مقدمه اي بر علم مالي جديدیک مقاله در مورد علم مالی جدید حاوی فایل پاورپوینت و ورد فایل ورد – 33 صفحه پاورپوینت – شامل 36 اسلاید همچنین فونت های مورد نیاز قرار داده شده است قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت در درس سمینار ———————————- تنظیم سرمایه گذاری های فردی یکی از مهمترین برنامه هایی است که هر انسان باید در طول مدت زندگی خود انجام دهد . یکی از گزینه های این برنامه ریزی انجام سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بطور اخص سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. ناگفته پیداست انجام هرگونه سرمایه گذاری بدون تحلیل و بررسی توام با ریسک بسیار زیاد خواهد بود و بورس اوراق بهادار نیز از این امر مستثنی نمی باشد. دانش مديريت مالي در سال هاي اخير رويكردي جديد به واقعيت هاي پيچيده بازارهاي مالي خصوصا مقدمه اي بر علم مالي جديد بازارهاي سرمايه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوري هاي مدرن پرتفوي و فرضيه بازار كاراي سرمايه و كاهش روز افزون مقبوليت آنها، اين رويكرد جديد در بين دانشمندان مالي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. كاهش مقبوليت تئوري هاي ياد شده بدليل پيچيدگي و ژرفاي دنياي واقعي و تاثير ارزش ه …

مقاله پژوهشی: طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش­های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این­رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش­بینی بحران­های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست­گذاران و سرمایه­گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص­های وضعیت مالی استفاده می­شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه­های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره­ 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت­های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره­ بعد به وضعیت ثبات می­رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره­ t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره­ آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an early warning system for the financial crisis in Iran through introducing a new index

نویسندگان [English]

  • Saleh Taheri Bazkhaneh 1
  • Mohammad Ali Ehsani 2
  • Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi 3
  • Asodollah Farzinvash 4

One of the stylized facts of economics is the spread of the financial crisis to various sectors and the ensuing downturn. Thus, observing the financial sector and predicting its crises is an attractive topic among economists, policymakers and investors. For this purpose, financial condition indexes are used. In this regard, the present study develops a new index for the financial condition by using the principal component analysis (PCA) and combining eight financial variables. Then, using the constructed index and applying Markov Switching approach, the financial sector is divided into three situations of crisis, stability and boom over the period 1990:2 - 2017:1. Then, the probability of exposure to these situations in financial sector is calculated. The results show that the critical situation in the financial sector has a relatively low stability, so, with probability 0.93, the financial sector becomes stable in the next period. According to calculations, it is impossible to move from critical and volatile situation to boom. The boom in the financial sector has low stability as well. If the financial sector is in boom at period t, it will remain in the same position with probability 0.27 in the next period. With probability 0.59, the financial sector will experience stability, and with probability 0.14, it will be in crisis condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Condition Index
  • Markov Switching
  • Early Warning System

مراجع

- ابونوری، اسمعیل و عرفانی، علیرضا. (1387). الگوی چرخشی مارکف و پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک. مجله پژوهش­های اقتصادی، 8(3): 174-153.

- بختیارزاده، محمدجواد. (1388). بررسی علل و ریشه های بحران اقتصادی 2008 آمریکا و ارایه راهکارها. دو ماهنامه بررسی­های بازرگانی، 7(38): 58-50.

- تقی­زاده، حجت؛ زمانیان، غلامرضا و هراتی، جواد. (1395). محاسبه شاخص­های شرایط پولی و مالی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه­های اساسی برای اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5(19): 57-27.

- صیادنیا طیبی، عزت‌اله؛ شجری، هوشنگ؛ صمدی، سعید و ارشدی، علی. (1389). تبیین یک نظام هشداردهنده جهت شناسایی بحران‌های مالی در ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، 2(6): 212-169.

- طاهری بازخانه، صالح؛ احسانی، محمدعلی و گیلک حکیم­آبادی، محمدتقی. (1397). بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 9(33): 140-121.

- عطرکارروشن، صدیقه و محبوبی، مطهره­سادات. (1395). استخراج شاخص وضعیت مالی برای ایران. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 24(2): 173-147.

- فلاحی، فیروز و هاشمی دیزج، عبدالرحیم. (1389). رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل­های مارکوف سوییچینگ. فصلنامه مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 7(26): 152-131.

- قوام، محمدحسین؛ عبادی، جعفر و محمدی، شاپور. (1394). طراحی مدل هیبریدی هشداردهنده پیش از موعد بحران مالی برای اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(1): 68-35.

- کلاسنس، استین؛ کاس، ام. آیهان و ترنس، مارکو ای. (2011). چرخه‌ها در بازار مالی. ترجمه لیلا علیزاده (1390). فصلنامه تازه‌های اقتصاد، 9(133)، 151-146.

- محدث، فخری. (1389). محاسبه شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم. فصلنامه روند (روند پژوهش‌های اقتصادی)، 19(60): 61-29.

- مهرگان، نادر و سلمانی، یونس. (1393). شوک‌های قیمتی پیش‌بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل‌های چرخشی مارکف. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3(12): 208-183.

- مهرگان، نادر؛ حقانی، محمود و سلمانی، یونس. (1391). تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تأکید بر محیط شکل گیری شوک­ها و تغییرات رژیمی. مدل­سازی اقتصادی، 6(20): 20-1.

- نادری، مرتضی. (1382). ارایه نظام هشدار پیش از موعد برای بحران های مالی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 5(4): 174-147.

- Abiad, M. A. (2003). Early warning systems: A survey and a regime-switching approach (No. 3-32). International Monetary Fund.

- Abou Nouri, E., & Erfani, A. R. (2008). Markov-switching model and the probability of prediction of the liquidity crisis within OPEC member countries. Economic Research Review, 3(30), 153 – 174. (In Persian).

- Ando, A., & Modigliani, F. (1963). The life cycle hypothesis of saving: Aggregate implications and tests. The American Economic Review, 53(1), 55-84.

- Angelopoulou, E., Balfoussia, H., & D. Gibson, H. (2014). Building a financial conditions index for the Euro area and selected Euro area countries: What does it tell us about the crisis?. Economic Modelling, 38, 392-403.

- Atrkar Roshan, S., & Mahboubi, M. S. (2016). Financial Condition Index (FCI) extraction for Iran. Journal of Economic Modeling Research, 6(24), 147 – 173.(In Persian).

- Bakhtiyarzadeh, M. J. (2010). Investigating the causes and roots of the 2008 US economic crisis and providing solutions. Commercial Surveys, 38, 50 – 58. (In Persian).

- Brave, S., & Butters, R.A. (2011). Monitoring financial stability: A financial conditions index approach. Economic Perspectives, 35(1), 22-43.

- Castelnuovo, E., & Nisticò, N. (2010). Stock market conditions and monetary policy in a DSGE model for the U.S. Journal of Economic Dynamics & Control, 34, 1700-31.

- Debuque-Gonzales, M., & Gochoco-Bautista, M. S. (2017). Financial conditions indexes and monetary policy in Asia. Asian Economic Papers, 16(2), 83-117. (In Persian).

- Du, J., Yu, R., & Lai, K. K. (2018). Identification and prediction of currency crisis: Markov Switching-Based approach. The Singapore Economic Review, 63, 1-32.

- Duprey, T., & Klaus, B. (2017). How to predict financial stress? An assessment of Markov switching models. Bank of Canada Staff Working Paper, No. 2017-32.

- Fakhri, M. (2012). The calculation of asset price index and analysis of its effect on inflation. Trend (Trend of Economic Research), 19(60), 29-61. (In Persian).

- Fallahi F., & Hashemi Dizadj A. (2010). Energy consumption-GDP relationship in Iran: a Markov switching approach. Energy Economics Review, 7, 131 – 152. (In Persian).

- Gaglianone, W. P., & Areosa, W. D. (2016). Financial conditions indicators for Brazil. The Banco Central do Brasil Working Papers, No. 435.

- Gauthier, C., Graham, C. & Liu, Y. (2004). Financial conditions indexes for Canada. Bank of Canada Working Paper, 4-22.

- Ghavam M. H., Ebadi, J., & Mohammadi, S. (2015). Designing of hybrid early warning model of financial crisis in Iran's economy. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(13), 35 – 68. (In Persian).

- Goodhart, C., & Hofmann, B. (2001). Asset prices, financial conditions, and the transmission of monetary policy. In conference on Asset Prices, Exchange Rates, and Monetary Policy, Stanford University (pp. 2-3).

- Guichard, S., & Turner, D. (2008). Quantifying the effect of financial مقدمه اي بر علم مالي جديد conditions on US activity. OECD Economics Department, Working Papers No. 635.

- Hagen, J.V., & Ho, T.K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), 1037-66.

- Koop, G., & Korobilis, D. (2014). A new index of financial conditions. European Economic Review, 71, 101-116.

- Ma, Y. & Chen, Y. (2014). Financial imbalance index as a new early warning indicator: Methods and applications in the Chinese economy. China & World Economy, 22(6), 64-86.

- Ma, Y., & Zhang, Y. (2016). Financial cycle, business cycle and monetary policy, evidence from four major economies. International Journal of Finance & Economics, 21(4), 502-527.

- Manning, M. J. F., & Shamloo, M. (2015). A financial conditions index for Greece (No. 15-220). International Monetary Fund.

- Mayes, D., & Virén, M. (2001). Financial conditions indexes. Bank of Finland Discussion Paper, No. 17.

- Mehregan, N., & Soleymani, Y. (2013). Unforeseen oil price shocks and economic growth in Iran: An application of Markov switching regression. Iranian Energy Economics, 3(12), 183 – 209. (In Persian).

- Mehregan, N., Haghani, M., & Salmani, Y. (2012). Asymmetric effects of oil price shocks مقدمه اي بر علم مالي جديد on economic growth of OPEC and OECD by focusing on shocks setting and regime changes. Economic Modelling, 6(20), 1-20. (In Persian).

- Mishkin, F. S. (2001). Financial policies and the prevention of financial crises in emerging market economies. The World Bank.

- Moccero, D. N., Pariès M. D., & Maurin, L. (2014). Financial conditions index and identification of credit supply shocks for the Euro area. International Finance, 17(3), 297-321.

- Montagnoli, A., & Napolitano, O. (2004). Financial condition index and interest rate settings: a comparative analysis. Istituto di Studi Economici Working Paper, 8, 2005.

- Naderi, M. (2004). An early warning system for detection of financial crises in the economy of Iran. Iranian Economic Research. 5(4), 147 – 174. (In Persian).

- Osorio, M. C., Unsal, D. F., & مقدمه اي بر علم مالي جديد Pongsaparn, M. R. (2011). A quantitative assessment of financial conditions in Asia (No. 11-170). International Monetary Fund.

- Plašil, M., Seidler, J., & Hlaváč, P. (2016). A new measure of the financial cycle: Application to the Czech Republic. Eastern European Economics, 54, 296-318.

- Sayyadniya Taiebi, E., Shajari, H., Samadai, S., & Arshadi, A. (2011). Calculation of monetary and financial condition indicators using the principal component analysis method for Iran. Money and Economy, 2(6), 169 – 212. (In Persian).

- Swiston, A. (2008). A US financial conditions index: putting credit where credit is due (No. 8-161). International Monetary Fund.

- Taghizadeh, H., Zamanian, G. H., & Harati, J. (2016). Financial and monetary conditions index on the Iranian economy: principal component analysis. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(19), 29-57. (In Persian).

- Taheri Bazkhaneh, S., Ehsani, M. A., & Gilak Hakim Abadi, M. T. (2018). The investigating of the dynamic relationship between financial cycles with business cycles and the inflation gap in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 9(33), 121-140. (In Persian).

- Wahyudi, I., Luxianto, R., Iwani, N., & Sulung, A. (2011). Early warning system in ASEAN countries using capital market index return: modified Markov regime switching model. Indonesian Capital Market Review (ICMR), 3(1), 41-58.

سمینار و مقاله علم مالی جدید

علم مالی جدید , سمینار , مدیریت , مدیریت بازرگانی مربوط به دسته بندی علوم انسانی
کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام سمینار و مقاله علم مالی جدید
در دسته بندی علوم انسانی هستید.


یک مقاله در مورد علم مالی جدید حاوی فایل پاورپوینت و ورد فایل ورد – 33 صفحه پاورپوینت – شامل 36 اسلاید همچنین فونت های مورد نیاز قرار داده شده است قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت در درس سمینار ———————————- تنظیم سرمایه گذاری های فردی یکی از مهمترین برنامه هایی است که هر انسان باید در طول مدت زندگی خود انجام دهد . یکی از گزینه های این برنامه ریزی انجام سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بطور اخص سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. ناگفته پیداست انجام هرگونه سرمایه گذاری بدون تحلیل و بررسی توام با ریسک بسیار زیاد خواهد بود و بورس اوراق بهادار نیز از این امر مستثنی نمی باشد. دانش مديريت مالي در سال هاي اخير رويكردي جديد به واقعيت هاي پيچيده بازارهاي مالي خصوصا بازارهاي سرمايه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوري هاي مدرن پرتفوي و فرضيه بازار كاراي سرمايه و كاهش روز افزون مقبوليت آنها، اين رويكرد جديد در بين دانشمندان مالي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. كاهش مقبوليت تئوري هاي ياد شده بدليل پيچيدگي و ژرفاي دنياي واقعي و تاثير ارزش ه …

دانلود خلاصه ی درس انسان طبیعت معماری(نوع فایل:ppt)

دانلود,رایگان,خلاصه,جزوه,انسان,طبیعت ,معماری مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود خلاصه ی درس انسان طبیعت معماری(نوع فایل:ppt) در دسته بندی فنی و مهندسی هستید. دانلود خلاصه ی درس انسان طبیعت معماری(نوع…

پاورپوینت کل کتاب فیزیک هالیدی و رزینک - 344 اسلاید

پاورپوینت کل کتاب فیزیک هالیدی و رزینک 344 اسلاید مربوط به دسته بندی کتاب ، جزوه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کل کتاب فیزیک هالیدی و رزینک - 344 اسلاید در دسته بندی کتاب ،…

دانلود تحقیق رشته کامپیوتر با عنوان مشخص کردن پوشش مسیر در شبکه های حسگر بی سیم تصادفی

تحقیق ,دانلود تحقیق, دانلود رایگان تحقیق , دانلود تحقیق آماده, دانلود تحقیق جهت ارائه , ارائه تحقیق, دانلود رایگان , دانلود رایگان تحقیق , دا مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با…

پروژه رشته معدن - سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار با فرمت word

دانلود , دانلود پایان نامه رایگان رشته معدن , دانلود رایگان پایان نامه , پایان نامه ارشد , پایان نامه کارشناسی معدن , دانلود پایان نامه معدن ب مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال…

آسيب شناسي اجتماعي

آسیب شناسی, اجتماعی مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام آسيب شناسي اجتماعي در دسته بندی علوم انسانی هستید. آسيب شناسي اجتماعي 17 صفحه آسیب شناسی اجتماعی مقدمه اي خداي پاك و…

فایل فلش فارسی GLX Z1

جی ال ایکس,فایل ,فلش,glx مربوط به دسته بندی نرم افزار های آماده کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام فایل فلش فارسی GLX Z1 در دسته بندی نرم افزار های آماده هستید. فایل فلش فارسی GLX Z1 فایل…

نوآوری و کارآفرینی

نواوری,کارافرینی,تکنیک های کارافرینی,موفقیت,کسبدرامد,کارافرین شوید,اشنایی باتکنیک های کارافرینی,راه اندازی شرکت,موفقیت در شغل,کتاب اموزش ک مربوط به دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام نوآوری و کارآفرینی در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی…

تحقيق تاريخ پوشش زنان ايران

زنان هخامنشی,زنان ماد, پوشش زنان ایران,زنان آشوری , پوشاک مردم مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام تحقيق تاريخ پوشش زنان ايران در دسته بندی علوم انسانی هستید. تحقيق تاريخ پوشش زنان…

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانش مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر…

مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام بررسی مناسبترین مسیر حفر تونل انتقال آب از سد دز با توجه به مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیک منطقه در دسته بندی فنی و…

کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی تألیف استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی, دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی (فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبا مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت…

دانلود فیلم آموزش دیسک فشرده(CD)پنیر سفید, جوراب بلند , لامپ فلورسنت ,مشاغل خانگی وام, ثبت مشاغل خانگی, سایت مشاغل خانگی, ثبت نام وام, سامانه مشا مربوط به دسته بندی کتاب ، جزوه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با…

جامعه شناسی رشته های اقتصاد,حسابداری,روان شناسی وعلوم تربیتی مربوط به دسته بندی کتاب ، جزوه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام مبانی جامعه شناسی رشته های اقتصاد,حسابداری,روان شناسی وعلوم تربيتي در دسته بندی کتاب ، جزوه هستید.…

مربوط به دسته بندی علوم پایه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام اهمیت و نقش جنگل ها در دسته بندی علوم پایه هستید. اهمیت مقدمه اي بر علم مالي جديد و نقش جنگل ها مقاله با…

قانون اساسی مربوط به دسته بندی نرم افزار های آماده کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود برنامه ی قانون اساسی جامع و کامل اندرویید در دسته بندی نرم افزار های آماده هستید. دانلود برنامه ی قانون…

دانش آموزان,انتخاب رشته تحصیلی,کمک کردن مربوط به دسته بندی عمومی و آزاد کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟ در دسته بندی عمومی و آزاد…

مربوط به دسته بندی کتاب ، جزوه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام حقوق ورزشی در دسته بندی کتاب ، جزوه هستید. حقوق ورزشی مقاله با عنوان حقوق ورزشی در…

پاورپوینت های علوم تجربی نهم متوسطه,پاورپوینت های درس پانزدهم علوم تجربی نهم متوسطه,پاورپوینت های علوم تجربی نهم متوسطه ,پاورپوینت های درس مربوط به دسته بندی علوم پایه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم…

حل جبری,سیستم های خطی فازی, نظریه بازه,اتریس مربع حقیقی,ردار سمت راست فازی مربوط به دسته بندی علوم پایه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام مقاله حل جبري سيستم هاي خطي فازي براساس نظريه بازه در دسته بندی…

منحنی یادگیری , اثرات یادگیری , هزینه هر واحد تولید , مقاله , دانلود مقاله , دانلود مقاله آماده , دانلود مقاله رایگان , مقاله رایگان , دانلود مقا مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال…

نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه , انجمن حجتیه , مبانی فکری , مبانی فکری , تحقیق آماده , تحقیق آماده رشته الهیات , تحقیق آماده رشته معارف اسلامی مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده…

مربوط به دسته بندی عمومی و آزاد کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود فیلم های آموزش خط نستعلیق با خودکار با لینک مستقیم در دسته بندی عمومی و آزاد هستید. دانلود فیلم های آموزش خط نستعلیق…

دانلود,سمینار, کارشناسی, ارشد, مهندسی, پلیمر , بررسی ,خواص, فیزیکی ,و, مکانیکی, نانو ,کامپوزیت های, پلیمری مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی خواص فیزیکی و…

دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش مدیریت دانش,دانلود گزارش شرکت مربوط به دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام گزارش شرکت نیان الکترونیک مناسب برای درس مدیریت دانش در دسته بندی کارآفرینی ، طرح…

مقاله,ترجمه,شده,محیط های,رایانش,ابری,Fault,Tolerance,and,Resilience,in,Cloud,Computing,Environments مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام مقاله ترجمه شده محیط های رایانش ابری Fault Tolerance and Resilience in Cloud Computing Environments در دسته بندی فنی و مهندسی هستید.…

دانلود تحقیق در مورد شرکت پاکشوما,دانلود شرکت پاکشوما,مقاله شرکت پاکشوما,دانلود مقاله شرکت پاکشوما,خرید مقاله شرکت پاکشوما مربوط به دسته بندی علوم پایه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود گزارش کارآموزی توليد فرآورده هاي بهداشتي شركت پاكشوما…

کارآموزی , دانلود , دانلود رایگان گزارش کارآموزی , گزارش کارآموزی , کارآموزی , گزارش کارآموزی آماده , گزارش کار , دانلود گزارش کارآموزی آماده , مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی…

اشتغال زنان , اشتغال زنان از دیدگاه اسلام , اشتغال زنان ایران , اشتغال زنان در غرب مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان از دیدگاه…

سیستم حسابداری, اداره امور عشایر,عشایر, ایذه,حسابداری,رسید انبار ,سند حسابداری مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود گزارش كارآموزي بررسي سيستم حسابداري اداره امور عشاير در دسته بندی علوم انسانی هستید. دانلود…

پایان نامه , تحقیق , جزوه , مقاله , معدن آهک چمبودک مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام معدن آهك چمبودك در دسته بندی علوم انسانی هستید. معدن آهك چمبودك …

کشاورزی دقیق, GPS ,DGPS, پایش آنلاین, مکانیزاسیون, اداوات با کنترل از راه دور, کشاورزی, خودکار, دانلود, سمینار, پایان نامه, مکانیک کشاورزی, کشاو مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپورینت…

مربوط مقدمه اي بر علم مالي جديد به دسته بندی عمومی و آزاد کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام خلافی ماشینم(استعلام های ماشین) اندروید در دسته بندی عمومی و آزاد هستید. خلافی ماشینم(استعلام های ماشین) اندروید …

مربوط به دسته بندی نرم افزار های آماده کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام حل مشکل صفحه سفید یا شطرنجی با فایل 4مگابایتی هواوی y520_U22 در دسته بندی نرم افزار های آماده هستید. حل مشکل صفحه سفید…

دانلود مقاله مرمریت مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله مرمريت در دسته بندی فنی و مهندسی هستید. دانلود مقاله مرمريت مقدمه : مرمريت يك سنگ دگرگوني به شمار‌مي‌رود…

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی به صورت پاورپوینت مربوط به دسته بندی کتاب ، جزوه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود کتاب مديريت منابع انسانی به صورت پاورپوینت در دسته بندی کتاب ، جزوه هستید. دانلود…

مربوط به دسته بندی کتاب ، جزوه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق روش هاي بودجه بندي سرمايه اي در دسته بندی کتاب ، جزوه هستید. دانلود تحقیق روش هاي بودجه بندي سرمايه اي روش…

نقشه,منطقه 9 , تهران,دانلود,پروژه دانشجویی,عمران,معماری,لایه مقدمه اي بر علم مالي جديد باز مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام نقشه کامل منطقه 9 تهران به صورت اتوکد همراه با لایه های مختلف در دسته بندی فنی و…

مربوط به دسته بندی علوم انسانی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام حكومت اسپانيا و ایران در دسته بندی علوم انسانی هستید. حكومت اسپانيا و ایران 12 صفحه حكومت اسپانيا حكومت : حكومت اسپانيا سلطنت…

مربوط به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام نقش مواد معدنی مغذی در تحمل گیاهان به تنش های محیطی در دسته بندی فنی و مهندسی هستید. نقش مواد معدنی مغذی در تحمل…

اقتصاد چیست؟

اقتصاد چیست؟

برای همه‌ی ما لازم است درباره اینکه اقتصاد چیست و چگونه زندگی روزمره‌ی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد چیزهایی بدانیم. بزرگ‌ترین اسم‌ها در اقتصاد را بشناسیم و درباره‌ی بعضی متغیرهای اصلی که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری‌ بر اساس آنها اتفاق می‌افتد، قدری اطلاعات داشته باشیم.

تعریف اقتصاد

فلسفه‌ی اقتصاد همچون علمِ تصمیم‌گیری، زندگی روز‌مره‌ی ما را اداره می‌کند. حتی اگر ما به این مسئله آگاه نباشیم. هنگامی که ما نرخ سود کارت اعتباری‌مان را اندازه می‌گیریم یا بررسی می‌کنیم که یک ماشین جدید بخریم، خانه‌ای را اجاره کنیم یا برای شام بیرون می‌رویم یا به تعطیلات می‌رویم، در همه‌ی این تصمیم‌گیری‌ها ما فکر‌ها و محاسبات اقتصادی می‌کنیم. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که منابع محدودی دارد و اقتصاد به ما کمک می‌کند تا این منابع محدود را طوری مصرف کنیم که نیاز‌های بی‌پایان ما را پاسخ بدهد. اقتصاد حوزه‌ی بسیار گسترده‌ای است و تاریخچه‌ی پرباری دارد و افراد تاثیرگذار بسیاری، از فیلسوفان گرفته تا سیاستمداران در آن کاوش کرده‌‌اند و نظریه‌ها را آزموده‌اند.

در ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین تعریف، اقتصاد مطالعه‌ی نحوه‌ی استفاده‌ی جامعه از منابع محدودش است. اقتصاد علمی اجتماعی است که با تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات پیوند خورده است. اقتصاد تمرکز بسیار زیادی بر روی چهار عامل تولید یعنی: زمین، نیروی کار، سرمایه و کسب و کار دارد. اینها چهار عنصری هستند که فعالیت اقتصادی را در جهان ما می‌سازند و هر یک می‌توانند به صورت مجزا مطالعه شوند.

نیازهای بی‌پایان و ابزار محدود

علم اقتصاد

یکی از اولین متفکران شناخته شده در اقتصاد، هزیود شاعر یونانی است. او در نوشته‌های خود آورده است که کار، مواد اولیه و زمان باید به صورت بهینه در کنار هم جمع شوند تا بتوانیم بر کمبود‌ها غلبه کنیم. مشکل اصلی اقتصاد این است که انسان در جهانی زندگی می‌کند که نیازهای بی‌پایان اما ابزار محدودی در اختیار دارد. به این دلیل است که مفاهیمی چون کارایی و بهره‌وری بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته‌ است. افزایش بهره‌وری و استفاده‌ی کارآمدتر از منابع می‌تواند منجر به بالاتر رفتن استانداردهای زندگی شود.

کار و تجارت

قبل از اینکه بدانیم اقتصاد چیست، باید بگوییم خشت‌هایی که بنای عظیم علم اقتصاد را می‌سازند، کار و تجارت هستند. از آنجا که راه‌های بسیاری برای به کار گرفتن نیروی کار و نیز راه‌های بسیاری برای اختصاص منابع وجود دارد، تشخیص اینکه بهترین روش برای رسیدن به نتایج مطلوب کدام است کار دشواری است.

برای مثال علم اقتصاد به ما می‌گوید: افراد و شرکت‌ها بهتر است در یک کار خاص، تخصص پیدا کنند و برای دیگر نیازهای‌شان دست به تجارت بزنند به جای اینکه بخواهند تمام نیازهای‌شان را خودشان تامین کنند. همچنین این علم به ما می‌گوید که تجارت بر اساس یک چیز واسطه مانند پول، کارایی بیشتری خواهد داشت.

مشوق‌ها و ارزش‌های شخصی

در پاسخ به این سوال که دقیقا اقتصاد چیست، باید گفت علم اقتصاد بر عمل انسانی تمرکز دارد که دانشی ناقص دارد و می‌تواند به شکلی نامنسجم و غیرقابل پیش‌بینی رفتار کند. علاوه بر این اعمالی که فرد فرد انسان‌ها انجام می‌دهند به شدت تحت تاثیر ارزش‌های شخصی آنها است. در نتیجه قوانین علم اقتصاد باید بسیار کلی باشند و بر روی تمایلات تمرکز کنند. این چیزها با مطالعه‌ی تمایلات انسانی کشف شده‌اند. برای مثال علم اقتصاد به ما می‌گوید که سود می‌تواند رقابت‌های جدیدی را وارد بازار کند یا مالیات میل به مصرف را کاهش دهد.

اقتصاد به دو شاخه‌ی اصلی مطالعاتی تقسیم می‌شود:

اقتصاد کلان چیست

اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی اقتصادِ جمعی می‌پردازد. در اقتصاد کلان برخی متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، سطح قیمت‌ها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری بررسی می‌شوند.

علم اقتصاد

این شاخه بر روی روند‌های اقتصادی و اینکه علم اقتصاد چگونه مانند یک «کل» حرکت می‌کند متمرکز است.

اجزای اقتصاد کلان

اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است؛ چرا که اقتصاد خرد بر روی عوامل کوچک‌تری تمرکز دارد که تصمیم‌گیری‌های افراد و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عواملی که در اقتصاد خرد و کلان مطالعه می‌شوند بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. برای مثال سطح بیکاری در اقتصاد به عنوان یک عامل کلی بر روی تامین نیروی کار یک شرکت تاثیر می‌گذارد. اقتصاد کلان در بنیادی‌ترین معنای آن، شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با ساختار، عملکرد، رفتار و تصمیم‌گیری‌های کلی سر و کار دارد و به جای اینکه تجارت‌های فردی را مورد توجه قرار دهد، بر روی اقتصاد جمعی متمرکز است.

مطالعه‌ی اقتصاد کلان

کسانی که در حوزه‌ی اقتصاد کلان کار می‌کنند مشغول مطالعه‌ی شاخص‌هایی کلی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها و در نهایت بررسی اینکه هر یک از بخش‌های اقتصاد چگونه بر روی دیگر بخش‌ها اثر می‌گذارد، هستند تا بفهمند اقتصاد چگونه عمل می‌کند. دانشمندانِ اقتصاد کلان، مدل‌هایی ایجاد می‌کنند تا بتوانند رابطه‌ی میان عوامل متعددی مانند مصرف، تورم و پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت جهانی و مالی، درآمد داخلی و تولید را توضیح دهند.

در مقابل، اقتصاد خرد به تحلیل چگونگی عملکرد کنشگران فردی (که مصرف کننده‌ها و شرکت‌ها هستند) و مطالعه‌ی اینکه چگونه رفتار این کنشگران، کمیت و قیمت را در یک بازار مشخص تحت تاثیر قرار می‌دهد، مقدمه اي بر علم مالي جديد می‌پردازند. مدل‌هایی که در اقتصاد کلان خلق می‌شوند و چیزی که این مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند توسط دولت‌ها به کار گرفته می‌شود تا سیاست‌های اقتصادی را تعیین و ارزیابی کنند.

حوز‌ه‌های خاص تحقیق

علم اقتصاد

اقتصاد کلان حوزه‌ی نسبتا گسترده‌ای است اما دو حوز‌ه‌ی اصلی وجود دارد که این شاخه را نمایندگی می‌کنند. یک حوزه شامل فرآیند فهم علت و نتایج کوتاه مدت نوسانات درآمد داخلی است که با نام چرخه‌ی کسب و کار شناخته می‌شود. حوزه‌ی دیگر شامل چرخه‌ای است که اقتصاد کلان می‌کوشد عواملی را بررسی کند که رشد بلند مدت اقتصادی یا افزایش درآمد داخلی را محقق می‌کند.

تاریخچه‌ی اقتصاد کلان

اقتصاد کلان در معنای مدرن و امروزی آن با جان مینارد کینز و انتشار کتابش در سال ۱۹۳۶ با نام «نظریه‌ی کلی استخدام، سود و پول» آغاز می‌شود. کینز توضیحی درباره عواقب رکود بزرگ ارائه می‌دهد، زمانی که کالاها به فروش نمی‌رفتند و کارگران بیکار بودند. کتاب او شاهکاری بود که اقتصاددانان کلاسیک را متحیر کرده بود. نظریه‌ی کینز توضیح می‌داد که چرا بازارها نمی‌توانستند شفاف باشند. این نظریه قرن بیستم را متحول کرد. در بسیاری از مدرسه‌های اقتصادی، اقتصاد کلان با عنوان اقتصاد کینزی شناخته می‌شود و گاهی به آن نظریه‌ی کینزی یا کینزگرایی نیز گفته می‌شود.

اقتصاد خرد چیست

علم اقتصاد

اقتصاد خرد علمی اجتماعی است که تاثیر رفتار فرد فرد انسان‌ها را بر روی استفاده و توزیع منابع محدود مطالعه می‌کند. اقتصاد خرد نشان می‌دهد که چرا و چگونه کالاهای مختلف ارزش‌های مختلف دارند، چگونه افراد می‌توانند تصمیمات کارآمدتر و سازنده‌تر بگیرند و اینکه افراد چگونه می‌توانند بهترین هماهنگی و همکاری را با یکدیگر داشته باشند. اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم، اقتصاد خرد در مقایسه با اقتصاد کلان دانشی کامل‌تر، پیشرفته‌تر و دقیق‌تر است.

اجزای اقتصاد خرد

اقتصاد خرد مطالعه‌ی گرایش‌های اقتصادی است یا بررسی این که وقتی افراد تصمیمات مشخصی می‌گیرند یا عوامل تولید، تغییر می‌کنند چه اتفاقی می‌افتد. بازیگران فردی، معمولا به زیرگروه‌های کوچک مانند خریداران، فروشنده‌ها و صاحبان کسب و کار تقسیم می‌شوند. این کنش‌گران بر سر عرضه و تقاضای منابع، استفاده از پول و نرخ سود با یکدیگر برهم‌کنش دارند.

فایده‌ی اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به عنوان یک علم کاملا هنجار، به دنبال توضیح اینکه چه چیزی باید در بازار اتفاق بیفتد نیست. بلکه اقتصاد خرد تنها به دنبال توضیح این است که اگر شرایط به شکل مشخصی تغییر کند باید در انتظار چه چیزی باشیم. اگر یک کارخانه تولید‌کننده‌ی ماشین، قیمت ماشین‌هایش را افزایش دهد، اقتصاد خرد می‌گوید مصرف کننده در مقایسه با قبل تمایل کمتری برای خرید ماشین خواهد داشت. اگر یک معدن بزرگ مس در آفریقای جنوبی سقوط کند، قیمت مس افزایش پیدا خواهد کرد چرا که منابع محدود هستند.

اقتصاد خرد باید بتواند به یک سرمایه‌گذار نشان دهد که چرا سهام شرکت اپل ممکن است سقوط کند، اگر مصرف کننده‌ها آیفون‌های کمتری بخرند. علاوه بر این اقتصاد خرد باید بتواند توضیح دهد که حداقل دست‌مزد بالاتر ممکن است شرکت وندی را مجبور کند خدمه‌ی کمتری استخدام کند. با این وجود پرسش‌ها درباره‌ی اقتصاد جمعی از جمله این پرسش که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص ملی چین چقدر خواهد بود، در میدان دید اقتصاد کلان باقی خواهند ماند.

روش‌های اقتصاد خرد

بیشتر مطالعات جدیدی که در اقتصاد خرد انجام می‌شود بر اساس نظریه‌ی تعادل عمومی که توسط لئون والراس در کتاب «المان‌های اقتصاد محض» که در سال ۱۸۷۴ منتشر شد و همچنین نظریه‌ی تعادل جزئی که توسط آلفرد مارشال در کتاب «اصول اقتصاد» که در سال ۱۸۹۰ منتشر شد صورت می‌گیرند. این روش‌ها می‌کوشند رفتار انسان را با زبان عملیاتی ریاضی نمایش دهند. در نتیجه اقتصاددانان می‌توانند به کمک یک مدل ریاضی آزمون‌پذیر رفتار انسان‌ها را تشخیص دهند.

روش‌های مارشالی و والراسی جزئی از اقتصاد نئوکلاسیک محسوب می‌شوند. همچون پوزیتیوسیت‌های منطقی نئوکلاسیک‌ها معتقد هستند باید فرضیه‌های قابل اندازه‌گیری درباره اتفاقات اقتصادی ساخته شوند، سپس از شواهد تجربی برای تشخیص اینکه کدام فرضیه بهتر کار می‌کند استفاده شود.

برخلاف فیزیکدانان و بیولوژیست‌ها، اقتصاددان‌ها نمی‌توانند آزمایش‌های خود را تکرار کنند. در نتیجه اقتصاددان‌های نئوکلاسیک فرضیه‌ها درباره بازار را ساده‌سازی می‌کنند. از جمله می‌توان به فرض دانش کامل، تعداد نامحدود فروشنده و خریدار، کالا‌های همسان یا فرض ثابت بودن رابطه‌ی متغیرها برای رسیدن به راه حل نام برد. کارایی اقتصاد از طریق میزان انطباق بازار واقعی با قوانینی که مدل‌ها پیشنهاد می‌دهند مشخص می‌شود.

رقیب اصلی نظریه‌های نئوکلاسیک که با نام مکتب اتریشی شناخته می‌شود بر این باور است که تعادل ایستایی که نظریه‌ی نئوکلاسیک فرض می‌کند غیرواقع‌بینانه و اشتباه است. به جای آن اقتصاددان‌های مکتب اتریش، تحلیلی بر اساس استدلال قیاسی را انتخاب و از دو اصل نظم خودانگیخته مقدمه اي بر علم مالي جديد و فردگرایی استفاده می‌کنند. به جای اینکه فرض کنند چندگانگی و نقص دانش وجود ندارد، مدل اتریشی توضیح می‌دهد که «تمایلات» چگونه به افراد کمک می‌کنند تا بر مشکل عدم قطعیت و اطلاعات ناقص در عالم واقعی غلبه کنند. به بیان دیگر، بازار رشد می‌کند چون افراد اطلاعات ناقص، ترجیحات متفاوت و نقص‌های دیگری دارند.

فیلم آموزشی مبانی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی مبانی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی مقدمه اي بر علم مالي جديد بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی مقدمه اي بر علم مالي جديد گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

چرا تحلیل تکنیکال را در داخل مارکت فارکس آموزش دادیم ؟ فارکس بزرگ ترین بازار بین المللی دنیا هست که معامله گران خرد و کلان زیادی از سراسر دنیا داخل آن فعالیت می کنند و پیشینه این بازار بسیار بیشتر از بازار رمز ارز هاست و برای این که بتوانیم در د. بیشتر بدانید

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی

این مجموعه آموزشی اولین دوره ترید جفت ارزها بر اساس فاندامنتال سنتیمنت و تحلیل بین بازاری (MACM) می باشد که توسط مهندس بابک مصباح زاده و مهندس مصطفی امیری ارائه شده است در این دوره ی آموزشی تلاش شده است با مدل کردن جفت ارزها در گروههای مختلف است. بیشتر بدانید

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام - دانشگاه تمدّن‌ساز

تا به وضعیت مطلوب برسیم، خروجی‌های دانشگاه تراز انقلاب اسلامی است.

پس باید حتماً برنامه‌ریزی کرده تا به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی برسیم

و خروجی‌های دانشگاه تراز انقلاب اسلامی از این جنس است،

انسان‌ها و مدیران ترازی را تربیت می‌کند،

علم نافع تولید می‌کند و ما را به فناوری‌ها می‌رساند،

ما را به محصولات دانش‌بنیان رسانده و می‌تواند نظام مسائل انقلاب

انسان‌ها و مدیران ترازی را تربیت می‌کند

علم نافع تولید می‌کند و ما را به فناوری‌ها و به محصولات دانش‌بنیان رسانده

و می‌تواند نظام مسائل انقلاب اسلامی را حل کند.

در کشور نیاز به انسان تراز انقلاب اسلامی و نظامات انقلاب اسلامی داریم

و سومین نیاز هم علم و فناوری‌ نافع است

که بتواند هم در حوزه‌های نرم و هم حوزه‌های سخت،

نظام مسائل انقلاب اسلامی را حل کند

و هرسه این موضوعاتی که برای عبور از وضع موجود نیاز هستند

تا به وضعیت مطلوب برسیم، خروجی‌های دانشگاه تراز انقلاب اسلامی است.

پس باید حتماً برنامه‌ریزی کرده تا به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی برسیم

و خروجی‌های دانشگاه تراز انقلاب اسلامی از این جنس است،

انسان‌ها و مدیران ترازی را تربیت می‌کند،

علم نافع تولید می‌کند و ما را به فناوری‌ها می‌رساند،

ما را به محصولات دانش‌بنیان رسانده و می‌تواند نظام مسائل انقلاب اسلامی را حل کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.