انواع ضرایب همبستگی


برگفته ازOnlinebme

معماری پژوهش؛ رویکردی کاربردی بر روش تحقیق در علوم رفتاری

تحقیق و پژوهش، محور اصلی توسعه‌یافتگی کشورها می‌باشد. در زمینه اهمیت این موضوع می‌توان به این نکته اشاره کرد که یکی از معیارهای ارزیابی علمی کشورها، درصد پیشرفت و کیفیت تحقیقاتی است که توسط پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و… صورت می‌گیرد. همچنین یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر جهان نیز میزان مقالات علمی با ارجاعات بالا می‌باشد.

با توجه به موارد فوق ملاحظه می‌شود که انتخاب موضوع، طرح تحقیق و روش متناسب با آن برای تدوین رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های دانشجویی و سایر تحقیقات علمی همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این معماری هوشمند نیازمند آشنایی محقق با به‌کارگیری روش تحقیق مناسب برای حل خلاقانه مسأله و یا ارائه ایده تا کاربرد آن و یا توصیف علّی یک پدیده می‌باشد. هر چه توانایی پژوهشگر در تدوین ساختار و طرح پژوهش و انتخاب روش‌های مناسب تحقیق بیشتر باشد، نتیجه حاصل از پژوهش، علمی‌تر و قابل استنادتر خواهد بود.

این کتاب با رویکردی ساختاریافته، گام‌به‌گام مراحل طراحی و تدوین یک طرح پژوهشی دانشگاهی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را به خوبی ارائه می‌نماید. یکی از ویژگی‌های کلیدی این کتاب ارزشمند، بیان شفاف و ساده مبانی علمی روش تحقیق می‌باشد که با ارائه مثال‌های متعدد کمک می‌کند تا پژوهشگر ضمن شناخت تفاوت‌ها و وجوه اشتراک روش‌های تحقیق، از مناسب‌ترین ابزارها و روش‌های تحقیقاتی برای طرح خود استفاده نماید.

انجمن مدیریت ایران امید دارد با انتشار کتب علمی مبتنی بر جنبه‌های کاربردی، گام مؤثری در انتشار و کاربردی کردن مبانی علمی در کشور بردارد.

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع و عنوان پژوهش

مقدمه / موضوع پژوهش / معیارهای انتخاب موضوع پژوهش / اشتباهات اساسی در انتخاب موضوع پژوهش / عنوان پژوهش‌ / ویژگی‌های یک عنوان پژوهش مطلوب / فرایند تعیین عنوان پژوهش / امکان‌سنجی پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: اهمیت و ضرورت پژوهش

مقدمه / اهمیت پژوهش / ضرورت پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: اهداف پژوهش

مقدمه / اهداف پژوهش / انواع اهداف پژوهش / هدف کلی / اهداف اختصاصی (ویژه یا جزئی) / اهداف فرعی / اهداف کاربردی / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: بیان مسأله

مقدمه / بیان مسأله / اجزای بیان مسأله / نکات مهم در تدوین بیان مسأله / انواع ضرایب همبستگی منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

مقدمه / سؤالات پژوهش / ویژگی‌های سؤالات پژوهش / نکاتی در مورد سؤالات اساسی پژوهش / انواع سؤالات پژوهش / سؤالات توصیفی / سؤالات رابطه‌ای / سؤالات علت و معلولی / سؤالات تفاوتی یا مقایسه‌ای / فرضیه‌های پژوهش / فرضیه‌سازی / روش فرضیه‌سازی استقرایی (از جزء به کل) / روش فرضیه‌سازی قیاسی (از کل به جزء) / انواع فرضیه / انواع فرضیه برحسب جهت تأثیر / فرضیه بدون جهت یا فاقد جهت دوسویه دو دامنه / فرضیه جهت‌دار یا جهت‌دار یک‌سویه یک دامنه / انواع فرضیه برحسب ماهیت / فرضیه توصیفی / فرضیه همبستگی یا رابطه‌ای / فرضیه علّی / فرضیه مقایسه‌ای یا تطبیقی / انواع فرضیه آماری / فرضیه صفر یا پوچ یا تهی / فرضیه جایگزین یا خلاف / ارتباط اهداف با سؤالات و فرضیه‌ها / مقایسه سؤال و فرضیه پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: متغیرهای پژوهش

مقدمه / اصطلاحات کلیدی پژوهش / انواع ضرایب همبستگی مفهوم / سازه / مفهوم‌سازی / عملیاتی‌سازی / متغیر / انواع متغیرهای پژوهش / انواع متغیر برحسب نوع مقادیر یا ارزش یا ماهیت / متغیرهای کمّی / متغیرهای کیفی یا مقوله‌ای / متغیرهای دووجهی یا اسمی / انواع متغیر برحسب سطح سنجش / متغیرهای مطلق / متغیرهای عددی / انواع متغیر برحسب نقش یا رابطه یا کارکرد / متغیر مستقل / متغیر وابسته / متغیر تعدیل‌کننده / متغیر مداخله‌گر / متغیر کنترل / متغیر زمینه‌ای / منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: مقیاس‌ها و طیف‌های اندازه‌گیری متغیرها

مقدمه / اندازه‌گیری / آزمودن / سنجش / مقیاس / انواع مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها / مقیاس اندازه‌گیری اسمی / مقیاس اندازه‌گیری ترتیبی / مقیاس اندازه‌گیری فاصله‌ای / مقیاس اندازه‌گیری نسبی / انواع مقیاس‌های رتبه‌بندی یا طیف‌ها / مقیاس/ طیف ‌ لیکرت / مقیاس/ طیف فاصله اجتماعی بوگاردوس / مقیاس/ طیف فاصله یکسان نمای ترستون / مقیاس/ طیف تجمعی گاتمن / مقیاس/ طیف تفاوت معنایی اوزگود / مقیاس/ طیف استاپل / منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تعاریف و قلمرو پژوهش

مقدمه / انواع تعاریف متغیرها / تعاریف مفهومی / تعاریف عملیاتی / تعریف عملیاتی سنجشی / تعریف عملیاتی آزمایشی (تجربی)‌ / قلمرو پژوهش / قلمرو موضوعی / قلمرو مکانی / قلمرو زمانی / منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: ادبیات پژوهش

مقدمه / اهمیت بررسی ادبیات پژوهش / مزایای بررسی ادبیات پژوهش / اشتباهات معمول در بررسی ادبیات پژوهش / انواع منابع ادبیات پژوهش / اجزای ادبیات پژوهش / مراحل بررسی ادبیات پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: انواع مطالعات پژوهشی

مقدمه / انواع پژوهش برحسب هدف / پژوهش بنیادی / پژوهش کاربردی / پژوهش توسعه‌ای / پژوهش عملی یا اقدام پژوهی / پژوهش ارزیابی / انواع پژوهش برحسب ماهیت داده‌ها / پژوهش کمّی / پژوهش کیفی / پژوهش آمیخته / انواع پژوهش برحسب روش گردآوری داده‌ها / پژوهش غیرمداخله‌ای / پژوهش اکتشافی / پژوهش توصیفی / پژوهش پیمایشی / پژوهش مقطعی / پژوهش طولی / پانل / روندپژوهی / مطالعه هم‌گروهی / دلفی / پژوهش همبستگی / همبستگی دو متغیری / تحلیل رگرسیون / تحلیل کوواریانس / پژوهش پس رویدادی / پژوهش اقدام پژوهی / مطالعه موردی / پژوهش قوم‌نگاری / تحلیل محتوا / پژوهش تحلیلی / پژوهش مورد-شاهدی / پژوهش مقطعی / پژوهش هم‌گروهی / پژوهش پیش‌بینی / پژوهش تاریخی / پژوهش مداخله‌ای / مطالعات تجربی / آزمایش با استفاده از یک گروه آزمودنی / آزمایش با استفاده از دو گروه (مشاهده و آزمایش) / آزمایش با استفاده از چند گروه / آزمایش با استفاده از روش تکرار آزمون / مطالعات نیمه تجربی / منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: جامعه و نمونه آماری

مقدمه / جامعه آماری / نمونه آماری / روش‌های گردآوری داده‌ها / تعریف نمونه‌گیری / علت نمونه‌گیری / خصوصیات نمونه / روش‌های نمونه‌گیری / نمونه‌گیری احتمالی / نمونه‌گیری تصادفی ساده / نمونه‌گیری سیستماتیک / نمونه‌گیری طبقه‌ای / نمونه‌گیری خوشه‌ای / نمونه‌گیری چندمرحله‌ای / نمونه‌گیری غیراحتمالی / نمونه‌گیری در دسترس / نمونه‌گیری هدفمند / نمونه‌گیری قضاوتی / نمونه‌گیری سهمیه‌ای / نمونه‌گیری گلوله برفی / روش‌های تعیین حجم نمونه / منابع و مأخذ فصل

فصل دوازدهم: گردآوری داده‌ها

مقدمه / پرسشنامه / مزایای پرسشنامه / محدودیت‌های پرسشنامه / انواع سؤالات پرسشنامه / سؤالات باز / سؤالات بسته / حالت دو جوابی / حالت چند جوابی / حالت مقیاس چند درجه‌ای / حالت تعیین اولویت نسبت به موارد ارائه شده / حالت سؤال قالبی / سؤالات نیمه‌باز / سؤالات دام / سؤالات مشروط / سؤالات ترکیبی / نکات مهم در تدوین سؤالات پرسشنامه / آزمون برازش داده‌ها / روایی (اعتبار) / روایی محتوا / روایی معیار / روایی هم‌زمان / روایی پیش‌بین / روایی سازه / روایی همگرا / روایی واگرا / پایایی (اعتماد) / سنجش ثبات ابزار / پایایی آزمون مجدد / پایایی موازی / سنجش سازگاری درونی ابزار / پایایی سازگاری اجزا / پایایی دونیمه کردن / مصاحبه / انواع مصاحبه / مصاحبه انواع ضرایب همبستگی ساختاریافته / مصاحبه نیمه ساختاریافته / مصاحبه ساختار نایافته / مشاهده / مسائل اخلاقی در گردآوری داده‌ها / منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: پژوهش کمّی

مقدمه / آمار توصیفی / فراوانی / اندازه‌های گرایش مرکزی / اندازه‌های پراکندگی / آمار استنباطی / آزمون پارامتریک / آزمون ناپارامتریک / انتخاب آزمون آماری مناسب / تحلیل همبستگی / انواع ضرایب همبستگی / کای‌دو دو نمونه‌ای ( 2 χ) / آزمون استقلال کای‌دو / ضریب همبستگی چوپروف / ضریب همبستگی فی (ϕ) / ضریب همبستگی توافق پیرسون یا ضریب همبستگی C / ضریب هماهنگی کندال (W) / ضریب همبستگی وی کرامر / ضریب کیو یول / ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال تاو / ضریب همبستگی رتبه‌ای سهمی کندال / ضریب همبستگی گاما / همبستگی دو رشته‌ای (rbis) / همبستگی دو رشته‌ای گسترده (rwbis) / همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای (rpbis) / ضریب همبستگی تتراکوریک (rt) / ضریب همبستگی دی‌سامرز / ضریب نایقینی / ضریب لاندا / ضریب همبستگی کاپای کوهن (K)‌ / ضریب تاو گودمن و کروسکال / ضریب اتا (Eta) یا همبستگی نسبی / ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن / ضریب همبستگی پیرسون (r) / همبستگی جزئی / مقایسه میانگین / مقایسه میانگین ناپارامتریک / آزمون نشانه یا علامت / آزمون نیکویی برازش / کای‌دو تک نمونه‌ای ( 2 χ) / آزمون کای‌دو K نمونه‌ای ( 2 χ) / آزمون احتمال قطعی فیشر / آزمون Z یا آزمون خطای استاندارد میانگین / آزمون همگونی / آزمون مک‌نمار / آزمون مجموع رتبه‌ها / آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون / آزمون والش / آزمون آرایش تصادفی برای زوج‌های جور شده / آزمون مجموع رتبه‌ها یا آزمون من‌ویتنی / آزمون مجموع رتبه‌ها: آزمون کروسکال والیس یا آزمون H / آزمون فریدمن / آزمون کوکران (Q) / آزمون کولموگروف اسمیرنوف (KS) / آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای / آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو نمونه‌ای / آزمون اندرسون دارلینگ / آزمون دوجمله‌ای / آزمون تک نمونه‌ای دورها / آزمون دورهای والد ولفوویتز / آزمون موزس برای واکنش‌های حاد / آزمون میانه / مقایسه میانگین پارامتریک / آزمون t تک نمونه‌ای / آزمون t وابسته / آزمون t مستقل / تحلیل واریانس یک عامله یا یک‌طرفه / تحلیل واریانس دو عامله یا دوطرفه / آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر / مقایسه‌های پُست‌هوک / روش LSD / روش HSD / روش شفه / آماره مقایسه مقید هلمرت / تحلیل رگرسیون / تحلیل رگرسیون خطی ساده / دوربین- واتسون (DW) / رگرسیون مصنوعی / تحلیل چند متغیره / تحلیل رگرسیون چندگانه (MRA) / تحلیل رگرسیون لجستیک / تحلیل رگرسیون چندگانه با متغیرهای مستقل کیفی / تحلیل تشخیصی / تحلیل تشخیصی چندگانه / تحلیل مسیر / تحلیل واریانس چند متغیره / آزمون T هتلینگ / تحلیل همبستگی کانونی / تحلیل عاملی / تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) / تحلیل عاملی تأییدی (CFA) / تحلیل خوشه‌ای / تحلیل خوشه‌ای K میانگین / منابع و مأخذ فصل

فصل چهاردهم: پژوهش کیفی

مقدمه / پدیدارشناسی / هرمنوتیک / تحلیل محتوا / تحلیل محتوای کمّی / تحلیل محتوای کیفی / تحلیل گفتگو / تحلیل تم / گراندد تئوری / فرامطالعه / پژوهش ترکیبی / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی مورس / طرح‌های ترکیبی استقرایی / طرح‌های ترکیبی قیاسی / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی کرسول؛ کرسول و همکاران / طرح‌های ترکیبی هم‌زمان زاویه‌بندی / طرح‌های ترکیبی تودرتو / طرح ترکیبی هم‌زمان- تغییرپذیر / طرح ترکیبی متوالی تبیینی / طرح ترکیبی متوالی- اکتشافی / طرح ترکیبی متوالی- تغییرپذیر / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی تشکری و تدلی / نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی گرین و کاراسلی / منابع و مأخذ فصل

فصل پانزدهم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه / بحث و نتیجه‌گیری / پیشنهادات پژوهش / پیشنهادات کاربردی پژوهش / پیشنهادات آتی / محدودیت‌های پژوهش / منابع و مأخذ فصل

فصل شانزدهم: منابع و مأخذ پژوهش

مقدمه / منابع و مأخذ پژوهش / منابع / مأخذ / نکات مهم در منبع‌نویسی / انواع سیستم‌های منبع‌نویسی / سبک Harvard / سبک Chicago / سبک Vancouver / سبک APA / سبک AIP / سبک MLA / سبک Modern Oxford / سبک MHRA / سبک IEEE / سبک Turabian / منابع و مأخذ فصل

انواع ضرایب همبستگی

شنبه ، 1 مهر 1391 ، 12:37 | نوشته شده توسط مدير كل | | |

ضریب همبستگی چیست؟


ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.

ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.

ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

Correlation Coefficient

که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کورولیشن) پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

در نظریه احتمالات؛ امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود.

کواریانس یا هم‌وردایی (Covariance):

در نظریه احتمالات، اندازه تغییرات هماهنگ دو متغیر تصادفی است. (اگر دو متغیر یکی باشند کواریانس برابر واریانس خواهد شد). چنانکه دو متغیر تصادفی ناوابسته باشند کواریانس آنها صفر خواهد بود.

ضریب همبستگی پیرسون ( Pearson Correlation Coefficient):
روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.

ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient):

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهٔ داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده‌است.

ا نحراف معیار(Standard deviation):

نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است.

تفاوت کوواریانس و ضریب همبستگی

در آمار از کواریانس و همبستگی برای بررسی ارتباط خطی دو بین دو متغیر و اندازه گیری میزان وابستگی آنها به همدیگر استفاده میکنند! ولی آیا هر دو عین هم هستند؟ خیر!

همبستگی جهت و شدت ارتباط بین دو متغیر را مشخص میکند، در حالی که کواریانس تنها جهت ارتباط بین دو متغیر را مشخص می‌کند.

اجازه بدهید با یک مثال ساده این مسئله را بررسی کنیم، فرض کنید که در یک مطالعه ای میخواهید قد افراد در جامعه ایران را بررسی کنید و ببینید قد انواع ضرایب همبستگی افراد به چه صورت توزیع شده است. برای اینکار یک تعداد افراد از جامعه را به صورت کاملا تصادفی انتخاب می‌کنید و قد این افراد را اندازه گیری می‌کنید. فرض کنید که قد افرادی که بررسی کردید به صورت زیر است.

الان شما یک مجموعه‌ای تک متغیره دارید و اگر بخواهید این مجموعه را از لحاظ آماری بررسی کنید نیاز به محاسبه میانگین و واریانس قد افراد دارید.

میانگین

حد وسط یک داده را مشخص میکند. در این مثال میانگین قد افراد در جامعه را مشخص میکند.

واریانس

میزان تغییرات حول میانگین را مشخص می کند. واریانس کمتر به این معنی است که قد افراد جامعه خیلی شبیه هم هست ولی اگر واریانس زیاد باشد نشان میدهید که قد افراد در جامعه رنج تغییرات زیادی دارد.

خب با همین دو پارامتر میتوانیم به صورت آماری یک مجموعه تک متغیره را بررسی کنیم.

میانگین و واریانس

حال بیایید مثال را تغییر بدهیم، فرض کنید که می‌خواهید ارتباط بین وزن و قد افراد را بررسی کنید. و برای همین منظور تعدادی از افراد جامعه را به صورت کاملا تصادفی انتخاب می‌کنید، و وزن و قد این افراد را اندازه گیری می‌کنید .

در این مسئله میخواهیم بدانیم که چه ارتباط خطی بین قد و وزن افراد وجود دارد. برای مثال میخواهیم بدانیم آیا با تغییر قد افراد وزن افراد هم تغییر کرده یا نه. و اگر تغییر کرده این تغییرات به چه شکل بوده است. برای بررسی ارتباط خطی بین دو تا مجموعه تک متغیره از کواریانس و همبستگی استفاده می کنند.

کواریانس

کواریانس دو تا متغیر را میتوان طبق رابطه زیر محاسبه کرد و مقدار بدست آمده یک عددی بین [-∞ :+ ∞] است.

کواریانس تنها جهت(direction) ارتباط بین دو متغیر را مشخص میکند. بعنی مشخص می‌کند که ارتباط بین دو متغیر مثبت ، منفی و یا صفر است.

  • اگر کواریانس بین قد و وزن افراد مثبت باشد، یعنی با افزایش قد افراد انواع ضرایب همبستگی جامعه، وزنها انها هم افزایش می یابد و یا برعکس با کاهش قد افراد، وزن افراد نیز کاهش می یابد
  • اگر کواریانس بین قد و وزن افراد منفی باشد، یعنی با افزایش قد افراد جامعه، وزنها افراد کاهش می یابد و یا برعکس با کاهش قد افراد، وزن افراد نیز افزایش می یابد
  • اگر کواریانس بین قد و وزن افراد صفر باشد، یعنی با افزایش یا کاهش قد افراد جامعه، وزنها انها تغییری نمی‌کند.

حال فرض کنید کواریانس بین دو تا متغیر شده عدد 15، به نظر شما این عدد چه چیزی را مشخص می‌کند؟ آیا می‌توان گفت ارتباط خطی بین دو متغیر بسیار زیاد هست؟ نه نمیتوان گفت. ما از روی کواریانس بدست آمده تنها جهت ارتباط بین دو متغیر را میتوانیم متوجه شویم، ولی اینکه شدت ارتباط بین دو متغیر چقدر هست را نمیتوان متوجه شد!

همبستگی

همسبتگی همان کواریانس نرمال شده است و طبق رابطه زیر میتوانیم همبتسگی بین دو متغیر را بدست آوریم.

همسبتگی یک عدد بین [-1:+1] هست و جهت(direction) و شدت-میزان (strength) ارتباط خطی بین دو متغیر را مشخص می‌کند.

هر چقدر همبستگی به عدد +1 نزدیک باشد، به معنی است که بین دو متغیر خطی ارتباط خطی مثبت زیادی وجود دارد. یعنی با افزایش قد افراد، وزن افراد هم افزایش پیدا میکند و برعکس. یک ارتباط مستقیم بین دو متغیر وجود دارد.

هر چقدر همبستگی به عدد -1 نزدیک باشد، به معنی است که بین دو متغیر خطی ارتباط خطی منفی زیادی وجود دارد. یعنی با افزایش قد افراد، وزن افراد کاهش پیدا میکند و برعکس. یک ارتباط عکس بین دو متغیر وجود دارد.

اگر همبستگی دو متغیر نزدیک به عدد 0 باشد معنیش این است که با تغییرات مقدار یک متغیر، تغییر در مقدار متغیر دوم اتفاق نمی افتد!

همبستگی

برگفته ازOnlinebme

managment

وش تحقيق همبستگي
تحقيق همبستگي يکي از روش‌هاي تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) است که رابطه ميان متغيرها را براساس هدف تحقيق بررسي مي‌کند. مي‌توان تحقيقات همبستگي را براساس هدف به سه دسته تقسيم کرد: همبستگي دو متغيري، تحليل رگرسيون و تحليل کوواريانس يا ماتريس همبستگي. در اين زمينه در بخش اول قسمت تقسيم‌بندي روش‌هاي تحقيق براساس هدف توضيح لازم ارائه گرديد. بنابراين همبستگي براي بررسي نوع و ميزان رابطه متغيرها استفاده مي‌شود. در حاليکه رگرسيون پيش‌بيني روند آينده يک متغير ملاک (وابسته) براساس يک مجموعه روابط بين متغير ملاک با يک چند متغير پيش‌بين (مستقل) است که در گذشته ثبت و ضبط شده است.
ضريب همبستگي شاخصي است رياضي که جهت و مقدار رابطه ي بين دو متغير را توصيف مي‌کند. ضريب همبستگي درمورد توزيع هاي دويا چند متغيره به کار مي رود. اگر مقادير دو متغير شبيه هم تغيير کند يعني با کم يا زياد شدن يکي ديگري هم کم يا زياد شود به گونه‌اي که بتوان رابطه آنها را به صورت يک معادله بيان کرد گوييم بين اين دو متغيرهمبستگي وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن و ضريب همبستگي تاو کندال از مهمترين روش‌هاي محاسبه همبستگي ميان متغيرها هستند. بطور کلي:
1- اگر هر دو متغير با مقياس رتبه‌اي باشند از شاخص تاوکندال استفاده مي‌شود.
2- اگر هر دو متغير با مقياس نسبتي و پيوسته باشند از ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي‌شود.
3- اگر هر دو متغير با مقياس نسبتي و گسسته باشند از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي‌شود

- تفسير نتايج ضريب همبستگي برونداد SPSS
براساس يک قاعده کلي براساس مقادير زير مي‌توان درباره ميزان همبستگي متغيرها قضاوت کرد. بخاطر داشته باشيد همين تفسير براي مقادير منفي نيز قابل استفاده است:

خيلي اندک و قابل چشم پوشي

خيلي اندک تا اندک

اين مقادير يک قانون ثابت نيستند و به صورت تجربي بدست آمده است. در برخي متون مانند زير نيز ارائه شده است:

خيلي اندک و قابل چشم پوشي

همچنين آماره .sig يا همان P-Value مربوط به همبستگي مشاهده شده بايد کوچکتر از سطح خطا باشد. يک قانون کلي وجود دارد و آن اينکه اگر همبستگي بزرگتر از 0.3 باشد مقدار معناداري کوچکتر از سطح خطاي 0.05 خواهد بود. تجربه آماري من نيز هميشه مطابق اين قانون بوده است

ضريب همبستگي پيرسون
در بررسي همبستگي دو متغير اگر هردو متغير مورد مطالعه در مقياس نسبي و فاصله‌اي باشند از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده مي‌شود. اگر ضريب همبستگي جامعه ρ و ضريب همبستگي نمونه‌اي به حجم n از جامعه r باشد، ممکن است r تصادفي و اتفاقي بدست آمده باشد. براي اين منظور از آزمون معني داري ضريب همبستگي استفاده مي‌شود. در اين آزمون بررسي مي‌شود آيا دو متغير تصادفي و مستقل هستند يا خير. به عبارت ديگر آيا ضريب همبستگي جامعه صفر است يا خير.
این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد انواع ضرایب همبستگی و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.

ضريب همبستگي اسپيرمن
هرگاه داده‌ها بصورت رتبه‌اي جمع آوري شده باشند يا به رتبه تبديل شده باشند، مي‌توان از همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن (rs) كه يكي از روشهاي ناپارامتريك است، استفاده کرد. (بهبوديان، 1383 : 145) يکي از مزيت‌هاي ضريب همبستگي اسپيرمن به ضريب همبستگي پيرسون اين است که اگر يک يا چند داده نسبت به ساير اعداد بسيار بزرگ باشد چون تنها رتبه آنها محسوب مي‌شود، ساير داده‌ها تحت الشعاع قرار نمي‌گيرند.
براي محاسبة ضريب همبستگي رتبه‌اي داده‌هاي زوجي (xi,yi) ابتدا به تمام xها برحسب مقاديرشان رتبه مي‌دهيم و همين كار را نيز براي yها انجام مي‌دهيم، سپس تفاضل بين رتبه‌هاي هر زوج را كه با نشان مي‌دهيم حساب مي‌كنيم. در مرحله بعد توان دوم d‌ها را محاسبه كرده، در نهايت با استفاده از اين فرمول ضريب همبستگي رتبه‌اي را حساب مي‌كنيم.

ضريب همبستگي کندال
موريس گريگور کندال به سال 1930 به مطالعه در مورد اين ضريب پرداخت. دقت کنيد ضريب هماهنگي کندال با ضريب همبستگي تاو کندال تفاوت دارد. کندال در ضريب همبستگي کندال داراي خواصي نظير ضريب همبستگي ساده است. براي برآورد آن از آماره τ استفاده مي‌شود.
ضريب هماهنگي توافقي کندال
ضريب همبستگي کندال که با نماد w نشان داده مي‌شود يک آزمون ناپارامتريک است و براي تعيين ميزان هماهنگي ميان نظرات استفاده مي‌شود. ضريب کندال بين 0 و 1 متغير است. اگر ضريب کندال صفر باشد يعني عدم توافق کامل و اگر يک باشد يعني توافق کامل وجود دارد. ويژگي‌هاي ضريب کندال يکي از مهمترين کاربردهاي اين آزمون را در مديريت فراهم کرده است. براي پايان راندهاي تکنيک دلفي مي‌توان از ضريب هماهنگي کندال استفاده کرد.

ساير ضرائب همبستگي
ضریب همبستگی چوپروف T : ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین انواع ضرایب همبستگی شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد.
ضریب همبستگی فی: به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی 2 در 2 می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.
ضریب کرامر: این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی گیرد و آن را با (V2) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است.هم جدول توافقی بیشتر از 2 در 2 وهم برای مستطیلی بکار می رود .

ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.

الف) روش محاسبه با استفاده از اعداد خام :

ب) روش محاسبه از طریق نمره های استاندارد شده :

ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند.اگر r=1 بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها انواع ضرایب همبستگی افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. مانند رابطه ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.

r=-1 نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس.

زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد.

1) صفر بودن ضریب همبستگی تنها عدم وجود رابطه ی خطی بین دو متغیر را نشان می دهد ولی نمی توان مستقل بودن دو متغیر را نیز نتیجه گرفت. هنگامی که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر صفر باشد، این متغیرها تنها در صورتی مستقل از یکدیگرند که توزیع متغیرها نرمال باشد.2) همبستگی بین دو متغیر تنها نشان دهنده ی این است که افزایش یا کاهش یک متغیر چه تاثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد ولی این همبستگی ضرورتا دال بر رابطه ی علّی بین متغیرها نمی باشد. به طور مثال اگر در یک تحقیق دو متغیر قد و تحصیلات همبستگی مثبت بالایی داشته باشندنمی توانیم نتیجه بگیریم که افراد قد بلندتر دارای تحصیلات بیشتری هستند. بنابراین باید بین مفاهیم همبستگی و رابطه ی علّت و معلولی تفاوت قائل شد. به بیان دیگر ممکن است دو متغیر همبستگی داشته باشند ولی لزومی ندارد که یکی از متغیرها علت و دیگری معلول باشد، علاوه براین عوامل متعدد دیگری نیز می توانند بر ضریب همبستگی اثرگذار باشند.

مثال : سنوات خدمت و میزان درآمد تعدادی کارمنددر دست است ، به کمک نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه می کنیم.

محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در اکسل

جامعه آماری و روش نمونه گیری - آماژ انجام پروپوزال - محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن در اکسل

28.5 · محاسبه ضریب همبستگی در اکسل. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون های مختلف مانند همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده می شود که برای داده های پیوسته، همبستگی پیرسون (Pearson) کاربرد بیشتری دارد. در این آموزش از یک مثال فرضی 4,5/5(2)

محاسبه کوواریانس و ضریب همبستگی

محاسبه کوواریانسمحاسبه کوواریانس در اکسلمحاسبه ضریب همبستگیمحاسبه ضریب همبستگی در اکسلمحاسبه ماتریس کوواریانس و ماتریس ضریب همبستگیمحاسبه کوواریانس و ضریب همبستگی با ابزارهای اکسل«کوواریانس» (Covariance)، شاخصی است که میزان هماهنگی یا تغییرات بین انواع ضرایب همبستگی دو متغیر را نشان می‌دهد. اگر جهت تغییرات بین دو متغیر یکسان باشد مقدار کوواریانس مثبت و در صورتی که دو متغیر در جهت عکس یکدیگر تغییر کنند، مقدار کوواریانس منفی خواهد بود. به این ترتیب اگر با افزایش متغیر XX متغیر YY نیز افزایش یابد، کوواریانس و البته «ضریب همبستگی» (Correlation Coefficient) مثبت خواهد بود. همین توضیح را در زمانی که کاهش متغیر XX منجر به کاهش متغیر YYنیز شود می‌توان به کار برد. در هر دو صورت، کوواریانس و ضریب همبستگی مثبت هستند زیرا جهت تغییرات دو متغیر یکسان است. برای مثال، فرض کنید میزان ارزش سهام یک شرکت و سود سهامداران دارای رابطه مستقیم است در نتیجه کوواریانس … blog.faradars.org

ضریب همبستگی پیرسون و رسم

قبل از آشنایی با نحوه محاسبه شاخص همبستگی با استفاده از نرم افزار Excel بهتر است اطلاعاتی در خصوص ضریب همبستگی داشته باشیم. همبستگی به وجود داشتن رابطه ای متقابل بین یک یا چند متغیر گفته می شودکه در اثر عوامل مشترک قرار

ضریب‌های همبستگی (Correlation Coefficients

در این متن به بررسی و شیوه محاسبه «ضریب همبستگی پیرسون» (Peasron Correlation Coefficient) ، «ضریب همبستگی اسپیرمن» (Spearman Correlation Coefficient) و «ضریب همبستگی کندال» (Kendall Correlation Coefficient) می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ضریب همبستگی در

ضریب همبستگی (یک مقدار بین -1 و 1) به شما درباره شدت ارتباط دو متغیر به یکدیگر می گوید. ما می توانیم از تابع CORREL یا افزونه Analysis Toolpak در Excel برای پیدا کردن ضریب همبستگی بین دو متغیر استفاده کنیم. دانلود فایل اکسل این آموزش

تابع Correl | مهندسین اکسل

در اکسل تابع CORREL مخفف Correlation به‌منظور محاسبه ضریب همبستگی بین دو پارامتر استفاده می‌شود، جهت بررسی ارتباط خطی میان آن دو پارامتر استفاده میشود. ضریب

ضریب همبستگی پیرسون و ضريب

15.7 · در کتاب آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور دو فرمول برای محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن ذکر شده، یکی با استفاده از مجموع مجذور تفاوت رتبه‌ها و دیگری با استفاده از تعداد داده‌ها…بیان شده از لحاظ پاسخ نهایی 4,7/5(16)

فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن و

ضریب همبستگی اسپیرمن که در اوایل دهه ۱۹۰۰ توسط چارلز اسپرمن ابداع گردیده است زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که داده ها به صورت رتبه ای متوالی نا پیوسته باشد و یا اینکه مقادیر اصلی به رتبه تبدیل شوند.

ضریب همبستگی پیرسون و ضریب

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن(1945-1863) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد.این ضریب میزان همبستگی رابطه ی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر

محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل

25.10.2013 · میتوان گفت یکی از کاربردهای اکسل در محاسبات آماری هست، در این مطلب می خواهم نحوه محاسبه رگرسیون با نرم افزار اکسل راآموزش بدهم. در رگرسیون ما بدنبال رابطه ای بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هستیم ،ا

محاسبه ضریب در تابع میانگین اکسل

محاسبه ضریب در تابع میانگین اکسل راه حلشو میدونم که باید یک ستون دیگه ایجاد کنم و ضرب دو ستون رو تو اون بنویسم !!

ضریب همبستگی – ویکی‌پدیا

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن (به انگلیسی: Spearman Correlation Coefficient) استفاده می‌شود.ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهٔ داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده

آموزش آمار توصیفی – ضریب همبستگی

ضریب همبستگی پیرسون و رسم نمودار همبستگی در اکسل ویدیو بعدی 6 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) آموزش نرم افزار SPSS از کانال تماشاچی20 ضریب همبستگی اسپیرمن

محاسبه همبستگی های ارز انواع ضرایب همبستگی با اکسل

نحوه محاسبه همبستگی های ارز با اکسل – همبستگی های ارز را می توان به راحتی در خانه خود محاسبه کرد تنها چیزی که به آن احتیاج دارید نرم افزار محبوب اکسل است محاسبه همبستگی ارز excel چگونگی محاسبه ضریب همبستگی در اکسل کرولیشن

محاسبه ضریب تعیین در – soringpcrepair.com

در این مورد، این شاخص برابر با مربع ضریب همبستگی خواهد بود. ما آن را با استفاده از تابع ساخته شده در اکسل با استفاده از مثال جدول خاصی که در زیر نشان داده شده است محاسبه می کنیم.

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی

12.10 · در نرم‌افزار اکسل (انواع ضرایب همبستگی excel) از تابع ()correl برای محاسبه ضریب همبستگی استفاده می‌شود. در شکل-۳ در خانه c12 از فرمول زیر برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای x و y استفاده شده است: correl(b3:b10,c3:c10)=

تجزیه و تحلیل همبستگی در اکسل

محاسبه ضریب همبستگی. حالا سعی کنید محاسبه ضریب همبستگی در یک مثال خاص. ما جدول داریم که در آن هزینه های ماهانه در جداول جداگانه برای هزینه های تبلیغات و فروش نوشته شده است.

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss به همراه ذکر مثال و ارایه خروجی های دقیق در یک آموزش مرحله به مرحله – انجام تحلیل اماری آماری و ارایه مشاوره تخصصی

رسم نمودار معادله خطی رگرسیونی

شاید در ابتدا نیاز باشد که مطلب “رگرسیون چیست” را مطالعه کنید و سپس به کمک دو تابع SLOPE و INTERCEPT شیب و عرض از مبدا آن را به دست آورده و بر مبنای آن نمودار مورد نظر را رسم کنید. اما اکسل به کمک ابزار Trend Line در نمودارها، این

توابع کاربردی رگرسیون خطی در

تابع محاسبه پارامتر r 2 در برازش خطی: برای مقایسه و قضاوت در مورد شدت ارتباط بین ضریب همبستگی محاسبه شده در دو یا چند بررسی مختلف، نیازمند اطلاع از مجذور ضریب همبستگی در هر گروه می‌باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.