محاسبه سود تجارت


وام بانک صادرات

نحوه محاسبه کارمزد ضمانتنامه بانکی

، پرداخت وجه معین مورد تعهد اشخاص حقیقی با حقوقی را در قبال ذینفع در مدتی معلوم ، تضمین نماید.

ارکان ضمانت نامه ها:

1- متفاضی = ضمانت خواه یا مضمون عنه یا مدیون اصلی

2- ذینفع = ضمانت گیر یا مضمون له

3- مبلغ ضمانت نامه =وجه الضمان

4- ضامن = بانک (صادر کننده ضمانت نامه/تضمین کننده مضمون عنه)

5- سررسید = تاریخ انقضای ضمانت نامه

6- موضوع ضمانت نامه = عنوان برگه ضمانت نامه / تضمین پرداخت وجه معین به مضمون له

بانک مرکزی ج.ا.ا نرخ کارمزد انواع ضمانت نامه ها را براساس نوع وثیقه ای که بانک ها برای تضمین از متقاضی اخذ می کنند، معین و به بانک ها ابلاغ می نمایند

شناسه مربوطه

نوع وثیقه/اقدام

حداکثر مبلغ کارمزد

1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه، مزایده و سایر ضمانت نامه ها

در مقابل 100 درصد وجه نقد

مقطوع 500،000 ریال

در مقابل سپرده مدت دار ( ریالی )

0.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل سپرده مدت دار ( ارزی )

0.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل طلا*

0.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل ضمانت نامه هاي موسسات اعتباري داخلي

0.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي-ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران و ساير صندوق هايي كه به موجب قانون تاسيس مي شوند.

0.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل ضمانتنامه های بانک های خارجی معتبر

1.75 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک**

0.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل سایر اوراق بهادار***

1 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل سهام پذيرفته شده در بورس****

1 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

درمقابل اموال غير منقول سهل البيع (با تشخيص بانك)

1 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

درمقابل ساير اموال غير منقول

1.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در قبال توثيق سند كشتي و هواپيما داراي بيمه نامه معتبر

1.5 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

درمقابل سفته معتبر

2.25 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

در مقابل رسيد انبارهاي عمومي

2 درصد مبلغ در سال حداقل 500،000 ريال

تمديد و تجديد ضمانت نامه

كارمزد تمديد برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمديد حداقل 500،000 ریال

تقليل ضمانت نامه

كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه به نفع بانك، محاسبه و مسترد مي گردد. در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه(500،000 ريال) غير قابل برگشت ميباشد

ابطال ضمانت نامه قبل از سررسيد

كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه به نفع بانك، محاسبه و مسترد مي گردد. در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه( 500،000 ريال) غير قابل برگشت ميباشد.

صدور المثني ضمانتنامه هاي بانكي

مقطوع 500،000 ریال

* سکه طلا، شمش طلا و . ( حداکثر تا 80درصد ارزش روز )

** انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مجاز، اوراق گواهی سپرده خاص و عام

*** انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی، نهاد های عمومی، صکوک، اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و .

**** حداکثر تا 40 درصد ارزش بازار

نحوه محاسبه كارمزد در خصوص ضمانتنامه هاي داراي محاسبه سود تجارت وثائق تركيبي: پس از كسر سپرده نقدي از مبلغ كل ضمانتنامه، بر اساس بالاترين سهم

وثائق و در صورت برابري سهم وثائق بر اساس بالاترين ريسك هاي مترتب بر وثائق (مطابق ترتيب وثائق در جداول فوق)، محاسبه گردد.

نکته ها:

1- از آنجایکه روز صدور ضمانت نامه و روز سررسید ضمانت نامه (بر خلاف محاسبه سود تسهیلات که فقط روز پرداخت یا روز سررسید اعمال می شود) هردو رو

ز در نظر گرفته می شود لذا در محاسبه، مدت به روز بعلاوه یک می شود.

2- نرخ کارمزد در زمان تمدید ضمانت نامه معادل نرخ کارمزد زمان صدور است ولی مدت به روز بعلاوه یک نمی شود زیرا روز سررسید قبلا در محاسبه کارمزد صدور

ضمانت نامه لحاظ شده است.

3- حداکثر مدت ضمانت نامه یک سال شمسی است.

4- کارمزد صدور ضمانت نامه نقدی مقطوع 500،000 ریال

5- تقلیل ضمانت نامه ; کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد مي گردد. در هر

حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه( 500،000ريال) غير قابل برگشت مي باشد.

6- ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید; كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد

در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه(500،000ريال) غير قابل محاسبه سود تجارت برگشت مي باشد.

7- فرمول مجاسبه کارمزد ضمانت نامه بانکی :

کارمزد ضمانت نامه = ( 365 * 100) / ( ( مدت به روز ) * نرخ وثیقه * ( مبلغ سپرده نقدی - مبلغ ضمانت نامه)

محاسبه برگشت کارمزد ضمانت نامه قبل از سررسید

مشروط بر اینکه فاصله تاریخ ابطال ضمانت نامه (قبل از سررسید) تا تاریخ سررسید بیش از یک ماه باشد کارمزد مدت روزهای استفاده شده ضمانتنامه تا روز ابطال بعلاوه یک ماه محاسبه و مابقی به حساب متقاضی برگشت می شود.

به عبارتی کارمزد مدت باقی مانده تا سررسید منهای یک ماه محاسبه و مابقی به حساب متقاضی مسترد می گردد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

با توجه به قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که جایگزین قانون سابق شده است، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به احراز شرایطی است که در ماده 522 قانون اخیرالذکر احصا شده است.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود شرایط ذیل، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد :

 • موضوع دعوا دین باشد : چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه قابل استماع نیست.
 • موضوع دعوا، وجه نقد رایج کشور باشد : ارزهای خارجی به جهت رایج نبودن مشمول این ماده نمی شوند.
 • از سوی طلبکار مطالبه شده باشد : برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
 • مدیون با وجود تمکن از پرداخت خودداری نماید : در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تادیه معاف خواهد شد.
 • تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه : این شاخص از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

بنا به ماده 304 قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد و اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد. بنابراین هرگاه سفته در سال 1399 صادر شده باشد اما دارنده سفته، در سال 1403 اعتراض و طرح دعوا نماید، خسارت تاخیر تادیه به این 4 سال تعلق نمی گیرد بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست(مطالبه) محاسبه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه اظهار میدارد طبق مادتین 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض محسوب می شود و مقصود از عبارت از روز اعتراض، تاریخ ثبت واخواست نامه در دفتر دادگاه است نه تاریخ ابلاغ واخواست.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نسبت به خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به تقدیم دادخواست از سوی دارنده می باشد. دادگاه رسیدگی کننده در صورت احراز شرایط قانونی، صادر کننده را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان ثبت اعتراض عدم تادیه می نماید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

اگر میزان خواسته مندرج در دادخواست، بیش از دویست میلیون ریال نباشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف محل اقامت خوانده قرار داشته و اگر خواسته بیش از دویست میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

وام بانک صادرات

مشاوره تلفنی بانکی

وام در بانک صادرات انواع مختلفی دارد در بخش وام و ضمانت نامه های بانک صادرات می توان موارد زیر را نام محاسبه سود تجارت برد:

 • تسهیلات اعطائی مرابحه
 • تسهیلات قرض الحسنه
 • تسهیلات مضاربه
 • تسهیلات جعاله
 • تسهیلات سلف
 • تسهیلات مشارکت مدنی
 • تسهیلات اجاره به شرط تملیک

در این مطلب قصد داریم انواع وام بانک صادرات را معرفی کنیم

پیشنهاد ویژه به متقاضیان دریافت وام بدون سپرده ( فوری )

با توجه به شرایط سخت دریافت این نوع وام و مدت انتظار بالای آن برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم

 • معرفی پکیج ویژه
 • وام های بانک ملی
  • وام ۱۰تا ۵۰میلیونی بانک ملی
  • وام جعاله ضروری (فوری) بانک ملی
  • وام ۱۰۰میلیونی برروی سند ملکی
  • وام خریددین بانک ملی ویژه اصناف(تنزیل چک)
  • وام درقبال سپرده بانک ملی فوری وبدون ضامن

  وام های بانک ملت

  • وام کارت اعتباری ۱۰ تا۵۰میلیون تومانی
  • وام کارت اعتباری بدون نیاز به پیش فاکتور
  • وام کارت اعتباری درهرموردی که نیاز دارید می توانید هزینه کنید
  • وام کارت اعتباری۱ تا ۴ ساله
  • وام کارت اعتباری برروی سند ملکی بدون نیاز به ضامن
  • وام ۱۵۰ و۶۰۰میلیون تومانی بانک ملت
  • وام ویژه اصناف (دارندگان کارتخوان )
  • وام ویژه متخصصین

  وام های بانک شهر

  • وام ۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی
  • وام مرابحه خرید کالا
  • وام تعمیر واحد مسکونی با کپی سند
  • وام های ۱تا۴ساله

  وام های بانک اقتصاد نوین

  • وام های ۱۰تا ۱۰۰میلیون تومانی
  • وام های بدون گردش حساب
  • وام ۵۰میلیون تومانی با سررسید یکساله
  • وام ۲۰میلیون تومانی ۴ درصدی

  وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران

  • وام ارزان قیمت۴ درصدی
  • وام اعتبار درحسابجاری
  • وام فوری ۱۰روزه طرح حمایتی
  • وام ۴۰میلیونی طرح حمایتی
  • وام با سپرده گذاری بدون مسدودی
  • وام طرح اندوخته اجتماعی ۲٫۵برابر معدل حساب
  • وام طرح بانوان
  • وام طرح۱*۲
  • وام طرح ویژه اصناف وخدماتی

  محاسبات سود وقسط انواع وام ها

  توصیه می محاسبه سود تجارت کنیم قبل از هر اقدامی حتما پکیج وام های ویژه ۱۳۹۹ را مطالعه کنید

  **معرفی وام های ویژه با شرایط خاص که عموم مردم از آن بی خبرند**

  برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید

  انواع تسهیلات و تعهدات بانک صادرات به شرح زیر است :

  • مرابحه
  • قرض الحسنه
  • فروش اقساطی
  • مضاربه
  • جعاله
  • سلف
  • مشارکت مدنی
  • اجاره به شرط تملیک
  • صندوق توسعه ملی
  • ضمانت نامه

  تسهیلات و تعهدات ارزی بانک صادرات :

  • تسهیلات اعطایی
  • فاینانس و ریفاینانس
  • ضمانت نامه
  • تنزیل اسناد و اعتبارات و بروات ارزی
  • سامانه تقاضای اینترنتی مشتریان ارزی
  • صندوق توسعه ملی

  در ادامه نحوه دریافت و شرایط انواع وام بانک صادرات معرفی خواهیم کرد

  وام بانک صادرات مرابحه

  وام بانک صادرات

  وام بانک صادرات

  مرابحه قراردادی است که به موجب آن بانک ، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، ‌آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی درسررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.

  مدارک مورد نیاز برای دریافت وام مرابحه بانک صادرات

  • تصویر آخرین پروانه بهره برداری
  • تصویر کارت شناسایی کارگاه
  • تصویر جواز کسب
  • استشهاد محلی
  • تصویر گواهی فعالیت صنعتی
  • پیش فاکتور خرید
  • تصویر کارت بازرگانی (حسب مورد)
  • تصویر سند مالکیت(حسب مورد)

  حداکثر مدت قرارداد جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی، خدماتی به شرح زیر است :

  • برای تهیه کالاها و خدمات مصرفی حداکثر یک سال و برای تهیه ماشین آلات و تاسیسات حداکثر ۳ سال طبق تشخیص و نظر بانک می باشد.
  • مدت زمان قرارداد برای واحدهای بازرگانی در صورت تسویه در سررسید قرارداد ۳ ماه و در غیراینصورت حداکثر ۶ ماه می باشد.

  نرخ سود دوران بازپرداخت مرابحه (دفعی، اقساطی) معادل نرخ سود عقود غیر مشارکتی با توجه به مدت دوران بازپرداخت براساس ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی می باشد.
  درصورت پرداخت تسهیلات به صورت مرابحه نقدی و تسویه آن طی همان روز کاری توسط متقاضی، صرفاً سودی معادل نیم درهزار بهای تمام شده کالا یا خدمات اخذ می گردد.

  نحوه بازپرداخت :

  وام بانک صادرات قرض الحسنه

  وام بانک صادرات

  وام بانک صادرات

  مدارک مورد نیاز برای دریافت وام بانک صادرات به صورت قرض الحسنه به شرح زیر است

  مدارک هویتی :
  استعلام از وزارت تعاون یا ادارات کل تعاون (در مورد شرکتهای تعاونی). مدارک مربوط به ثبت و اشتغال به کار شرکت های تعاونی و کارگاهها و واحدهای تولیدی و مدارک مربوط به شناسائی متقاضی (شناسنامه متقاضی، مدیران شرکتهای تعاونی یا واحدهای تولیدی). سند ازدواج (در خصوص اعطای وام ازدواج). اصل و رونوشت نسخه اول صورتحساب بیمارستان، گواهی پزشک مربوطه در خصوص عمل جراحی، گواهی بیهوشی، معرفی نامه سازمان و موسسات مربوط به بیماریهای خاص (تالاسمی، هموفیلی، کلیوی، سرطانی و …) حسب مورد (در خصوص قرض الحسنه بیماری) . سند اوراق مالکیت مربوط به واحد های مسکونی (در مورد تعمیر مسکن) . مدارک مربوط به اشتغال به تحصیل و میزان شهریه پرداختی (‌در مورد کمک هزینه تحصیلی) سایر مدارک و مجوزهای لازم بر حسب مورد.
  تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و یا گواهی اشتغال به کار متقاضی دریافت وام و ضامن، انجام استعلام شغلی متقاضی، استعلام تسهیلاتی و حساب جاری متقاضی و ضامن، استعلام داخلی و tmsl متقاضی و ضامن

  وام بانک صادرات مضاربه

  قراردادی است که به موجب آن بانک عهده دار تامین سرمایه ( نقدی ) می گردد با قید اینکه مشتری با آن تجارت کرده و در سود حاصله بانک را شریک نماید

  هدف این وام تامین سرمایه نقدی تجار و بازرگانان جهت خرید و فروش کالا است .

  موارد اعطای تسهیلات : در مواردی که کالا خرید و فروش می شود و نیازی به تغییر ظاهری و یا ماهوی ندارد، قابل اجرا می باشد و می تواند شامل : خرید و فروش کالا در داخل کشور گردد .

  مدارک مورد نیاز :

  • درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام
  • تصویر برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعالیت
  • کلیه موافقت نامه ها و مجوزهای فعالیت متقاضی دارای اعتبار ( آخرین پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، پروانه کسب، کارت بازرگانی و … ) صادره از سوی مراجع ذیصلاح
  • پیش فاکتور خرید حقیقی
  • تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و یا گواهی اشتغال به کار متقاضی دریافت وام و ضامن
  • انجام استعلام شغلی متقاضی، یک برگ از قبوض آب / برق / گاز یا تلفن
  • حقوقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مدیران و امضاء داران و ضامن، تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت، شرکت نامه، اظهار نامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسیس، آگهی آخرین روزنامه رسمی، اظهار نام مالیاتی مربوط به دو دوره مالی گذشته

  هزینه ها :

  • تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ١٢۵٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقی ٢۵٠٠٠٠ ریال می باشد .
  • کارمزد تهیه گزارش کارشناسی و سایر کارمزدهای متعلقه طبق آخرین دستور العملهای بانک .
  • اموال و وثائق تسهیلات اعطائی مطابق با بخشنامه های جاری بانک بیمه می گردد .
  • هزینه های قابل قبول : قیمت خرید کالا، حمل و نقل کالا، هزینه بسته بندی کالا، هزینه انبارداری کالا، هزینه بیمه و حق ثبت سفارش کالا، هزینه های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه توقیف و انتظار نوبت کشتی، هزینه مالیات بر ارزش افزوده.

  بازپرداخت :

  جزو عقود کوتاه مدت می باشد و متناسب با یک دوره خرید و فروش ، مشروط به اینکه از یک سال تجاوز ننماید، تعیین می شود.

  نحوه محاسبه سود :

  مدت به روز × نرخ سود × سرمایه = حداقل سود مورد نیاز ١٠٠×٣۶۵
  در سالهای کبیسه در مخرج عدد ٣۶۶ به جای ٣۶۵ آورده می شود

  وام بانک صادرات جعاله

  وام بانک صادرات

  وام بانک صادرات

  هدف : ​جهــــت گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی در کلیه بخشــهای اقتـــصادی قابل اعــطا می باشد

  موارد اعطای تسهیلات :

  امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی عبارتند از :

  • تکمیل و تعمیر مسکن
  • تهیه ، تامین و تعمیرات ماشین آلات
  • تاسیسات و لوازم تولید و در واحدهای تولیدی و خدماتی
  • تهیه و تامین مواد اولیه ، قطعات یدکی و ابزار کار در واحدهای تولیدی و خدماتی
  • تعمیرات خودروهای سنگین و نیمه سنگین در واحدهای تولیدی و خدماتی
  • صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
  • خرید و فروش کلیه محصولات و کالاهای داخلی
  • ایجاد ، تکمیل و توسعه کلیه طرحهای تولیدی و خدماتی.

  قوانین :

  حداقل ٢٠% هزینه های برآورد شده جهت انجام کار بعنوان پیش دریافت از متقاضی برای تسهیلات بالاتر از مبلغ ١٠٠ میلیون ریال اخذ می گردد. سقف تسهیلات اعطائی معادل ٨٠% هزینه های برآورد شده می باشد و حسب مورد حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده، وفق بخشنامه های جاری بانک می باشد. لازم است قبل از انعقاد قرارداد ، عملیات موضوع جعاله در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت تسهیلات (اصل و سود) بانک در طول مدت قرارداد اطمینان حاصل گردد. طرح های تولیدی و یا خدماتی می بایست از لحاظ اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی قرار گیرند. در اعطای تسهیلات جعاله تا مبلغ یکصد میلیون ریال، اخذ پیش دریافت از متقاضی مجاز نمی باشد.

  از پیشینه بانک تجارت تا وام در قالب طرح‌ های تسهیلاتی

  وام بانک تجارت در قالب طرح‌های متنوع تسهیلاتی به متقاضیان ارائه می‌شود. بانک تجارت مانند سایر بانک‌ها برای گردش مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف جامعه نموده است؛ بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در قالب تسهیلات و وام بانک تجارت انجام می‌شود.

  بانک تجارت

  پیشینه بانک تجارت

  در سال ۱۳۵۸ از تجمیع بانک‌های بین‌المللی ایران و ژاپن، بانک تجارتی ایران و هلند، بانک ایران و انگلیس،‌ بانک ایران و خاورمیانه، بانک اعتبارات ایران، بانک ایرانشهر، بانک شهریار، بانک صنایع ایران، بانک ایرانیان و بانک کار؛‌ و ادغام این بانک‌ها در یکدیگر، بانک تجارت تأسیس شد.

  سرمایه اولیه بانک تجارت

  سرمایه پایه این بانک بیش از ۳۹ میلیارد ریال بوده و با مالکیت دولت ج.ا.ایران به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت اداره ثبت شرکت‌ها رسید. بانک ایران و روس نیز در سال ۱۳۶۰ به این مجموعه اضافه شد و رقم بانک‌های شرکت‌کننده به دوازده رسید.

  امتیاز بانک

  پیشآهنگی بانک تجارت در خدمات بانک‌داری بین‌المللی و بانک‌داری الکترونیک، یکی از امتیازات این بانک است؛ در عرصه بانک‌داری بین‌الملل؛ این بانک برای اولین بار در میان سایر بانک‌های کشور از شبکه سوئیفت استفاده نمود.

  سال سرنوشت ساز بانک

  در سال ۱۳۸۷؛ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام این بانک که به عنوان یک بانک دولتی دارای سهامی خاص بود، به سهامی عام تغییر یافت.

  این تغییر مالکیت در ساختار بانک تجارت؛‌ منجر به بازنگری در استراتژی‌ها و مأموریت‌های این بانک شد. در حال حاضر رویکرد اصلی بانک تجارت، توجه به شرایط حاکم بر بازار و‌ مشارکت در مشاغل جذاب مرتبط با حوزه بانک است.

  فعالیت عام المنفعه

  بانک تجارت با مشارکت در ساخت مراکز آموزشی و بهداشتی، ارائه تسهیلات در قالب وام بانک تجارت به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی، شرکت در جشنواره‌های دانشجویی به عنوان حامی مالی و نیز ارائه تسهیلات در قالب وام بانک تجارت به بخش صنعت نقش خود را در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی پذیرفته است. بیش از ۱۶۰۰ شعبه از شعب ریالی و ارزی بانک تجارت در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات بانکی به مشتریان می‌باشد.

  بخش‌های خدماتی بانک تجارت

  وام بانک تجارت در بخش‌های مختلف جامعه به متقاضیان ارائه می‌شود. وام بانک تجارت در قالب طرح‌های متنوعی قابل دریافت است. بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، بخش صنعت و معدن، بخش خدمات و پیمانکاری، بخش بازرگانی، بخش اشخاص و تسهیلات از محل صندوق سپرده، بخش‌های مختلفی است که بانک تجارت خدمات بانکی خود از جمله تسهیلات و وام بانک تجارت را به متقاضیان و فعالان این بخش‌ها عرضه می‌نماید.

  توضیح تکمیلی

  در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، تسهیلات و وام بانک تجارت به دو صورت ۱٫ طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای؛ ۲٫ تأمین سرمایه در گردش در بخش کشاورزی ارائه می‌شود.

  در بخش صنعت و معدن نیز وام بانک تجارت و تسهیلات این بانک به دو صورت ۱٫ تأمین سرمایه در گردش ۲٫ طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای ارائه می‌شود.

  در بخش ساختمان؛ وام بانک تجارت به دو صورت ۱٫ مسکن انفرادی ۲٫ طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای ساختمان تجاری و انبوه‌سازی مسکن ارائه می‌شود.

  در بخش خدمات و پیمانکاری نیز وام بانک تجارت به دو صورت ۱٫ طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای ۲٫ تأمین سرمایه در گردش به متقاضیان ارائه می‌گردد.

  در بخش بازرگانی، وام بانک تجارت در دو بخش داخلی و خارجی قابل ارائه است.

  در بخش اشخاص،‌ وام بانک تجارت در انواع قرض‌الحسنه، طرح زمرد، طرح الماس، تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات و فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به اشخاص حقیقی عرضه می‌شود.

  سایر طرح‌های تسهیلاتی بانک تجارت در قالب طرح تسهیلاتی آنی، طرح سپرده تسهیلاتی متخصصین، طرح کریمان، طرح آنی پزشکان و طرح کارآمد می‌باشد.

  Bank Tejarat

  طرح تسهیلات آنی

  اشخاص حقیقی با افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در بانک تجارت می‌توانند علاوه بر بهره‌مندی از سود سپرده، از تسهیلاتی که برای این طرح تعریف شده به همراه نرخ سود ترجیحی نیز بهره‌مند شوند. در طرح تسهیلات آنی،‌ ۲۴ ساعت پس از افتتاح حساب سپرده و تکمیل مدارک بانکی،‌ افراد قادر به دریافت این تسهیلات خواهند بود. قرارداد تسهیلات طرح آنی به صورت عقد مرابحه عادی است. سپرده‌های این طرح یکساله هستند و با سودهای ۵%؛ ۱۰% و ۱۵%‌ ارائه می‌شوند. نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس مدت قرارداد و سقف تسهیلات اعطایی تعیین می‌گردد.

  جدول تسهیلات آنی ۵ درصدی

  مدت قرارداد (اقساط) سود تسهیلات ضریب تسهیلات
  ۱۲ ماه ۴ درصد ۷۵ درصد سپرده
  ۱۲ ماه ۷ درصد ۸۰ درصد سپرده
  ۲۴ ماه ۴ درصد ۸۰ درصد سپرده
  ۲۴ ماه ۷ درصد ۸۵ درصد سپرده
  ۳۶ ماه ۴ درصد ۸۰ درصد سپرده
  ۳۶ ماه ۷ درصد ۸۵ درصد سپرده

  جدول تسهیلات آنی ۱۰ درصدی

  مدت قرارداد (اقساط) سود تسهیلات ضریب تسهیلات
  ۱۲ ماه ۱۰ درصد ۷۵ درصد سپرده
  ۱۲ ماه ۱۳ درصد ۸۰ درصد سپرده
  ۲۴ ماه ۱۰ درصد ۸۰ درصد سپرده
  ۲۴ ماه ۱۳ درصد ۸۵ درصد سپرده
  ۳۶ ماه ۱۰ درصد ۸۰ درصد سپرده
  ۳۶ ماه ۱۳ درصد ۸۵ درصد سپرده

  جدول تسهیلات آنی ۱۵ درصدی

  مدت قرارداد (اقساط) سود تسهیلات ضریب تسهیلات
  ۱۲ ماه ۱۸ درصد ۶۰ درصد
  ۲۴ ماه ۱۸ درصد ۶۵ درصد
  ۳۶ ماه ۱۸ درصد ۷۰ درصد

  جامعه هدف

  جامعه هدف در طرح سپرده تسهیلاتی متخصصین شامل پزشکان،‌ دندانپزشکان و داروسازان دارای مجوز سازمان نظام پزشکی؛ وکلای دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری، مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی، سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه سردفتری از کانون سردفتران اسناد رسمی و مدیران مشتریان ارزنده بانک می‌باشد.

  شرایط تسهیلات تخصصی

  در این طرح حداقل مدت سپرده‌گذاری ۲ ماه بوده و نرخ سود تسهیلات از ۱۵% به بالا محاسبه می‌شود. سقف تسهیلات اعطایی به پزشکان متخصص و دندانپزشکان و داروسازان تا ۵ میلیارد ریال بوده و به سایر مشمولین جامعه هدف تا ۱۵ میلیارد ریال تعلق خواهد گرفت.

  طرح کریمان

  در طرح کریمان نیز شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه این طرح،‌ می‌توانند نسبت به معرفی اشخاص حقیقی نیازمند و مؤسسات عام المنفعه و خیریه؛ جهت برداشت از تسهیلات این حساب قرض‌الحسنه، اقدام نمایند. دریافت تسهیلات این طرح در همان روز افتتاح سپرده امکان‌پذیر است. مبلغ سپرده در حساب قرض‌الحسنه ویژه طرح کریمان ۳۰ میلیون ریال است و نرخ کارمزد تسهیلات این طرح ۲% بوده و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۶۰ ماه در نظر گرفته شده است؛ مبلغ تسهیلات این طرح حداقل ۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵ میلیارد ریال خواهد بود.

  • در این طرح اهل تسنن نظر ویژه شده است.
  • ضامن تسهیلات مبلغ افتتاح حساب می باشد.

  وام قرض الحسنه برای بیمار

  • ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به هزینه های درمانی که از طرف مراکز درمانی یا پزشک معالج صادر گردیده و حداکثر بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد (برای بیماران کلیوی یکسال).
  • پرداخت قرض الحسنه برای جراحیهای زیبایی ممنوع است.
  • متقاضی تسهیلات قرض الحسنه می تواند برای درمان بیماری و یا جراحی بستگان درجه اول ودرجه دوم تحت تکفل خود درخواست قرض الحسنه نماید.
  وام ودیعه قرض الحسنه مسکن

  چون متقاضیان تامین مسکن عمدتاً افرادی هستند که بابت تامین ودیعه یا پیش پرداخت اجاره درخواست استفاده از تسهیلات مذکور را می نمایند ، در اینصورت با دریافت مدارک مثبته (اجاره نامه رسمی یا عادی) اعطای تسهیلات امکان پذیر می باشد.

  طرحی به نام فرصت

  بانک طرحی به نام فرصت برای شاغلین و بازنشسته ها دارد که با گردش مالی حسابشان در کوتاه مدت نسبت به شرایطشان می توانند وام بگیرند.

  • خواب دو ماه حساب و گردش مالی ۱۲۰، درصد موجودی وام می شود
  • خواب سه ماه حساب و گردش مالی۱۴۰، در صد محاسبه سود تجارت موجودی وام می شود

  نقش وام‌چی در معاملات وام بانک تجارت

  وام‌چی بر اساس رسالتی که برای سایت خود تعریف نموده، زمینه آشنایی متقاضیان و فروشندگان انواع وام بانکی را فراهم نموده است. بر این اساس، فضایی که وام‌چی جهت درج آگهی‌های خرید و فروش وام طراحی نموده؛ امکان رؤیت آگهی‌های ۶۰ روز اخیر در زمینه تقاضا و عرضه انواع وام بانکی را برای کاربران تأمین نموده است. وام بانک تجارت از جمله وام‌هایی است که صاحبان امتیاز آن،‌ می‌توانند شرایط وام خود را در قسمت آگهی‌ها درج نموده و در معرض دید متقاضیان قرار دهند؛ همچنین متقاضیان این وام نیز می‌توانند با درج شرایط وام درخواستی خود در بخش آگهی‌ها، صاحبان این امتیاز را نسبت به نیاز خود آگاه سازند. قابل ذکر است که جهت امنیت معاملات وام بانک تجارت در فضای مجازی، تدابیر مختلفی از سوی تیم حقوقی وام‌چی در نظر گرفته شده است؛‌ توصیه می‌شود متقاضیان و فروشندگان انواع وام بانکی پیش از اقدام به خرید و فروش وام در این فضا یا سایر سایت‌های مرتبط،‌ ابتدا توصیه‌ها و مشورت‌های لازم را از مشاوران حقوقی وام‌چی دریافت نمایند.

  بانک تجارت سود روزشمار خود را تا 20 درصد افزایش داد

  بانک تجارت سود روزشمار خود را تا 20 درصد افزایش داد

  به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانک،مشاهدات میدانی خبرنگار ما از سطح شعب این بانک حکایت از افزایش قابل ملاحظه نرخ سود سپرده های روزشمار دارد.

  بر اساس اطلاعیه ای که در پشت باجه های شعب این بانک نصب شده هیات مدیره این بانک از ۸ آبان ماه تصمیم به افزایش نرخ سود کرده است.بانک تجارت پیش از این به سپرده های روزشمار نرخ سودی معدل ۷ درصد پرداخت می کرد.

  هیات مدیره بانک تجارت بر اساس مصوبه جدید به مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون ریال همان نرخ ۷ درصد را لحاظ کرده و برای مبالغ بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال ۱۴ درصد سود پرداخت می کند.

  همچنین اگر سپرده گذار مبلغی بین یکصد تا دوست و پنجاه میلیون ریال داشته باشد سود ۱۶ درصدی، اگر مبلغ بین دوست و پنجاه تا ۵۰۰ ملیون ریال باشد سود ۱۸ درصدی محاسبه و پرداخت می شود.همچنین مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال مشمول سود ۲۰ درصد قرار گرفته اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.