سرمایه‌گذاري مستقیم


تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب

در طی دهه‌های اخیر، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی بیشتر نمایان شده است و تأثیر آن روی سایر مولفه‌ها از جمله نهادها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی شکاف نهادی ایران و کشورهای منتخب طی دوره‌ زمانی 2001-2017 می­باشد. بدین منظور از روش داده‌های تابلویی و رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته برای کشورهای منتخب استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنی‌دار و منفی بر شکاف نهادی دارد. متغیر جمعیت در کشور میزبان (ایران) تأ‌ثیر معنی‌دار و منفی بر شکاف نهادی دارد ولی متغیر جمعیت در کشورهای منتخب تأثیر بی‌معنی و مثبت بر شکاف نهادی دارد. متغیر رشد اقتصادی در کشور میزبان (ایران) تاثیر منفی و غیر­معنی­دار و در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی­دار بر شکاف نهادی دارد و متغیر فاصله جغرافیایی تأثیر معنی‌دار و مثبت بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Foreign Direct Investment on Institutional gap between Iran and Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Salmani Bishak 1
 • Zahra Karimi 2
 • Ulduz Masumi 3
 • Faranak Bastan 4

In recent decades, the flow of foreign direct investment has been more visible in the global economy, and its impact on other factors including the institution is considered. The aim of this study is investigating the effects of foreign direct investment on institutional gaps between Iran and selected countries during the period 2001-2017. For this purpose, panel data method and generalized least squares approach have been used for selected countries. The results of the study show that foreign direct investment has a significant and negative effect on the institutional gap. The population variable in the host country (Iran) has a significant and negative effect on the institutional gap, but in the selected countries has a non-significant and positive effect on the institutional gap. The economic growth in the host country (Iran) has a negative and non-significant effect and in selected countries it has a positive and significant effect on the institutional gap. The geographical distance has a significant and positive effect on the institutional gap between Iran and selected countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • foreign direct investment
 • institutional gap
 • GDP
 • ICRG

مراجع

آذر، عادل و مومنی، منصور.(1393). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

ابزری، مهدی و تیموری، هادی.(1386). جریان سرمایه­گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته، شماره 179، مجله تدبیر، سال هجدهم.

احمدیان، مریم.(1390). معرفی و نقد شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری(ICRG)، مرکز پژوهش‌های مجلس‌ شورای اسلامی، تهران.

اسدی، مرتضی.(1385). سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران واحد مطالعات اقتصادی.

اصغری، رضا، رضائی، عباسعلی و جانی، مهدی.(1395). تاثیر مولفه های نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی حوزه سند چشم انداز)، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، صص 1-32

آقامحمدزاده.(1392). عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اقتصاد و مدیریت آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.

حسینی، سید صفدر و مرتضی، مولایی.(1385). تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه­ی پژوهشنامه اقتصادی، دوره6، شماره 2، پیاپی 21، صص57-80

حیدری، پروین و افشاری، زهرا.(1390). عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخص های حکمرانی، فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره اول، صص 145-146.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبدالله.(1385). تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی ایران)، جستارهای اقتصادی، شماره ۵، صص 189-207.

شاه‌ابادی، ابوالفضل، ولی‌نیا، آرش و انصاری، زهرا.(1391) تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 33، ص 14.

صوفی، عبدالله.(1394). سرمایه­گذاری های مستقیم در ایران و اثرات سوء اقتصادی آن در کشور، پایگاه خبری نکات پرس.

علیزاده، محمد، بابایی، مجید، جعفری، محمد و خدایی، مهدی.(1393). اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای D8، فصلنامه ی سیاست های مالی و اقتصادی، شماره6، صص 87-104.

عیسی زاده، سعید و احمدزاده، اکبر.(1388). بررسی اثرعوامل نهادی بررشد اقتصادی با تاکید بر نهادهای حاکمیتی، ، فصلنامه ی پژوهش های اقتصادی ایران، شماره40، صص1-28.

گرایی­نژاد، غلامرضا، دقیقی اصل، علیرضا و رمضان، آذین السادات.(1393). تاثیر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر متغیر های ساختاری و نهادی، فصلنامه­ی علوم اقتصادی، شماره 29، صص 131-150.

لشکری، زهرا، امام وردی، قدرت اله و حمزه­ای، الهام.(1391). مطالعه تطبیقی جذب سرمایه­گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه کشورهای منتخب، ، فصلنامه ی علوم اقتصادی، شماره 18، صص 29-52.

مهدوی عادلی، محمدحسین.(1387 ). تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کشورهای با درآمد متوسط، ، مجله ی دانش و توسعه، سال ۱۵ شماره ۱۰۶، صص ۲۴-۸۰.

ندیری، محمد و محمدی، تیمور.(1390). بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش مدلسازی اقتصادی، فصلنامه اقتصادی، دوره 5، شماره 3، صص1-24

Ali, سرمایه‌گذاري مستقیم F., Fiess, N., & Macdonald, R. (2011). Climbing to the top? Foreign Direct Investment and property rights. Economic Inquiry, vol. 49, pp. 289–30.

Brendan. P. (2007). Democracy, Property Rights and FDI in Developing Countries A Regional Analysis, Honor Paper Presented to Macalester College, Economic Departman. Minneapolisfed.org/mea/contest/ 2007 papers/ierpont.pdf.

Bonaglia, F., Braga de Macedo, J, & Bussolo, M. (2001). How Globalisation Improves Governance, OECD Development Centre Working Papers 181, OECD Development Centre.

Demir, F. (2015). Effects of FDI Flows on Institutional Development: Does It Matter Where the Investors are from? World Development Vol. 78, pp. 341–359.

Holmberg, Sören, Bo Rothstein & Nasiritousi, Naghmeh, (2008). Quality of Government: What You Get, The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg.

Jongmoo, J, Sang M. L., Amir, S. (2016). The effects of institutional distance on FDI inflow: General environmental institutions (GEI) versus minority investor protection institutions (MIP), International Business Review, Vol. 25, pp.114–123

Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: Cross-country tests using alternative institutional measures. Economic and Politics, vol.7, pp.207–227.

Kogut, B., & Singh, H. (1988).The effect of national culture on the choice of entry mode. Journal of International Business Studies, vol.19, pp. 411–432.

Long, C, Yang, J & Zhang, J (2015). Institutional Impact of Foreign Direct Investment in China. World Development. Vol. 66, pp. 31–48

Snowdon, B., & H. R. Vane. (2005). Modern macroeconomics: Its origins, development and current state. Cheltenham: Edward Elgar.

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می‌گردد. که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد. حمل‌و‌نقل هوایی به عنوان شاخه‌ای از صنعت حمل‌و‌نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت‌هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه‌ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم‌های کنترلی است. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمایه‌گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است(15). سرمایه‌گذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل‌و‌نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی در ایران می‌پردازد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور 130 پرسشنامه بین نمونه مورد بررسی توزیع و از آن میان 110 پرسشنامه برگشت شده،که از این تعداد 95 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون T-student استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل موثر بر این موضوع را می توان به 4 دسته کلی سیاست گذاری‌های اقتصادی، ساختار اقتصادی، ساختار حقوقی تشویقی و حمایتی و در آخر جغرافیا و سیاست تقسیم بندی نمود که اثر هرکدام ازاین موارد بر سرمایه‌گذاری مالی خارجی مثبت ارزیابی شد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست ؟

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از موئلفه‌های مهم در تعاملات اقتصادی جهان است و فواید بسیار برای شرکت سرمایه‌گذار و اقتصاد پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی در بر دارد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولا به سه شکل انجام می‌شود و شرکت ها با اهداف گوناگون به این نوع سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند. به چند نکته درباره این موضوع اشاره می‌شود.

 • پیش بینی بورس فردا 20 شهریور 1401 / آیا هدف بعدی شاخص سطح یک میلیون و 350 هزار واحدی است؟
 • افت شاخص بورس / سقوطِ بازارِ جا مانده
 • افزایش پیش فروش مسکن پس از توافق
 • فروش املاک شهرداری از اتاق های در بسته خارج شد
 • چه خبر از کدال؟ / مهم‌ترین گزارش‌های مالی شنبه 19 شهریور 1401
 • روند هفتگی قیمت نفت / تلاش ناکام برای افزایش قیمت
 • بازار اشتغال آمریکا، قربانی کنترل تورم
 • با پیش پرداخت 30 میلیون تومانی صاحب خودرو شوید
 • سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد؛ کاهش مشمولان بیمه بیکاری
 • مسیر انحرافی سیاستمدار خوش نیت
 • رالی سقوط نرخ در بازار فولادسازان
 • سیگنال افزایشی دلار به بازار طلا و سکه
 • ورود سهامداران جدید به بورس / احراز هویت 149 هزار سهامدار در سجام
 • تنش با آلبانی روند احیای برجام را از مسیر خارج می‌کند؟
 • بازگشت شاخص بورس پس از 6 ماه / مرز مهم از دست رفت
 • محصولات کامان ساخت کجاست؟
 • بهترین سایت های تماشای فیلم و سریال ایرانی + کد تخفیف
 • ارزانترین راه نقل مکان به کانادا
 • ارز کوچ دستیار تریدر هوشمند
 • خرید سریع و مطمئن جم فری فایر در سایت جمینجا
 • خرید روتاری جوینت از معتبر ترین تولید کننده در ایران (شرکت خوشنام)
 • سیستم هوای فشرده چیست؟
 • سریع ترین راه تشخیص فالوور فیک اینستاگرام چیست؟
 • قیمت ورق سرمایه‌گذاري مستقیم آهن و تاثیر آن بر تورم مسکن
 • امضای تفاهم‌نامه مشترک مزدکس و کارگزاری مبین سرمایه جهت توسعه بازار توکن‌های بهادار

ویدیوهای مرتبط

آینده‌نگری مالی به چه معناست ؟

آینده‌نگری مالی به چه معناست ؟

چرا ۲ نفر در وضعیت شغلی یکسان در هنگام بازنشستگی وضعیت متفاوتی دارند و سطح زندگی شان با یکدیگر تفاوت دارد؟ این موضوع می‌تواند ناشی از آینده نگری مالی متفاوت افراد باشد. از آینده نگری مالی چه می‌دانیم؟ ایمان اسلامیان، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح می‌دهد.

صندوق سرمایه‌­گذاری مشترک چیست؟ سرمایه‌گذاری در آن‌ها چه سودی دارد؟

سرمایه­‌گذاری به­عنوان راه­‌حلی برای محافظت از پول در برابر تورم و همواره موردتوجه و توصیه بوده و حتی در کشورهایی که از تورم بالایی نیز رنج نمی­برند، همواره از موارد بااهمیت تلقی می­شده است؛ حال‌آنکه در اقتصادی مانند ایران که در طول سنوات متمادی همواره تورم‌­های بالایی تجربه شده است، سرمایه­‌گذاری از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود. بازار سرمایه در ایران در یک نگاه بلندمدت همواره از بازارهای جذاب برای سرمایه‌­گذاری تلقی می­شود که در صورت انجام سرمایه­‌گذاری­‌های هوشمندانه می­تواند عواید قابل‌توجهی را در اختیار سرمایه­‌گذاران قرار دهد. در این مقاله ابتدا توضیح مختصری درباره­ی روش­‌های سرمایه‌­گذاری ارائه خواهیم کرد و در ادامه به سراغ معرفی صندوق سرمایه­‌گذاری مشترک به­‌عنوان یک ابزار مالی خواهیم رفت.

روش‌­های سرمایه‌­گذاری

به‌طورکلی روش­‌های سرمایه­‌گذاری را می­توان به دو روش مستقیم و غیرمستقیم دسته‌­بندی کرد. در سرمایه­‌گذاری مستقیم، خود فرد سرمایه‌­گذار شخصاً اقدام به سرمایه‌­گذاری کرده و برای انجام بهتر امور آن لازم است تا از توانایی­‌های خاصی در زمینه­‌ی انتخاب محل سرمایه­گذاری مناسب و مهارت­‌های تحلیل­گری پیرامون آن برخوردار باشد. همچنین در کنار این موارد لازم است تا فرد سرمایه‌­گذار وقت کافی را برای انجام امور مرتبط با سرمایه­‌گذاری در اختیار داشته باشد.

حال ممکن است شرایط مطرح شده در بند قبلی در اختیار تعداد زیادی از افراد نباشد، اما آن­ها قصد سرمایه­‌گذاری در بازارهای مختلف، از جمله بازار سرمایه سرمایه‌گذاري مستقیم را داشته باشند. در این شرایط سرمایه‌­گذاری غیرمستقیم از طریق شرکت‌­های سبدگردان و صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری موضوعیت پیدا خواهد کرد. پیش از پرداختن به بحث سبدگردان­‌ها و موضوع اصلی این مقاله یعنی صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری مشترک، لازم است تا توضیحاتی را در خصوص تفاوت­های بین سرمایه­‌گذاری مشترک و غیرمشترک ارائه دهیم.

سرمایه‌­گذاری مستقیم در برابر سرمایه‌­گذاری غیرمستقیم

هرکدام از روش‌­های سرمایه­‌گذاری نسبت به دیگری از مزایا و معایبی برخوردارند. به طور مثال در سرمایه­‌گذاری غیرمستقیم، فرد سرمایه‌­گذار مالکیت مستقیم در محل نهایی سرمایه‌گذاری را نخواهد داشت و به‌این‌ترتیب طبیعتاً حق حضور در مجمع محل نهایی سرمایه­‌گذاری را نیز ندارد و تنها و آن هم در صورت دارابودن واحدهای ممتاز صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری می­تواند در مجمع مربوط به صندوق­‌ها شرکت کند. البته در سرمایه­‌گذاری غیرمستقیم امکان استفاده و نیروی انسانی متخصص در سرمایه‌­گذاری و بهره‌­گیری از دانش آن­ها امری است که سرمایه­‌گذاری در صندوق‌­ها را جذاب می­کند. بااین‌حال برای مقایسه سرمایه‌­گذاری مستقیم و غیرمستقیم می­تواند به مقالات مرتبط در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

صندوق سرمایه‌­گذاری مشترک چیست؟

صندوق سرمایه­‌گذاری مشترک نوعی ابزار مالی است که از طریق تجمیع وجوه افراد مختلف که قصد سرمایه‌­گذاری در بازاری را دارند اما از وقت و تخصص لازم برای انجام آن کار برخوردار نیستند، اقدام به سرمایه­‌گذاری کرده و سود حاصل از این سرمایه­‌گذاری بین مدیران و گردانندگان صندوق و سرمایه­‌گذاران تقسیم خواهد شد. بدین ترتیب از طریق تجمیع وجوه سرمایه­‌گذاران مختلف و بهره‌­گیری از صرفه­‌های ناشی از مقیاس، به بهبود وضعیت هزینه‌­های مبادلاتی کمک شده و قدرت چانه­‌زنی مدیران صندوق در برخی از حالت­های سرمایه­گذاری نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر سرمایه‌­گذارانی که قصد سرمایه­‌گذاری داشتند اما از دانش و تخصص لازم و همین­طور وقت کافی برای انجام این کار برخوردار نبودند، با بهره‌­گیری از صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری مشترک می­توانند از عواید موجود در سرمایه­‌گذاری مدنظرشان برخوردار شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صندوق سرمایه‌­گذاری مشترک می­‌توانید به مقالات مربوطه در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

تفاوت صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری و سبدگردان­ها

صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری و شرکت­‌های سبدگردان از ابزارها و نهادهای مالی کمک‌­کننده به سرمایه­‌گذاری غیرمستقیم هستند اما دارای برخی از تفاوت­ها با یکدیگر بوده و از این منظر سبب می­شود تا مخاطبان آن­ها قدری متفاوت شوند و مهم­ترین تفاوت اثرگذار بر دسته‌­بندی مخاطبان در این دو نهاد مالی، بحث حداقل وجه لازم برای سرمایه‌­گذاری در هر یک از آن­ها است. برای شرکت­‌های سبدگردان، حداقل میزان سرمایه­‌ی نسبتاً بالایی موردنیاز است و در برخی از آن­ها حداقل وجه لازم حتی تا مبلغ ۵ میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

این در حالی است که حداقل وجه لازم برای سرمایه­‌گذاری در صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری به میزان یک واحد از آن­ها است و اگر صندوق­‌ها قابل معامله باشند حداقل وجه لازم معادل پانصد هزار تومان خواهد بود.

اما علت این امر در آن است که سبدگردان­ها به واسطه­‌ی نحوه­ی ارائه­‌ی خدماتشان و منحصربه‌فرد بودن سبدهای ارائه شده به سهام‌داران به واسطه­‌ی سطح ریسک‌پذیری آنان، حداقل سرمایه‌­ی بیشتری را طلب خواهند کرد. البته این دو ابزار و نهاد مالی دارای برخی تفاوت­‌های دیگر نیز هستند که برای آشنایی بیشتر با آن­ها مطالعه­‌ی مقاله­‌ی مقایسه­‌ی صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری و سبدگردان­‌ها را در سایت آکادمی دانایان به شما توصیه می­کنیم.

انواع صندوق سرمایه­‌گذاری مشترک از منظر نوع مبادله

صندوق­های سرمایه­گذاری به‌طورکلی و از منظر نحوه­ی مبادله به دو دسته­ی مبتنی بر ساختار صدور و ابطال و قابل معامله تقسیم می­شوند. صندوق­های سرمایه­گذاری قابل معامله یا ETF صندوق­هایی هستند که با داشتن کد بورسی می­توان اقدام به سرمایه­گذاری در آن­ها کرده و بستر معاملاتی آن­ها نیز همان بستری است که برای مبادلات سهام شرکت­ها در دسترس بوده و توسط کارگزاری­های بورسی ارائه می­شود. قیمت این صندوق­ها به‌صورت لحظه­ای و برخط در تایم معاملاتی مربوط به صندوق­ها قابل‌مشاهده بوده و عمدتاً دارای بازارگردان برای تسهیل امر نقدشوندگی هستند.

اما صندوق­های مبتنی بر ساختار صدور و ابطال، قابل معامله در فضای بورسی نیستند و برای سرمایه­گذاری در آن­ها می­بایست از طریق سایت خود صندوق­ها و شعب آن­ها برای دسترسی آنلاین به بستر معاملاتی­شان مراجعه کرد. در این نوع از صندوق­ها قیمت به‌صورت لحظه­ای قابل‌مشاهده نیست و روزانه یکبار و پس از اتمام ساعات معاملاتی، ارزش خالص دارایی آن­ها مطابق دستورالعمل‌­های موجود محاسبه و ارائه خواهد شد. درخواست صدور واحدهای این صندوق و همچنین ابطال آن­ها نیز با فاصله­‌ی زمانی حدوداً دو الی سه روز کاری پس از درخواست و کشف قیمت واحدهای صندوق، به اجرا در خواهد آمد. رکن بازارگردان در این صندوق­‌ها موضوعیت نداشته و آن­ها اغلب از رکن ضامن نقدشوندگی برخوردار هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این­گونه از صندوق­های سرمایه­‌گذاری می­توانید به مقالات مرتبط در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

انواع صندوق‌­های سرمایه‌­گذاری مشترک از منظر محل سرمایه‌­گذاری

صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری مشترک از منظر تفاوت در محل سرمایه‌گذاری به دسته­‌های متعددی تقسیم‌­بندی می­شوند که در این مقاله به‌اختصار در خصوص سه نوع از آن­ها توضیحاتی را ارائه می­دهیم و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری مشترک، مطالعه‌­ی مقالات مرتبط با آن را در سایت آکادمی دانایان به شما توصیه می­کنیم.

صندوق سرمایه‌­گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت یکی از انواع صندوق‌­های سرمایه ­­گذاری مشترک است که از طریق تجمیع وجوه سرمایه­‌گذاران خرد اقدام به سرمایه‌­گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت می­کند. ابزارهای مبتنی بر درآمد ثابت، مواردی هستند که با سرمایه‌­گذاری در آن­ها می­توان به سودی بدون ریسک و قطعی، هرچند نه‌­چندان قابل‌توجه و چشمگیر دست پیدا کرد. مواردی نظیر اوراق، سپرده­ی بانکی، گواهی سپرده­ی بانکی و مواردی ازاین‌قبیل از ابزارهای درآمد ثابت محسوب می­شوند. چیزی در حدود ۸۰ درصد از دارایی­های صندوق سرمایه‌­گذاری با درآمد ثابت به سرمایه­‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت اختصاص پیدا کرده و از این نظر این­گونه از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری بسیار کم‌ریسک هستند.

صندوق سرمایه ­گذاری در سهام

نوع دیگری از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری مشترک، صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری در سهام هستند که عمده­‌ی تمرکز آن­ها بر روی سرمایه‌­گذاری در سهام و حق‌­تقدم آن­ها است. همچنین این صندوق‌­ها می­توانند تا درصد محدودی از دارایی خود را به سرمایه­‌گذاری در سایر صندوق­‌ها اختصاص دهند. بازار سهام همواره با تحولات خاص خود مواجه بوده و از این نظر با تأثیرپذیری از اخبار و اتفاقات مختلف نوساناتی را تجربه است. طبیعتاً صندوق سرمایه‌­گذاری سهامی که بخش زیادی از دارایی­‌های خود را در بازار سهام سرمایه‌­گذاری می­کند نیز از این قاعده مستثنی نیست و از تحولات بازار سهام تأثیر می­پذیرد؛ بنابراین می­توان گفت سرمایه‌­گذاری در قالب صندوق سرمایه­‌گذاری سهامی برای افراد ریسک­‌پذیر مناسب­تر خواهد بود. البته فراموش نکنیم که ریسک و بازدهی با یکدیگر رابطه‌­ی مستقیم دارند و به عبارت بهتر می­توان گفت بازدهی پاداشی برای پذیرش ریسک است و به همین علت در صورت‌پذیرش سطح بالاتری از ریسک، افراد می­توانند بازدهی‌­های بالاتری را نیز تجربه کنند.

صندوق سرمایه­‌گذاری مختلط

صندوق سرمایه­گذاری مختلط را می­توان به‌عنوان راه­حلی میانی بین صندوق­های با درآمد ثابت و صندوق­های سهامی دانست. همان­طور که بیشتر اشاره کردیم، صندوق سرمایه­گذاری با درآمد ثابت تقریباً صندوقی بدون ریسک بوده و مطابق با آنچه در خصوص رابطه­ی ریسک و بازدهی مطرح کردیم، بازدهی این صندوق­ها نیز چندان قابل‌توجه نخواهد بود. اگرچه این صندوق­ها برای دوران رکود بازار سهام، محل مناسبی برای سرمایه­گذاری هستند. از سوی دیگر صندوق­های سهامی در عین پربازده بودن ریسک زیادی را نیز به همراه دارند. اما اگر بتوان ترکیبی از این دو نوع دارایی را داشت می­توان با پذیرش ریسکی معقول، بازدهی قابل‌توجهی را نیز به دست آورد. صندوق سرمایه­گذاری مختلط با ارائه­ی ترکیبی از سرمایه­گذاری در اوراق بهادار و سرمایه­گذاری در سهام و حق‌تقدم و مواردی نظیر آن، ضمن کاهش ریسک نسبت به صندوق سهامی، بازدهی بیشتری نسبت به صندوق با درآمد ثابت را نیز ارائه می­دهد. برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص صندوق­های سرمایه­گذاری مختلط می­توانید به مقاله­ی مربوط به آن در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

سخن پایانی

در این مقاله به ارائه­‌ی توضیحات مختصری پیرامون روش­های سرمایه­ گذاری مستقیم و غیرمستقیم پرداختیم و همچنین در خصوص صندوق سرمایه­ گذاری مشترک به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌­گذاری غیرمستقیم توضیحاتی ارائه دادیم. واقعیت آن است که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا درصد زیادی از فعلان بازار مالی از طریق صندوق­های سرمایه‌­گذاری اقدام به سرمایه‌­گذاری می­کنند اما متأسفانه در ایران به دلیل آشنایی کمی که با این ابزار وجود دارد، در عین سودآور و ارزنده بودن سهم چندان قابل‌توجهی را به خود اختصاص نداده است. از این روی آشنایی بیشتر با این ابزارهای مالی می­تواند باعث کسب بازدهی­های قابل‌توجهی در زمینه­ی سرمایه­گذاری در بازارهای مختلف شود. صندوق سرمایه­گذاری مشترک دارای انواع متعدد دیگری نیز هست که در این مقاله به آن­ها پرداخته نشده و از شما دعوت می­کنیم تا به جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص آن­ها به مقالات موجود در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

هشدار! این مطلب صرفا برای سرمایه‌گذاري مستقیم آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر

آموزش انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیر مستقیم

برای بسیاری از تازه کاران سوال است که چه روش های سرمایه گذاری در بورس وجود دارد؟!

برای پاسخ به این سوال می توان گفت بطور کلی ۲ روش برای سرمایه گذاری در بورس، وجود دارد.

سرمایه گذاری در بورس به صورت مستقیم

اول این که فراموش نکنید حضور افراد غیرحرفه‌ای در سرمایه‌گذاری مستقیم، ریسک و چالش‌های حضور در بورس را افزایش می‌دهد.

در این روش خود شخص مستقیما به معامله و خرید و فروش سهام و فعالیت در بازار می پردازد.

روش مستقیم برای افرادی می باشد که خود تخصص لازم برای سرمایه گذاری در بازار سهام را دارند و یا قصد یادگیری آن را دارند.

در روش مستقیم شخص به بی نهایت روش های مختلفی می تواند در بورس سرمایه گذاری کند. انتخاب این روش ها همگی بستگی به شرایط شخصی آن شخص سرمایه گذار دارد. به این روش ها استراتژی معاملاتی گفته می شود. استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی و مباحث مالی رفتاری برای هر شخص متناسب با ویژگی هایش فرق می کند.

هر شخص باید متناسب با ریسک پذیری ، صبوری ، نظم و …. استراتژی متفاوتی را برای خود در نظر بگیرد.

سودآورترین ارز دیجیتال برای استیکینگ کردن

انتخاب بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال

ویژگی های سرمایه‌گذاری مستقیم در یک نگاه

 • سرمایه‌گذار شخصا وارد معاملات بورس و خرید و فروش سهام می‌شود
 • معامله‌گر می‌تواند با استفاده از روش‌هایی نظیر تلفنی، آنلاین و حضوری خودش اقدام به خرید و فروش سهام و تشکیل پرتفوی کند
 • نیازمند آگاهی، دانش و تجربه کافی در مورد بازار، صنایع و اقتصاد کشور است
 • نیاز به روحیه ریسک‌پذیر دارد
 • فرصت و زمان کافی برای رصد بازار و معاملات نیاز دارد

سرمایه گذاری در بورس، به روش غیر مستقیم

در این روش سرمایه گذار بطور مستقیم وارد بازار نمی شود و با سپردن سرمایه خود به صندوق های سرمایه گذاری و شرکت ها یا افراد سبد گردان بطور غیر مستقیم سرمایه خود را وارد بازار سهام می کند. سرمایه گذاری در بورس

این روش برای افرادی که خود تخصص لازم برای سرمایه گذاری در بورس، را ندارند مناسب می باشد. همچنین افرادی که وقت کافی برای فعالیت ندارند و یا به هر دلیل و مشکلی نمی توانند شخصا در بازار بورس، سرمایه گذاری کنند می توانند از این روش استفاده کنند.

صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردان طبق قراردادی مقداری از سود حاصل از سرمایه گذاری را به عنوان دستمزد دریافت می کنند. این شرکت ها و صندوق ها انواع مختلفی دارند و هر کدام اساسنامه و قوانین مختلفی نیز دارند. افراد بنا بر ریسک پذیری و درخواست دریافت سود ماهانه یا سالانه باید به جست و جوی شرکت مورد نظر خود بپردازند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.