فیلتر بورس چهارم


نبض بازار | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

نبض بازار به شما کمک می‌کند تا هر لحظه که اراده کنید از آخرین تحولات بورس با خبر شوید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 تا 12:45 به مدت 15 دقیقه از شبکه ایران کالا به روی آنتن می رود.

بیست ونهم خردادماه 1400 _ نبض بازار (329)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هشتم خردادماه 1400 (328)

نبض بازار معاملات روز

بیست و سوم خردادماه 1401 - نبض بازار (327)

نبض بازار معاملات روز

بیست و دوم خردادماه 1401 (326)

نبض بازار معاملات روز

بیست و یکم خردادماه 1401 (324)

نبض بازار معاملات روز

شانزدهم خردادماه 1401 (323)

نبض بازار معاملات روز

دهم خرداد ماه 1401 (322)

نبض بازار معاملات روز

یازدهم خرداد ماه 1401 (321)

نبض بازار معاملات روز

بیست و سوم فروردین ماه 1401 (320)

نبض بازار معاملات روز

بیست و دوم فروردین ماه 1401 (319)

نبض بازار معاملات روز

بیستم فروردین ماه 1401 (318)

نبض بازار معاملات بازار روز

هفدهم فروردین ماه 1401 (317)

نبض بازار معاملات روز

دهم فروردین ماه 1401 (315)

نبض بازار معملات روز

نهم فروردین ماه 1401 (314)

نبض بازار معاملات روز

هشتم فروردین ماه 1401 (313)

نبض بازار معاملات روز

چهاردهم اسفند ماه 1400 (312)

نبض بازار معاملات روز

یازدهم اسفند ماه 1400 (311)

نبض بازار معاملات روز

نهم اسفند ماه 1400 (310)

نبض بازار معاملات روز

هشتم اسفند ماه 1400 (309)

نبض بازار معاملات روز

هفتم اسفند ماه 1400 (308)

نبض بازار معاملات روز

چهارم اسفند ماه 1400 (307)

نبض بازار معاملات روز

سوم اسفند ماه 1400 (306)

نبض بازار معاملات روز

دوم اسفند ماه 1400 (305)

نبض بازار معاملات روز

یکم اسفند ماه 1400 (304)

نبض بازار معاملات روز

بیست و پنجم بهمن ماه 1400 (303)

نبض بازار معاملات روز

بیست و چهارم بهمن ماه 1400 (302)

نبض بازار معاملات روز

ییست و سوم بهمن ماه 1400 (301)

نبض بازار معاملات روز

بیستم بهمن ماه 1400 (300)

نبض بازار معاملات روز

نوزدهم بهمن ماه 1400 (299)

نبض بازار معاملات روز

هجدهم بهمن ماه 1400 (298)

نبض بازار معاملات روز

هفدهم بهمن ماه 1400 (297)

نبض بازار معاملات روز

شانزدهم بهمن ماه 1400 (296)

نبض بازار معاملات روز

سیزدهم بهمن ماه 1400 (295)

نبض بازار معاملات روز

یازدهم بهمن ماه 1400 (294)

نبض بازار معاملات روز

دهم بهمن ماه 1400 (293)

نبض بازار معاملات روز

پنجم بهمن ماه 1400 (292)

نبض بازار معاملات روز

ششم بهمن ماه 1400 (291)

نبض بازار معاملات روز

چهارم بهمن ماه 1400 (291)

نبض بازار معاملات روز

سوم بهمن ماه 1400 (290)

نبض بازار معاملات روز

بیست و نهم دی ماه 1400 (289)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هشتم دی ماه 1400 (288)

نبض بازار معاملات روز

بیست و ششم دی ماه 1400 (287)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هفتم دی ماه 1400 (286)

نبض بازار معاملات روز

بیست و ششم دی ماه 1400 (285)

نبض بازار معاملات روز

بیست و پنجم دی ماه 1400 (284)

نبض بازار معاملات روز

بیست و دوم دی ماه 1400 (283)

نبض بازار معاملات روز

بیست و یکم دی ماه 1400 (282)

نبض بازار معاملات روز

بیستم دی ماه 1400 (281)

نبض بازار معاملات روز

نوزدهم دی ماه 1400 (280)

نبض بازار معاملات روز

هجدهم دی ماه 1400 (279)

نبض بازار معاملات روز

پانزدهم دی ماه 1400 (278)

نبض بازار معاملات روز

چهاردهم دی ماه 1400 (277)

نبض بازار معاملات روز

سیزدهم دی ماه 1400 (276)

نبض بازار معاملات روز

دوازدهم دی ماه 1400 (275)

نبض بازار معاملات روز

یازدهم دی ماه 1400 (274)

نبض بازار معاملات روز

هشتم دی ماه 1400 (273)

نبض بازار معاملات روز

هفتم دی ماه 1400 (272)

نبض بازار معاملات روز

ششم دی ماه 1400 (271)

نبض بازار معاملات روز

پنجم دی ماه 1400 (270)

نبض بازار معاملات روز

چهارم دی ماه 1400 (269)

نبض بازار معاملات روز

یکم دی ماه 1400 (268)

نبض بازار معاملات روز

بیست و نهم آذرماه 1400 (267)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هشتم آذرماه 1400 (266)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هفتم آذرماه 1400 (265)

نبض بازار معاملات روز

بیست و چهارم آذرماه 1400 (264)

نبض بازار معاملات روز

بیست و سوم آذرماه 1400 (263)

نبض بازار معاملات روز

بیست و دوم آذرماه 1400 (262)

نبض بازار معاملات روز

بیست و یکم آذرماه 1400 (261)

نبض بازار معاملات روز

بیستم آذرماه 1400 (260)

نبض بازار معاملات روز

هفدهم آذرماه 1400 (259)

نبض بازار معاملات روز

شانزدهم آذرماه 1400 (258)

نبض بازار معاملات روز

پانزدهم آذرماه 1400 (257)

نبض بازار معاملات روز

چهاردهم آذرماه 1400 (256)

نبض بازار معاملات روز

سیزدهم آذرماه 1400 (255)

نبض بازار معاملات روز

دهم آذرماه 1400 (254)

نبض بازار معاملات روز

نهم آذرماه 1400 (253)

نبض بازار معاملات روز

هشتم آذرماه 1400 (252)

نبض بازار معاملات روز

هشتم آذرماه 1400 (252)

نبض بازار معاملات روز

هفتم آذرماه 1400 (251)

نبض بازار معاملات روز

ششم آذرماه 1400 (250)

نبض بازار معاملات روز

سوم آذرماه 1400 (249)

نبض بازار معاملات روز

دوم آذرماه 1400 (248)

نبض بازار معاملات روز

یکم آذر ماه 1400 (247)

نبض بازار معاملات روز

سی ام آبان ماه 1400 (246)

نبض بازار معاملات روز

بیست و نهم آبان ماه 1400 (245)

نبض بازار معاملات روز

بیست و ششم آبان ماه 1400 (244)

نبض بازار معاملات روز

بیست و پنجم آبان ماه 1400 (243)

نبض بازار معاملات روز

بیست و چهارم آبان ماه 1400 (242)

نبض بازار معاملات روز

بیست و سوم آبان ماه 1400 (241)

نبض بازار معاملات روز

بیست و دوم آبان ماه 1400 (240)

نبض بازار معاملات روز

نوزدهم آبان ماه 1400 (239)

نبض بازار معاملات روز

هجدهم آبان ماه 1400 (238)

نبض بازار معاملات روز

هفدهم آبان ماه 1400 (237)

نبض بازار معاملات روز

شانزدهم آبان ماه 1400 (236)

نبض بازار معاملات روز

شانزدهم آبان ماه 1400 (236)

نبض بازار معاملات روز

پانزدهم آبان ماه 1400 (235)

نبض بازار معاملات روز

بیست و سوم خردادماه 1401 - نبض بازار (235)

نبض بازار معاملات روز

دوازدهم آبان ماه 1400 (234)

نبض بازار معاملات روز

یازدهم آبان ماه 1400 (233)

نبض بازار معاملات روز

دهم آبان ماه 1400 (232)

نبض بازار معاملات روز

نهم آبان ماه 1400 (231)

نبض بازار معاملات روز

هشتم آبان ماه 1400 (230)

نبض بازار معاملات روز

پنجم آبان ماه 1400 (229)

نبض بازار معاملات روز

چهارم آبان ماه 1400 (228)

نبض بازار معاملات روز

سوم آبان ماه 1400 (227)

نبض بازار معاملات روز

یکم آبان ماه 1400 (226)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هشتم مهرماه 1400 (225)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هفتم مهرماه 1400 (224)

نبض بازار معاملات روز

بیست و ششم مهرماه 1400 (223)

نبض بازار معاملات روز

بیست و پنجم مهرماه 1400 (222)

نبض بازار معاملات روز

بیست و چهارم مهرماه1400 (221)

نبض بازار معاملات روز

بیست ویکم مهرماه 1400 _ نبض بازار (220)

نبض بازار معاملات روز

بیستم مهرماه 1400 - نبض بازار (219)

نبض بازار معاملات روز

نوزدهم مهرماه 1400 (218)

نبض بازار معاملات روز

هجدهم مهرماه 1400 (217)

نبض بازار معاملات روز

هفدهم مهرماه 1400 (216)

نبض بازار معاملات روز

هفدهم مهرماه 1400 (216)

نبض بازار معاملات روز

چهاردهم مهرماه 1400 (215)

نبض بازار معاملات روز

دوازدهم مهرماه 1400 (214)

نبض بازار معاملات روز

یازدهم مهرماه 1400 (213)

نبض بازار معاملات روز

دهم مهرماه 1400 (212)

نبض بازار معاملات روز

هفتم مهرماه 1400 (211)

نبض بازار معاملات روز

ششم مهرماه 1400 (210)

نبض بازار معاملاتی روز

چهارم مهرماه 1400 (209)

نبض بازار معاملاتی روز

سوم مهرماه 1400 (208)

نبض بازار معاملاتی روز

سی و یکم شهریورماه 1400 (207)

نبض بازار معاملات روز

سی ام شهریورماه 1400 (206)

نبض بازار معاملات روز

بیست و نهم شهریورماه 1400 (205)

نبض بازار معاملات روز

بیست و هشتم شهریورماه 1400 (204)

نبض بازار معاملات روز

هفتم اسفند ماه 1400 (204)

بررسی ارزهای دیجیتال - کارشناس؛ سرچهانی

بیست و هفتم شهریورماه 1400 (203)

نبض بازار معاملات روز

بیست و چهارم شهریورماه 1400 (202)

نبض بازار معاملات روز

بیست و سوم شهریورماه 1400 (201)

نبض بازار معاملات روز

بیست و دوم شهریورماه 1400 (200)

نبض بازار معاملات روز

بیست و یکم شهریورماه 1400 (199)

نبض بازار معاملات روز

بیستم شهریورماه 1400 (198)

نبض بازار معاملات روز

هفدهم شهریورماه 1400 (197)

نبض بازار معاملات روز

شانزدهم شهریورماه 1400 (196)

نبض بازار معاملات روز

پانزدهم شهریورماه 1400 (195)

نبض بازار معاملات روز

چهاردهم شهریورماه 1400 (194)

نبض بازار معاملات روز

سیزدهم شهریورماه 1400 (193)

نبض بازار معاملات روز

دهم شهریور ماه 1400 (192)

نبض بازار معاملات روز

نهم شهریورماه 1400 (191)

نبض بازار معاملات روز

هشتم شهریورماه 1400 (190)

نبض بازار معاملات روز

هفتم شهریور ماه 1400 (189)

نبض بازار معاملات روز

ششم شهریورماه 1400 (188)

نبض بازار معاملات روز

سوم شهریورماه 1400 (187)

نبض بازار معاملات روز

سوم شهریورماه 1400 (187)

نبض بازار معاملات روز

دوم شهریورماه 1400 (186)

نبض بازار معاملات روز

یکم شهریورماه 1400 (185)

نبض بازار معاملات روز

سی یکم مردادماه 1400 (184)

نبض بازار معاملات روز

بیست و ششم مردادماه 1400 (183)

نبض بازار معاملات روز

بیست و پنجم مردادماه 1400 (182)

نبض بازار معاملات روز

بیست و چهارم مردادماه 1400 (181)

نبض بازار معاملات روز

بیستم سوم مردادماه 1400 (180)

نبض معاملات بازار امروز

بیستم مردادماه 1400 (179)

نبض معاملات بازار روز

نوزدهم مردادماه 1400 (178)

نبض معاملات بازار امروز

هجدهم مردادماه 1400 (177)

نبض معاملات بازار امروز

هفدهم مرداد ماه 1400 (176)

نبض بازار معاملات امروز

شانزدهم مردادماه 1400 (175)

نبض بازار معاملات امروز

سیزدهم مردادماه 1400 (174)

نبض بازار معاملات امروز

دوازدهم مردادماه 1400 (173)

نبض معاملات بازار روز

یازدهم مردادماه 1400 (172)

نبض بازار معاملات امروز سرمایه

دهم مردادماه 1400 (171)

نبض بازار معاملات امروز

نهم مرداد ماه 1400 (170)

نبض بازار معاملات امروز سرمایه

ششم مردادماه 1400 (169)

نبض بازار معاملات امروز سرمایه

پنجم مرداد ماه 1400 (168)

نبض بازار معاملات امروز سرمایه

چهارم مردادماه 1400 (167)

نبض معاملات بازار روز سرمایه

بیست و هشتم تیر 1400 (166)

نبض معاملات روز بازار سرمایه

بیست و هفتم تیرماه 1400 (165)

نبض معاملات بازار روز سرمایه

بیست و ششم تیرماه 1400 (164)

نبض معاملات روز بازار سرمایه

بیست و سوم تیر ماه 1400 (163)

نبض معاملات روز بازار سرمایه

نبض بازار (بیست و سوم تیر ماه 1400) (162)

نبض معاملات روز بازار سرمایه

بیست و دوم تیرماه1400 (161)

نبض معاملات روز بازار سرمایه

بیست و دوم تیرماه1400 (160)

نبض معاملات روز بازار سرمایه

بیستم تیرماه 1400 (159)

نبض معاملات روز 1شنبه بازار سرمایه

پانزدهم تیرماه 1400 (153)

احتمال تداوم شرایط مثبت بورس تا پایان شهریور ماه / خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت و ورود به خرید سهم / پیشنهادی به رئیسی برای مدیریت بازار بورس ، حقوقی ها را کنترل کنید

نبض بازار ( دوازدهم تیر ماه 1400) (148)

نبض بازار معاملات امروز بازار سرمایه

نبض بازار (نهم خرداد ماه 1400 ) (105)

بیست و یکم اردیبهشت ماه 1400 (91)

آمار گزارشات جامع بازار ، صف های فیلتر بورس چهارم خرید و فروش

سیزدهم اردیبهشت ماه 1400 (88)

آخرین مقدار شاخص 13590 واحد کاهش داشته که از لحاظ درصدی 1/15 درصد است و شاخص هم وزن 1467 واحده که از لحاظ درصدی 0/35 درصد کاهش داشته.

دوازدهم اردیبهشت ماه 1400 (87)

روند بازار فعلا فرسایشی شده و اتفاقاتی که داخل بازار میافته از لحاظ بنیادی خیلی از قیمت ها در کف قرار دارند ولی خریداری وجود ندارد

هفتم اردیبهشت ماه 1400 (84)

ما همچنان شاهد روند مثبت بازار از نیمه دوم دیروز تا الان هستیم. نمادهای کوچیک هنوز ذاخل صف های فروش گیر کردند.

ششم اردیبهشت ماه 1400 (83)

روند بازار سهام امروز منفی شروع شد ولی از ساعت 10 صبح به بعد تواضع بین شیمیایی و فلزات بیشتر شد و در حال حاضر شاخص به 903 واحد رسید.

یازدهم فروردین ماه 1400 (66)

همچنان شاهد معاملات کم رمق داخل بازار هستیم و ارزش معاملات روند کاهشی داشته

ویژه برنامه بورس - نبض بازار 6 دی (14)

گزارش لحظه به لحظه «نبض بورس» از ویژه برنامه بورس شبکه تلویزیون ایران کالا

فیلتر پیدا کردن سهام با P/E پایین

فیلتر پیدا کردن سهام با P/E پایین

P نشان دهنده قیمت و E نشان دهنده سود سهام است و این نسبت یعنی قیمت سهم تقسیم بر سود آن که میتواند به سرعت ما را متوجه این قضیه کند که سود یک سهم چند قسمتم قیمت آن است. برای مثال سهمی که P/E آن ۴ است یعنی سود آن یک چهارم قیمت ان است.

مفهوم این نسبت به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است به ازای دریافت هر یک ریال سود در پایان سال، چند ریال سرمایه گذاری کند. برای درک بهتر این مفهوم به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید شما ۱۰ هزار تومان در بانکی که سالانه ۲۰% سود به شما میدهد، سپرده گذاری می‌کنید. یعنی در ازای ۱۰ هزار تومان سپرده گذاری شما، سالیانه ۲ هزار تومان سود به شما تعلق می‌گیرد. در این مثال، P/E=10/2=5 خواهد بود. یعنی شما به ازای دریافت یک ریال سود در پایان سال حاضر هستید ۵ ریال سرمایه گذاری کنید. در بازار سهام نیز همین مفهوم برقرار است. اگر سهمی ۱۰ هزار تومان است و ۲۰۰ تومان سود دارد، یعنی نسبت قیمت به سود آن ۵ است و شما برای دریافت ۲۰ درصد سود در پایان سال آن را خریداری می‌کنید.

فیلم آموزشی فیلتر نویسی در بورس تهران با روح الله دهنوی

فیلترنویسی استفاده از شروط و دستورات برنامه نویسی برای فیلتر کردن تعدادی نماد از میان صد ها نماد بازار بورس است. بوسیله فیلتر نویسی می‌ توانیم شرایط تکنیکالی ، سابقه معاملات و دیگر مشخصات مورد نظرمان را روی نماد ها اعمال کنیم و بجای بررسی بیش از ۵۰۰ نماد بازار بورس ، تعدادی از نماد های دارای ویژگی مورد نظرمان را بررسی کنیم.
در این دوره آموزشی از پایه تا پیشرفه فیلتر نویسی را آموزش می دهیم به نحوی که اگر کسی هیچ دانشی از برنامه نویسی و فیلتر نویسی نداشته، بتواند با استفاده از این آموزش فیلتر های مورد نیازش را بنویسد.

توجه داشته باشید که دانش فیلتر نویسی باعث می شود دید وسیع تری نسبت به سهام های بازار داشته باشید و شما را نسبت به کسانی که فیلتر نویسی بلد نیستند در جایگاه بالاتری قرار می دهد. ولی دقت کنید که دانستن سطوح بالای آن برای همه لازم نیست چون مفاهیم پیچیده برنامه نویسی دارد اما شما باید حداقل استفاده از فیلتر های کاربردی را بلد باشید تا در معاملات خود بهتر عمل کنید.

ردیف عنوان لینک حجم زمان
1 بخش اول : مفهوم فیلتر نویسی نمایش 34MB 20min
2 بخش دوم : فیلتر نویسی تابلو نمایش 78MB 36min
3 بخش سوم : فیلترصف خرید / فیلتر صف فروش / فیلتر استانه صف خرید نمایش 70MB 38min
4 بخش چهارم : فیلتر آستانه صف فروش / فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی نمایش 81MB 42min
5 بخش پنجم : فیلتر حمایت پایانی دیرور و امروز / فیلتر مقاومت پایانی دیرور و امروز نمایش 34MB 16min
6 بخش ششم : فیلتر نویس کندل ها (1) نمایش 73MB 44min
7 بخش هفتم: فیلتر نویسی کندل ها (2) نمایش 24MB 16min
8 بخش هشتم : فیلتر نویسی کندل ها (3) نمایش 46MB 30min
9 بخش نهم : فیلتر نویسی کندل ها (4) نمایش 47MB 27min
10 بخش دهم : فیلتر نویسی میانگین داده ها (حجم قیمت) نمایش 29MB 16min
11 پیوست : فیلتر های استفاده شده در این مجموعه دانلود کم

20 ستاپ معاملاتی سودساز براساس ICT

دوره های تخصصی ارز دیجیتال اصفهان

اگر اطلاعات تان درباره درآمد دلاری "صفر" است:

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

مطالب مرتبط

آموزش فیلتر بورس چهارم تابلو خوانی کاربردی با استفاده از فیلتر نویسی توسط اکبر کریمی

فیلم آموزشی آشنایی با فیلتر نویسی در بورس با فرید مرادیان

فیلم آموزشی فیلتر نویسی در بورس تهران با موسی لطفی

30 دیدگاه

Amin20406080

سلام استاد سلطانی خوب هستید من هرفیلتری که فیلتر چند روز هست رو می گذارم در سایت tsetmc عمل نمی کند ثل یک فیلتری می خوام که قیمت ها چند روز دریک محدود ۸درصدی در نوسان باشن به قسمت راهنمای tsetmc رجوع کردم اما فایده نداشت استاد علتش چی هست و برای پرسیدن سوالاتمان از شما یک ایدی یا شماره ایی لطف می کنید بگذارید

farhad

با سلام.
از مدیران سایت فراچارت و همچنین استاد دهنوی عزیز تشکر میکنم. تدریس ایشان واقعا عالیست و بابت اینکه این دوره رو رایگان در اختیار ما گذاشتن خیلی ممنونیم و همچنین از سایت فراچارت جهت گرداوری این مجموعه خوب اموزشی

تشکر از شما موفق باشید

peyman

ضمن عرض سلام فیلتر بورس چهارم وخسته نباشی
خیلی خیلی از زحمات شما دوستان سپاس گذارم امیدوارم که همیشه سالم وتندرست باشید و یک عرض سلام وخسته نباشید به استاد خودم آقای دهنوی امیدورام همیشه سالم وتندرست باشد.بازهم از زحمات شما تشکر فروان میکنم

ali anari

با سلام .ممنون از سایت فراچارت و خیلی ممنون از آقای دهنوی واقعا آموزش هاشون خیلی مفید بود خدا خیرتون بده.

رنو مگان جدید هم به ایران می‌آید

خوشبختانه اگر نگاهی به سبد محصولات شرکت فرانسوی رنو بیندازیم خواهیم دید که خودروهای زیر 20 هزار دلار نیز وجود دارند که .

رنو مگان جدید هم به ایران می‌آید

در صورت آزادسازی واردات خودرو، رنو مگان 2022 یکی از گزینه‌های احتمالی برای بازار ایران خواهد بود.

خوشبختانه اگر نگاهی به سبد محصولات شرکت فرانسوی رنو بیندازیم خواهیم دید که خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار نیز وجود دارند که مناسب بازار ایران هستند. به احتمال زیاد اولین کشوری که تمایل به ادامه همکاری با خودروسازان ما خواهد داشت، رنو فرانسه است. یکی از جدیدترین محصولات رنو، مگان ۲۰۲۲ است.

اولین باری که رنو مگان وارد بازارهای جهانی شد، سال ۱۹۹۵ میلادی بود. شرکت پارس خودرو تصمیم گرفت نسل دوم این سدان جذاب را بین سال‌های ۸۷ تا ۹۳ روی خط تولید قرار دهد و از آن روز به بعد دو نسل دیگر از مگان رونمایی و عرضه شده‌اند. خوشبختانه فروش خوب رنو مگان نشان داد که مشتریان ایرانی علاقه زیادی به رنو دارند.

همچنین در سال‌های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ نسل سوم این خودرو روانه بازار شد. شرکت خودروسازی نگین خودرو موفق شد نسل سوم این هاچ بک کروک را با نام‌گذاری رنو اسکالا وارد بازار کند که متاسفانه نتوانست همچون مدل پیشین موفقیت کسب کند. از اواخر سال ۲۰۱۶ بود که شرکت رنو تصمیم گرفت نسل چهارم رنو مگان را وارد بازار کند و آنچه امروز با نام رنو مگان ۲۰۲۲ می‌شناسیم، حاصل همین نسل است.

شرکت نگین خودرو پس از شکستی که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ خورده بود تصمیم گرفت نسل چهارم را در سال ۱۳۹۶ راهی بازار کشورمان کند و حتی نمونه‌های اولیه این خودرو را در نمایشگاه خودروی تهران سال ۹۶ رونمایی کرد؛ اما این رویداد مصادف شد با ممنوعیت واردات خودرو و فراموشی این سدان جذاب و خوش‌ظاهر فرانسوی!

مگان ۲۰۲۲

مگان ۲۰۲۲ قرار است در سه کلاس بدنه سدان، هاچ بک و استیشن عرضه شود و انتظار می‌رود که نسخه سدان این خودرو وارد بازار داخلی ما شود. بنابراین در این مطلب به بررسی نسخه سدان مگان ۲۰۲۲ خواهیم پرداخت. اگر بخواهیم از نظر طراحی یک خودروی مشابه با رنو مگان ۲۰۲۲ مثال بزنیم، بی‌شک رنو تالیسمان برتر از دیگران خواهد بود.

البته مولفه‌های یک خودروی اسپرت در مگان بیشتر از تالیسمان است. مولفه‌هایی که باعث می‌شوند رنو مگان ۲۰۲۲ متفاوت‌تر شود، شامل چراغ‌های جلو با دی لایت‌های C شکل، لوگوی بزرگ رنو در مرکز جلوپنجره و چراغ‌های عقبی که تا مرکز در صندوق بار امتداد پیدا کرده‌اند است. همچنین گفته می‌شود این طرح تکراری شده، اما با این حال جذاب و چشم‌نواز به نظر می‌رسد.

تنها شباهت دقیق بین دو خودروی مگان و تالیسمان به طراحی داشبورد بر می‌گردد، ولی محصول جدید رنو با مانیتور بزرگ عمودی، پشت آمپر دیجیتال و غربیلک فرمان اسپرت تزئین شده است.

مشخصات فنی مگان ۲۰۲۲ چیست؟

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر خودرویی مشخصات فنی آن است و اغلب مشتریان می‌خواهند بدانند که زیر کاپوت آن چه موتور یا پیشرانه‌ای خوابیده و آیا می‌تواند آنها را راضی کند یا خیر. همچنین یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای خریداران ایرانی، استهلاک خودرو است که بهتر است پایین باشد.

مگان ۲۰۲۲ مجهز به یک پیشرانه چهار سیلندر تنفس طبیعی شده که می‌تواند حداکثر قدرت ۱۱۵ اسب بخار و گشتاور ۱۵۶ نیوتن‌متر را تولید کند. این نسخه از مگان مجهز به پیشرانه‌ای ۱.۶ لیتری است و نیروی محرکه را از طریق یک گیربکس CVT یا ضریب متغیر به محور جلو منتقل می‌کند.

رنو مگان همچنین مدل دیگری با پیشرانه قوی‌تر ۲.۰ لیتری دارد که قادر است نهایت قدرت ۱۴۰ اسب بخار و گشتاور ۱۹۳ نیوتن‌متر را تولید کند. مصرف سوخت مگان ۱.۶ لیتری ۶.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر ارزیابی شده، در حالی که نسخه مجهز به موتور دو لیتری می‌تواند در هر صد کیلومتر تنها ۷.۷ لیتر سوخت مصرف کند. شتاب صفر تا صد موتور ۱۶۰۰ سی سی در ۱۳.۲ ثانیه و موتور ۱۹۹۸ لیتری در ۹.۹ ثانیه محقق خواهد شد.

گفتیم که سال‌ها پیش پارس خودرو نسل دوم مگان را در ایران مونتاژ و راهی بازار می‌کرد. مگان ۲۰۲۲ دقیقا همان مشخصات فنی را دارد که نسل دوم دارا بود. بنا بر آنچه خواندیم، مگان ۱.۶ لیتری یک خودروی اقتصادی و مقرون به صرفه به حساب می‌آید که می‌تواند نیازهای طیف گسترده‌ای از مشتریان را برطرف کند، در حالی که نسخه ۲ لیتری قادر است با توانمندی‌های نسبتا اسپرتی که دارد، کاربران جوان‌تر را راضی کند./ گجت نیوز

سرعت اینترنت ۵Gچقدر است؟

پس از مواجه با ورود نسل سوم و چهارم تلفن همراه در دنیا طی سال‌های گذشته، چند سالی است که صحبت از ۵G یا همان نسل پنجم تلفن همراه با ویژگی‌هایی مانند کاهش تأخیر، ظرفیت بالای دسترسی، قابلیت اطمینان بسیار بالا و قابلیت اتصال و ارتباط اشیاء در سطح وسیع، مطرح می‌شود.

سرعت اینترنت ۵Gچقدر است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از آنجا که اخبار نسل پنجم اینترنت در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری در انتظار اجرای آن فیلتر بورس چهارم هستند، کشورهای مختلفی با همکاری بزرگترین اپراتورهای اینترنت و غول‌های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نسل جدید از اینترنت‌ هستند.

در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی بود که اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تحت نظر سازمان ملل برنامه‌ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین‌المللی موبایلی (IMT) برای افق ۲۰۲۰ و فرای آن آغاز کرد؛ در نتیجه رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و راه‌اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت نسل پنجم در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از توانایی‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه رونمایی می‌کنند.

بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده در منابع و رسانه‌های خبری، می‌توان دریافت که برخی از کشورهای جهان در توسعه زیرساخت‌های لازم و برقراری آزمایشی و نهایی شبکه نسل پنجم اینترنت ۵G نسبت به سایر کشورها تمایل بیشتری از خود نشان داده‌اند تا با انعقاد قراردادهای همکاری با بزرگترین اپراتورهای مخابراتی، به کاربران و شهروندان خود امکان بهره‌مندی از خدمات اینترنت پرسرعت ۵G را اعطا کنند.

به طور کلی به نظر می‌رسد که کشورهای اروپایی سردمدار توسعه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G هستند که از جمله مهم‌ترین آنها انگلستان، آلمان، اسپانیا و هلند است و از کشورهای پیشگام در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه نیز می‌توان به چین، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، تایلند، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزی اشاره کرد.

همچنین شرکت اریکسون (سازنده تجهیزات مخابراتی سوئدی) در گزارش نیم سالانه "موبیلیتی" (تحرک پذیری) اعلام کرد با استقبال بالاتر از این فناوری در چین و آمریکای شمالی، شمار مشترکان موبایل ۵G در سطح جهانی در سال ۲۰۲۲ از فیلتر بورس چهارم مرز یک میلیارد نفر عبور خواهد کرد. در حالی که شمار مشترکان ۵G در سه ماهه نخست ۷۰ میلیون رشد کرد و به حدود ۶۲۰ میلیون مشترک رسید، شمار مشترکان ۴G، با ۷۰ میلیون افزایش، به ۴.۹ میلیارد مشترک رسید.

طبق این گزارش شبکه‌های ۵G یا نسل پنجم، سرعت بسیار بالاتری در مقایسه با نسل قبلی دارند و قابلیت‌های آینده‌گرا مانند رانندگی خودران را امکان پذیر می‌کنند. اشتراک های ۵G در سال ۲۰۲۷، به ۴.۴ میلیارد خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود شمار کاربران ۴G امسال به اوج رسیده و سپس کاهش پیدا می‌کند زیرا مشترکان به ۵G مهاجرت می‌کنند و اریکسون قبلا پیش بینی کرده بود شمار مشترکان ۴G در سال ۲۰۲۱ به اوج خواهد رسید؛ طبق این گزارش رشد شمار مشترکان ۵G به یک میلیارد نفر در سال میلادی جاری، دو سال زودتر از ۴G اتفاق می‌افتد که ۱۰ سال پس از راه اندازی شدن، به این نقطه عطف دست پیدا کرد.

در همین رابطه مجید هدایتی- کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره اینترنت ۵G اظهار کرد: اصولا فناوری‌های ارتباطی توسعه پیدا می‌کنند و روز به روز نسل آنها همانگونه که از اعداد آنها مانند ۴G ،۵G ،۶G و . مشخص بوده پیشرفته‌تر می‌شود و پتانسیل و ظرفیت این نسل از اینترنت درحال رشد است.

وی ادامه داد: منظور از نسل همان رشد اعداد است و دلیل اینکه اعداد افزایش و به اصطلاح بالاتر می‌رود این است هر فناوری که ایجاد می‌شود دست‌آوردهایی دارد که خود را از فناوری قبلی متمایز می‌کند و بزرگ‌تر می‌شود؛ به طور مثال اتفاقی که برای ۵G در مقایسه با ۴G رخ می‌دهد، سرعت را تا ۱۰۰ برابر بیشتر می‌کند و این مسئله یکی از فرصت‌هایی که می‌تواند برای مردم و مشاغل در آینده نیاز ضروری باشد و فرصت‌های شغلی جدیدی را تعریف و نیازهایی را که مقتضای فناوری ایجاد شود را پاسخگو باشد.

به گفته این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، درحال حاضر ممکن است صحبت درباره این نسل از اینترنت (۵G) ماورایی، غیر قابل تصور ودرک باشد؛ با وجود اینکه در کشور ما هم پیاده‌سازی شده است و اپراتورهای ارتباطی هم سعی کرده‌اند این فناوری را هم سو و با همین سرعت سایر کشورهای پیشرفته وارد کشور کنند اما در حال حاضر صحبت کردن درباره این فناوری برای مردم خیلی قابل ملموس و قابل درک نیست.

هدایتی با بیان اینکه اینترنت ۵G سرعت انتقال سریع و تأخیر بسیار کمی دارد، تشریح کرد: پهنای باند این نسل از اینترنت بسیار بالاست، بنابراین اگر فناوری ۵G را مصداق یک اتوبان در نظر بگیریم، شاید فناوری ۴G یک اتوبان دو باندی و فناوری ۵G همان اتوبان با چهار باند باشد، بنابراین سرعت و کیفیت آن بالاتر می‌رود.

وی در ادامه سخنانش گفت: طبق گزاش‌های منتشره اعلام شده در سال جاری انتظار می‌رود تعداد اتصالات جهانی ۵G به یک میلیارد برسد که رقم بسیار عجیبی است، رقمی که پیش بینی می‌کردند تا سال ۲۰۲۵ دو برابر می‌شود و این نشان می‌دهد شوق و عطش جهانی به استفاده از این فناوری نوظهور بسیار بالاست، چراکه بسیار کارآمد است.

به گفته این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ممکن در ابتدا این نسل از اینترنت زیاد نیاز و ضرورت استفاده مردم نباشد و ۵G آمده تا صنایع را به یکدیگر متصل، اینترنت اشیاء را رونق دهد و جراحی از راه دور را پس از سال‌ها شعار اجرایی کند، چنانچه این امر در کشور ما انجام شد. جراحی از راه دور یک فناوری فوق العاده است که در سایر کشور ها مانند ایران استفاده می‌کنند. بنابراین این نسل از اینترنت آمده تا اتفاقاتی را ایجاد کند که در گام اول به نفع صنایع مانند پتروشیمی، نفت خودرو و حتی رسانه است و در گام بعدی مردم و عموم را مخاطب قرار می‌دهد. کره جنوبی هم جزو اولین کشورهایی بود که توانست این نسل از اینترنت را توسعه دهد و به عنوان پیشتاز در زمینه توسعه ۵G شناخته شود و پس از آن هم چین و ایالات متحده آمریکا قرار دارند.

وی در ادامه سخنانش با تأکید کرد بر اینکه برای لمس هدف ایجاد این نسل از فناوری باید به موارد کاربردی آن مراجعه کرد، تشریح کرد: بنابراین با توجه به سرعت بالا و پهنای باند اینترنت ۵G تعدادی موارد کاربردی دارد که نهایتا می‌تواند صنعت لجستیک ما را براساس اطلاعات به لحظه و ثانیه‌ای که جابه‌جا می‌کند، هوشمند کند و در مواردی مانند بهبود عملیات تولید و آموزش از راه دور و سایر موارد استفاده کرد.

هدایتی در ادامه سخنانش بیان کرد: در دوران کرونا بسیاری از کشورها درگیر آموزش بودند، در کشور ما هم از زمانی که دورکاری اعلام شد، با استفاده از پلت‌فرم شبکه شاد، آموزش یک ساعت هم تأخیر نداشت و زمانی که اینترنت ۵G روی کار آید، پلت‌فرم ذکر شده می‌توان توسعه، گسترش و به‌روزتر شود.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا اپراتورها باوجود اینکه پتانسیل لازم را دارند، این نسل از اینترنت را همه‌گیر نمی‌کنند و توسعه وسیعی نمی‌دهند گفت: علت آن این است که به صرفه اقتصادی نیست و این استقبال از سوی مردم دیده نمی‌شود چون سرعت به قدری بالا می‌رود که میزان استفاده را متوجه نمی‌شوند و از سوی دیگر نیاز مردم هم نیست و در همه جای دنیا از اینترنت مبتنی بر ۴G استفاده می کنند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که در سطح جهانی این انتظار می‌رود که اینترنت ۴G حداقل تا یک دهه دیگر به همین روال پیش برود اما احتمال می‌دهم که این یک دهه با کمک اشتراک گذاری طیف پویا (DSS) بیشتر هم بشود؛ درواقع طول عمر بیشتری برای اینترنت ۴G ایجاد می‌کند. (DSS) یک فناوری و آنتن جدیدی است که امکان استفاده موازی از ۴G و ۵G را در یک باند فرکانسی فراهم می‌کند و در واقع این فناوری تقاضا را برای این نسل از ارتباطات در یک زمان واقعی به صورت پویا فراهم می‌کند.

هدایتی افزود: درحال حاضر ما فقط آنتن‌هایی را داشتیم که مبتنی بر یک دامنه فیلتر بورس چهارم کار می‌کنند و قادرند که به یک تعداد مشترک سرویس ارائه دهد اما فناوری (DSS) این مشکل را حل می کند و به همین خاطر احساس می‌شود استفاده از اینترنت ۴G حتی بیش از یک دهه دیگر طول بکشد.

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تصریح کرد که نسل پنجم اینترنت در ایران در اپراتورهای تلفن همراه راه‌اندازی شده است و در نقاط مشخصی در حال ارائه سرویس است اما مخاطب آن کاربران عادی نیستند و درنهایت ممکن است اپراتورها در سطح شهر یا مناطق خاصی وای فای ۵G روشن کنند و مردم از آن استفاده کنند، اما به دلیل مسائل هزینه‌ها و مسائل اقتصادی، مخاطب اصلی آن بیشتر صنایع هستند.

طبق این گزارش چند سالی است که این نسل از اینترنت در ایران توسط اپراتورهای تلفن همراه راه اندازی شده و فعالیت خود را در چند استان کشور آغاز کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.