دست دادن چربی و حفظ عضلات بدون چربی است و شما نمی توانید با مصرف کالری زیاد، چربی از دست بدهید.

نسبتی که توصیه می کنم با آن شروع کنید 40 درصد پروتئین، 30 درصد کربوهیدرات و 30 درصد چربی است.

1400 کالری ZIG روز

پروتئین = 560 کالری / 140 گرم

کربوهیدرات = 420/105 گرم

چربی ها = 420 / 46.6 گرم

1800 کالری ZAG روز

پروتئین = 720 کالری / 180 گرم

کربوهیدرات = 540/135 گرم

چربی ها = 540/60 گرم

اکنون می دانید که چگونه این کار را برای کاهش چربی انجام دهید، می توانید همین فرآیند را برای عضله سازی انجام دهید، اما به جای اینکه کالری LBM x10 خود را چند برابر کنید، از کالری x12-15 در هر LBM استفاده خواهید کرد. برای لاغر ماندن، همین نسبت‌ها را امتحان کنید، این باعث می‌شود که بدون اضافه کردن چربی ناخواسته، تجربه عضله‌سازی بدون چربی بدن را تضمین کنید.

البته کسانی هستند که ادعا می‌کنند سودآور هستند، بسیاری تنبل‌تر از آن هستند که به اندازه کافی روی برنامه‌های تغذیه، ورزش و مکمل‌های خود کار کنند، اما حتی آن‌ها نیز با استفاده از روش ZIGZAG برای کاهش وزن بدن شگفت‌زده خواهند شد. روزهایی که MASS خام تمام ویژگی‌های ناب را کنار گذاشته بود، گذشته است، اما اگر به آن نوع برنامه نیاز دارید، مکان‌ها و شایستگی‌هایی برای آن نیز وجود دارد.

من دوست دارم بدانم که تغذیه به 2 چیز مربوط می شود. علوم ساده = ریاضی و انتخاب های شخصی = هنر ساختن برنامه ای که برای شما مفید باشد. بیشتر علوم ساده برای شما وجود دارد، فقط عاقلانه انتخاب کنید و نسبت، زمان بندی وعده های غذایی و انتخاب های غذایی مناسب را انتخاب کنید.

برنامه های ZIGZAG را دریافت کنید که برای شما کار می کنند. شما می توانید بین کاهش چربی، عضله سازی، برنامه MASS هر هفته یا ماه پیش بروید و متوجه کاهش باورنکردنی چربی و افزایش ماهیچه های بدون چربی شوید.

من به ZIGZAG از درشت مغذی‌های اولیه اشاره کردم و این می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی برای شما نیز داشته باشد، اما پیشنهاد آن کمی بیشتر است و من را به مقاله دیگری برای افزایش سبک زندگی بدن بدون چربی، کاهش چربی و اهداف عضله‌سازی هدایت می‌کند.

به یاد داشته باشید زمانی که 90٪ از جهان به دنبال یک استراتژی ZIG هستند، وقت آن است که شما ZAG را انجام دهید و تفاوت ایجاد کنید. 90 درصد مواقع، 10 درصدی که در مسیری دیگر حرکت می کنند، در تلاش های خود موفق هستند.

ZigZag اندیکاتوری برای حذف نویز پاکت آپشن

اندیکاتور ZigZag اندیکاتوری برای حذف نویز پاکت آپشن: اگر شما تا به حال یک چارت قیمتی را به عنوان دنباله‌ای از حرکات صعودی و نزولی یا به اصطلاح زیگ زاگ در نظر گرفته باشید، در واقع در حال اشتباه نبوده‌اید.

اندیکاتور ZigZag هدفش ساده‌سازی چارت و حذف کردن نویز برای به نمایش دادن ترند واقعی بازار است (ZigZag اندیکاتوری برای حذف نویز پاکت آپشن).

این ابزار معاملاتی یک ابزار مستقل به شمار نمی‌آید اما استفاده از آن به صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها رویکرد معاملاتی شما به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

پاکت آپشن دانلود - ZigZag اندیکاتوری برای حذف نویز پاکت آپشن - استراتژی های باینری آپشن - استراتژی باینری آپشن چیست - سیگنال های معاملاتی - نوسان در معاملات

اندیکاتور ZigZag چطور کار می‌کند؟

با تشخیص مناطق مقاومت و حمایت، این اندیکاتور سوئینگ‌های قیمتی بزرگ را تشخیص می‌دهد در حالی که نوسان‌های کوتاه مدت و نویز را از شرایط روزانه بازار حذف می‌کند (ZigZag اندیکاتوری برای حذف نویز پاکت آپشن).

برای به کارگیری این ابزار معاملاتی، لازم است که یک درصد را برای حرکت قیمتی آن تنظیم کنید. مقدار پیش فرض 5 درصد است؛ با این حال طبق رویکرد معاملاتی شما، می‌توانید آن را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنید.

این اندیکاتور مقادیر خود را طبق محاسبات، بر روی نقطه‌ای که تغییر جهت در چارت رخ می‌دهد، تنظیم می‌کند. این مقادیر با خطوطی به هم متصل می‌شوند که شکل زیگ زاگ را شکل می‌دهند.

پاکت آپشن دانلود - ZigZag اندیکاتوری برای حذف نویز پاکت آپشن - استراتژی های باینری آپشن - استراتژی باینری آپشن چیست - سیگنال های معاملاتی - نوسان در معاملات

چطور از این اندیکاتور در معاملات استفاده کنیم؟

سیگنال‌های اندیکاتور ZigZag تنها زمانی ظاهر می‌شوند که تغییرات بین سوئینگ بالا و پایین بزرگتر از درصد تعیین شده است (ZigZag اندیکاتوری برای حذف نویز پاکت آپشن).

تئوری زیگ زاگ (Zig-Zag Theory) چگونه بر شرط بندی‌های ورزشی تأثیر می گذارد؟

تئوری زیگزاگ (Zig-Zag Theory) یک استراتژی شرط بندی ساده است که سابقه‌ای تقریباً استراتژی زیگزاگ 40 ساله دارد. در واقع، ناامیدی حاصل از ترس از دست دادن‌ بازی بعدی (یا سری)، اغلب ضربه‌ای محوری به تیمی می‌زند که به تازگی باخت را تجربه کرده‌ است.

تئوری زیگزاگ از شرط ‌بندی بر روی تیمی که به تازگی بازی قبلی خود را باخته است، حمایت می‌کند. دلیل این امر این است که احتمال زیادی وجود دارد که چنین تیمی (50٪>) بازی قبلی خود را جبران کرده و برنده شوند. احتمالات در رابطه با تیمی که به تازگی شکست خورده‌‌ است به نفع شرط ‌بندان هوشیار (sharp) است.

تکانه (Momentum) اغلب در طول سری 7 بازی (seven-game) تغییر می‌کند، و تئوری زیگ زاگ یک روش پیش بینی امتیاز کلاسیک است که برای بهره برداری از آن ایجاد شده است. ما قصد داریم در این مقاله از مجله بخت نحوه استفاده از این روند به نفع خود را بررسی کرده و برخی از خطوط پولی و ATS مربوط به تئوری زیگ زاگ را نیز مرور کنیم.

نظریه زیگ زاگ از کجا می‌آید؟

نظریه زیگ زاگ

تئوری زیگ زاگ توسط تونی سالیناس، قمارباز ورزشی افسانه‌ای اختراع شده‌ است. این تئوری نشان می‌دهد که هر بازی در سری هفت‌ بازی NBA یا NHL تحت تأثیر بازی قبل از آن قرار می‌گیرد. سالیناس معتقد است که سازندگان احتمالات به درستی این موضوع را در نظر نمی‌گیرند (هنگامی که خطوط خود را برای بازی‌های درون یک سری تولید می‌کنند) و تاکید زیادی بر عواملی مانند امتیاز بازی در خانه دارند.

زمانی که سالیناس تئوری زیگزاگ را ابداع کرد، قصد داشت آن را در پلی آف NBA اعمال کند. مدت زیادی پس از شروع آن نبود که دیگر شرط بندان “شارپ‌ یا هوشیار” (افرادی که در دراز مدت در حال برنده شدن می‌باشند) دریافتند که همان اصل شرط بندی روی بازنده بازی قبلی (و تغییر حرکت متعاقب آن) می‌تواند به طور مشابه در NHL نیز اعمال شود.

نظریه زیگ زاگ بر روی کاغذ چگونه عمل می‌کند؟

اصول تئوری زیگزاگ برای هر سری که فرمت 2-2-1-1-1 را دارد اعمال می‌شود.

تا پیش از سال 2013، فینال NBA به ترتیب به صورت 2-3-1-1 برگزار می شد. با این حال، بسیاری بر این باور بودند که تیم پایین‌رده با انجام بازی پنجم در زمین خود مزیتی ناعادلانه به دست می‌آورد. فینال‌های NBA از سال 2013 به ساختار اولیه 2-2-1-1-1 خود بازگشته‌اند.

برخی از شرط بندان انواع متفاوتی از تئوری زیگ زاگ را در NFL و MLB اعمال می‌کنند، با این حال نظریه زیگ زاگ به لطف ساختار 2-2-1-1-1 خود ارتباط بسیار کمتری با این ورزش ها نسبت به NBA و NHL دارد. این تئوری وقتی از این زمینه خارج ‌شود دیگر کارآیی یکسانی ندارد.

تئوری زیگ زاگ و پلی آف NBA

اکنون که با مفهوم اصلی که زیربنای نظریه زیگ زاگ است آشنا شدید، اجازه دهید به برخی از کاربردهای آماری آن نگاهی بیندازیم.

امتیاز بازی در خانه در NBA مفهوم مهمی دارد. تیم‌های NBA در بازی‌های خانگی در 64.5٪ مواقع برنده می‌شوند، این در حالیست که در NHL این رقم 55.3٪ است. به دلیل وجود این برتری، خطوط شرط بندی اغلب به طور چشمگیری به نفع تیم میزبان هستند، به خصوص اگر آن‌ها برنده بازی 1 شوند. در طول تاریخ NBA، تیم‌های مهمان که در بازی اول بازنده می‌شوند، تنها کمی بیش از 34٪ مواقع در بازی 2 برنده می‌شوند.

تنها به این دلیل که احتمال برد تیم میزبان در بازی 2 بیشتر است، به این معنی نیست که برای شرط‌ بندان ارزشی وجود ندارد. 34 درصد به هیچ وجه عدد ناچیزی نیست! از آن جایی که اکثر شرط‌ها به سمت تیم میزبان سوق دارند، فرصت فوق‌العاده‌ای برای شرط‌ بندی روی رویدادی وجود دارد که با احتمال بیش از 1/3 رخ می‌دهد.

تئوری زیگ زاگ و پلی آف NBA

احتمال ضمنی شانس‌ مرتبط با برنده شدن تیم جاده (مهمان) در بازی 2، درصد قابل توجهی کمتر از 34% را منعکس می‌کند. از لحاظ تاریخی، تمایل شدیدی برای واکنش بیش از حد به باخت در یک بازی وجود دارد.

حتی اگر تیم جاده با شکست زشت و شرم‌آوری در خانه میزبان مواجه شود، لزوماً به این معنی نیست که تمام امیدها نسبت به شانس برنده شدنش در بازی 2 از دست رفته باشد.

آمار تئوری زیگ زاگ

حال بیایید نگاهی بیندازیم به برخی از آمارهای جمع‌آوری شده‌ از تیم‌هایی که پس از شکست در پلی‌آف NBA به بازی بازگشته‌اند.

اگر تیم جاده، تیم میزبان را شکست داده‌ و بازی 1 را برنده‌ شود، در 76٪ مواقع، تیم میزبان برای بردن بازی 2 برمی‌گردد. فریب یک باخت زودهنگام را نخورید.

در بازی 2، بدون توجه به ویژگی‌های مسابقه، تیمی که بازی قبلی را باخته است در 56 درصد مواقع اسپرد را در بازی بعدی خود پوشش می‌دهد.

هنگامی که تیم میزبان 2-0 جلو بوده و بازی 3 را در خانه مهمان انجام می‌دهد، تیم ضعیف به طور معمولا وقتی به زمین خانه خود باز می‌گردد، می‌درخشد. از لحاظ تاریخی، این تیم دارای 65٪ احتمال برد در بازار خطوط پولی و 68٪ درصد احتمال برد در برابر اسپرد است. هر دو پیامد در حدود 2/3 مواقع اتفاق می‌افتند که این عدد نرخ بسیار بالایی است.

از لحاظ سابقه تاریخی، تیم‌های مورد علاقه (میزبان) که آخرین بازی خود را با چهار امتیاز اختلاف یا بیشتر از دست می‌دهند، احتمالاً در بازی بعدی خود در برابر اسپرد پیروز خواهند شد. رکورد تیم‌ها در این شرایط 98-69 (درصد برد 58.7%) است!

این آمارها یک نقطه شروع عالی هستند. با این حال نظریه زیگزاگ باید همیشه در چارچوب به خصوصی در نظر گرفته‌ شود. این روند همواره به خود شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید آیا برای یک خط خاص در پلی آف NBA ارزش شرط بندی وجود دارد یا خیر.

تئوری زیگ زاگ و شرط بندی NHL

در طول پلی آف NHL، هوشمندانه‌ترین زمان برای اعمال تئوری زیگ زاگ زمانی است که روی یک تیم شرط بندی می‌کنید تا از یک سوییپ اجتناب کنید.

در اکثر مواقع، تیمی که سعی می‌کند از سوییپ شدن جلوگیری کند، برنده بازی 4 می‌شود. سوییپ شدن در NHL آن قدرها هم که گمان می‌کنید رایج نیست. از زمان اولین تحریم NHL در سال 2005، تیم‌هایی که 0-3 عقب بوده‌اند، رکورد 26-19 (درصد برد 57.8٪) را داشته‌اند.

تیم‌هایی که 0-3 شکست خورده‌اند و بازی 4 را در خانه انجام داده‌اند، 16-12 (درصد برد 57.1٪) را داشتند. این در حالیست که تیم‌هایی که در همین شرایط در موقعیت مهمان بوده‌اند، 10-7 (درصد برد 58.8٪) را دارا بودند.

البته، تیمی که آماده سوییپ کردن است احتمالاً در سایت‌های شرط‌بندی آنلاین هاکی به شدت مورد علاقه شرط بندان خواهد بود. ممکن است دلالان شرط بندی همه آمارهای مناسب را در دست داشته باشند، اما خطوط توسط سازندگان احتمال جابه‌جا می‌شوند تا حجم شرط ‌بندی در هر دو طرف به صورت متعادل باشد. تصور تیمی که سه بازی متوالی را باخته است اما می‌تواند با موفقیت دوباره بازگردد امری تقریبا غیرممکن است.

هرگز آن چه را که یک تیم هاکی واقعاً ناامید می‌تواند تحت فشار حذف شدن انجام دهد، دست کم نگیرید! اکثر مردم آمارهای اساسی را بررسی نمی‌کنند؛ به همین دلیل است که آن‌ها احتمالاً روی تیمی که در سه بازی قبلی پیروز شده است، شرط بندی می‌کنند.

تئوری زیگ زاگ فقط بخشی از پازل است

ما توصیه نمی‌کنیم که فقط و فقط به تئوری زیگزاگ ایمان بیاورید. از دانش ورزشی خود برای استنباط و گرفتن نتایج منحصر به فرد در مورد احتمالات مربوط به یک تیم استفاده کنید. خود را در جریان آخرین آمارهای ورزشی، همراه با لیست مصدومیت‌ها و تنظیمات مربیگری قرار دهید.

هر سری به خودی خود، و هر بازی در یک سری با دیگر بازی متفاوت است. هر دو جنبه ملموس و ناملموس یک سری پلی آف خاص، در تک تک بازی‌ها نقش خواهند داشت، این وضعیت در رابطه با احتمالات نیز به همین صورت است.

مانند دیگر استراتژی‌های مربوط به شرط بندی ورزشی، تئوری زیگ زاگ تنها باید یک ابزار در کارنامه شما باشد. مطمئناً تنها یک روش مطمئن برای شرط ‌بندی موفق وجود ندارد؛ وقتی صحبت از شرط‌ بندی روی ورزش می‌شود، موفقیت همیشه به سختکوشی، تحقیق، تجربه و دانش بستگی دارد.

کتاب الگوی تصحیح روش زیگزاگ

الگوی تصحیح روش زیگزاگ یک حرکت 2 مرحله ای بازار در خلاف جهت روند است . موج اولیه A (مرحله اول موج ) که بوسیله موج C ( مرحله دوم موج ) کامل میشود بر خلاف روند حرکت میکنند .
عملا تعداد زیادی از معامله گران با پایان یافتن موج A بر اساس خط روند اقدام به باز کردن پوزیشن میکنند و موج B آغاز میشود اما موج دوم C که بر خلاف بازار است … .

ادامه مطلب را در پایین دانلود کنید

✌️👍 نام و ایمیل خود را در فیلد پایین وارد کنید ، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود👇

You May Also Like

استراتژی فارکس Forex Bollinger Bands Stop

استراتژی فارکس Trade Channel Scalping System

استراتژی فارکس Daeng V.2

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تبلیغات

فروشگاه

ربات سودده طلا MONOBOT

ربات سودده طلا MONOBOT

بازدید: 1083ربات فارکس MONOBOT از جمله رباتهای اسکلپ موفق فارکس میباشد. ربات فارکس MONOBOT نقاط ورود و خروج را با

استراتژی فارکس VORTEX Sniper v.2

اکسپرت سودده GOLDEN RSI

اکسپرت سودده TMC v.9

بسته ای از تمام مجموعه های سایت فارکس تولز

مجموعه اکسپرت یا ربات های بازار فارکس

مجموعه استراتژی های بازار فارکس

موضوعات

تبلیغات

درباره ما

فارکس تولز


📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

Telegram : @ForexTools
WEB : www.ForexTools.ir

افشای ریسک و سلب مسئولیت

لطفا توجه کنید تمام نتایج بدست آماده در لایو تست و بکتست مربوط به گذشته بازار است و طبیعتا کسی از آینده بازار اطلاعی ندارد بنابراین این بازار قابل پیش بینی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد . لطفا باعلم بر این موضوع وقبول ریسک وارد این بازار شوید ما به هیچکس تضمینی نمیدهیم و نخواهیم داد انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ به سرمایه و از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. لذا انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد. تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. قویا توصیه می کند کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات معاملات ارز دست یابند. فارکس تولز هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته را نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل نرخ ها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخ های زنده ارایه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها و یا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباطات اینترنتی رخ می دهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیرقابل دسترس گردد بر عهده نمی گیرد. چنانچه از میزان ریسک معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به فعالیت در این بازار نکنید. باتشکر و احترام مدیریت فارکس تولزاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.